Fem hållbarhetsåtgärder som kan förbättra ditt företags konkurrenskraft

Skriven av Fridtjof Wergeland

Dagens ökande krav från myndigheter på hållbarhet och rapportering innebär en dubbel utmaning för företagare: att främja hållbarhet och samtidigt behålla, helst stärka, sin konkurrenskraft. Tillsammans med vår hållbarhetsspecialist Fridtjof Wergeland listar vi fem strategiska åtgärder som kan hjälpa till att förbättra ditt företags konkurrenskraft genom hållbarhet.

Näringslivet spelar en avgörande roll i att forma ett mer hållbart samhälle, både när det gäller kampen mot klimatförändringar och förbättringen av sociala förhållanden. Företag har en unik möjlighet att fatta strategiska beslut som påverkar olika intressenter, såsom myndigheter, anställda, leverantörer och kunder. Det är inte bara ett ansvar utan även en möjlighet att aktivt bidra till en mer hållbar framtid. Men att förstå och integrera hållbarhet kan vara komplext eftersom det involverar många olika områden. Utan en tydlig identifiering av vilka områden ett företag kan och bör påverka kan det kännas som att famla i mörker. Å andra sidan, genom att vidta lämpliga åtgärder, kan företag inte bara bidra till en hållbar omställning – de kan också minska kostnader och öka sin konkurrenskraft.

Formue har nyligen vunnit Euromoney-priset ”Nordics and Baltics Best for Sustainability”. Läs mer om det här

1. Identifiera intressenternas förväntningar på hållbarhet

Förutom att följa regler och lagkrav ställs företag inför en mängd förväntningar från olika intressenter när det kommer till hållbarhet. Det kan vara allt från kunder, leverantörer, finansiella institutioner och investerare till anställda, ägare, icke-statliga organisationer och lokalsamhällen. Banker kan till exempel kräva att företag redovisar sin klimatpåverkan och belönar de som aktivt arbetar för hållbarhet genom att erbjuda förmånligare lån. Det är också vanligt att stora företag ställer höga krav på hållbarhetskriterier och noggrant utvärderar olika områden, inklusive klimatpåverkan, miljöhänsyn och socialt ansvarstagande, vilket kan påverka relationer med andra företag i form av samarbeten, leverantörskedjor och allmän anseende.

Det är viktigt att identifiera vilka förväntningar din verksamhet står inför. Finns det krav som direkt kan påverka intäkter och kostnader? Vilka intressenter kan påverka företagets rykte och varumärke? Svaren på dessa frågor bör ligga till grund för prioritering av åtgärder inom hållbarhetsområdet.

Läs också: Företaget har ett nettonollmål – men hur når man dit?

2. Stärk företagets engagemang för hållbarhet i styrelsen och ledningen

Styrelsens roll som en objektiv granskare av företagets praxis och metoder är central. Genom att noga övervaka och utmana ledningens tillvägagångssätt till hållbarhet kan styrelsen säkerställa att företaget inte bara uppfyller lagkrav utan också aktivt hanterar hållbarhetsrisker och -möjligheter. Det är avgörande för att skapa förtroende bland investerare, kunder och andra intressenter samt för att säkerställa företagets långsiktiga konkurrenskraft.

Likaså är det viktigt att ledningen tar ansvar för att effektivt integrera hållbarhetsaspekter i företagets dagliga verksamhet. Ledningen har en nyckelroll i att omvandla hållbarhetsmål till konkreta åtgärder. Det kan inkludera utveckling av hållbara affärsmodeller och produkter samt tjänster för att möta framtida utmaningar som klimatförändringar, resursbrist och förändrade hållbarhetskrav och regler.

3. Implementera kostnadseffektiva klimatstrategier

Många privata och offentliga organisationer sätter ambitiösa klimatmål för att minska utsläppen, vilket också kan påverka företag längre ned i värdekedjan. Att minska utsläpp kan vara en utmaning, men för många företag kan det leda till kostnadsbesparingar. Att börja med energieffektivisering är ofta den mest ekonomiskt fördelaktiga åtgärden och kan inkludera enkla steg som att byta till LED-belysning, installera programmerbara termostater och förbättra byggnadernas isolering. En annan åtgärd är att förlänga livslängden på möbler och IT-utrustning, som ofta har en hög utbytesgrad i Norden. Att köpa begagnad IT-utrustning kan också vara ett prisvärt och hållbart alternativ att överväga.

4. Berätta om framgångshistorierna

Att dela framgångssagor kan göra företagets bidrag till en mer hållbar framtid mer synligt. Det är också en strategisk åtgärd som kan locka positiv uppmärksamhet från både nuvarande och potentiella kunder. Det kan göras genom att lyfta fram konkreta exempel på hur företaget har implementerat effektiva hållbarhetsåtgärder, oavsett om det handlar om innovativa produkter, förbättrade processer eller sociala initiativ. Genom att inkludera kundberättelser eller exempel på hur åtgärder har påverkat verkliga situationer kan man tydligt visa värdet av insatserna på ett sätt som andra människor kan förstå och relatera till.

5. Gör hållbarhetsinformationen lättillgänglig

Att ha all information om hållbarhetsåtgärder, rapporter och annan relevant information samlad och lättillgänglig är avgörande för effektiv kommunikation med intressenter. Genom att antingen publicera det på företagets hemsida eller använda ett internt system kan man säkerställa att hållbarhetsarbetet är transparent och kan spåras. Det underlättar även rapporteringsprocessen för att uppfylla myndighetskrav och stärker företagets trovärdighet och rykte genom att visa på en transparent och ansvarsfull inställning till hållbarhet.

Är du osäker på vilka regler och krav din verksamhet är skyldig att följa? Vill du komma i gång med hållbara initiativ eller få en översikt över era behov och möjligheter? Våra specialister kan vägleda dig mot nollutsläpp. Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig.

Som företagsledare har du en betydande roll i att påverka den miljöpåverkan din verksamhet har. Vill du veta mer om ditt klimatavtryck? Testa det här!

Fridtjof Wergeland Hållbarhetsrådgivare

Fridtjof Wergeland har omfattande erfarenhet av att etablera hållbarhets- och klimatstrategier. Han hjälper kunder inom Formue som äger företag med uppstart och utveckling av deras hållbarhetsarbete.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss