Marknadskommentar
Januari 2024
”Börjar den globala ekonomin att hitta ett golv?”

Michael Livijn, chefsstrateg

Marknadskommentar

En fjäder gör ingen höna och blott en månad in på det nya året är det vanskligt att definitivt avgöra hur resten av 2024 kommer att spela ut. Med tanke på det starka avslutet på förra året är det inte konstigt med lite andhämtning innan en ny riktning tas ut. Likväl har undertonen varit smått positiv under januari och marknaden har valt att tolka nyhetsflödet, både goda och sämre nyheter, på den positiva sidan.

Globala aktier hade en stark januari med en uppgång på nästan tre procent, vilket dock ska ses i ljuset av att kronan återigen försvagats under månaden, i lokal valuta blev uppgången drygt en procent. Likt andra riskfyllda tillgångar hade kronan också ett rejält rally innan årsskiftet, och att en reaktion på den stora rörelsen kom kanske inte är helt förvånande. Svenska aktier fick också en lite motreaktion fram till mitten av månaden, då de låg back nästan fem procent, avslutet blev bättre och nedgången stannade på knappt två procent. I USA, som utgör över 60 procent av ett globalt index, fortsätter ”The magnificient 7”, det vill säga de stora techbolagen, att leda utvecklingen för marknaden i stort, trots ganska negativa reaktioner på deras rapportering för det fjärde kvartalet i slutet av månaden. S&P 500 och Nasdaq 100 loggade uppgångar på 2,2 respektive 3,6 procent under januari (i USD).

Räntemarknaderna hade en viss motvind från stigande marknadsräntor,

ännu en rekyl från avslutningen på förra året då räntorna föll kraftigt. Framför allt säkrare obligationer som statsobligationer och Investment Grade påverkas av underliggande (stats)räntor, och båda dessa ränteslag loggade en nedgång på runt en procent. Ett svenskt totalobligationsindex (OMRX All) slutade ned drygt en halv procentenhet. Under månaden förstärktes dollarn relativt kraftigt vilket slog mot tillväxtmarknadsobligationer, som ofta emitteras i dollar. Ett brett index var ned drygt två procent mätt i dollar. High yield var det ränteslag som klarade månaden bäst med ett nollresultat, mest drivet av att spreadarna (den extra kompensation man får utöver underliggande ränta för att man tar på sig kreditrisk) sjönk marginellt under januari.

Geopolitik fortsätter att skapa rubriker och oron i Mellanöstern visar inga tecken på att avta. Houthi-rebellerna i Yemen har attackerat sjöfarten i Röda havet på väg till Suez-kanalen, vilket skapat en viss press uppåt i oljepriset som steg med drygt fem procent. Situationen har också inneburit kraftigt stigande fraktpriser då många fartyg väljer att gå runt Afrika, vilket dels tar längre tid (ca tio dagar), dels skapar brist på containrar i och med den längre färdvägen. Dagens försörjningskedjor är fint intrimmade med små marginaler, något som kan göra situationen mer allvarlig ju längre den pågår.

Höjdpunkter januari 2024

Kommentaren fortsätter nedan

3,76 % Globalt aktieindex (SEK)
-1,47 % Svenskt aktieindex (SEK)
-0,33 % Globalt obligationsindex
-0,4 % Svenskt obligationsindex

Ekonomiska utsikter

Goldman Sachs realtidsindikator för tillväxttakten (i årstakt) visar 1,7 procent för den globala ekonomin, noll procent för USA, -0,9 procent för eurozonen, 5 procent för Kina och -1,7 procent för Sveriges ekonomi.

Förväntningar är en central del av ekonomins, och för den delen marknadens, funktionssätt. Inför förra året trodde de flesta på att USA, men även den globala ekonomin, skulle gå in i någon sorts form av lågkonjunktur eller till och med recession. Den uteblev och i stället blev det en utveckling mot en ”mjuklandning”, det vill säga låg, men inte för låg, tillväxt och en fallande inflation. När vi gör samma övning i nuläget är det få som tror på en stundande recession, och med en inflation som fortsatt är på väg nedåt förväntas de flesta centralbanker att inleda räntesänkningscykler med start innan halvårsskiftet.

Makroekonomiska tal som till exempel BNP-siffror, arbetslöshetstal och industriproduktion är till sin natur bakåtblickande och kan därför sägas vara av något mindre värde att spå den ekonomiska utvecklingen framåt då de visar vad som redan hänt. Dessutom revideras många av dessa siffror i efterhand. Därför fokuserar marknaden mycket på framåtblickande indikatorer, som till exempel inköpschefsindex och förtroendeundersökningar för att få en bredare förståelse för riktningen i ekonomin. Många av de stora amerikanska investmentbankerna har dessutom egenkonstruerade indikatorer som täcker det mesta,

från industrins elförbrukning till hushållens aptit på lån eller varför inte tillväxten i annonsintäkter på internet.

Efter snart två år med bromsande global ekonomisk aktivitet så visar Bank of Americas sammansatta indikator (över 80 underliggande indikatorer från alla stora ekonomiska regioner/länder) de mest positiva utsikterna på drygt 22 månader för den globala ekonomin. Naturligtvis är det inget facit, men kanske en indikation på att den globala ekonomin har hittat något sorts golv. Även Citigroups ”Economic surprise index”, som mäter hur ekonomiska datapunkter kommer in i förhållande till förväntningarna har klättrat upp i positivt territorium för USA och G10-länderna. Kina ligger fortfarande på den negativa sidan, liksom den svenska ekonomin. Inköpschefsindex (PMI:er) har de senaste månaderna vänt uppåt något från låga nivåer både i USA och i Europa, framför allt för industrisektorn som har haft rejäl motvind sedan mitten av 2022. Fortsatt ligger de dock under 50, som är gränsen för expansion.

Huvudscenariot är att den globala ekonomin undviker en recession under året, däremot är det färre som tror på att den ska accelerera signifikant från nuvarande takt. Med tanke på att arbetsmarknaden i både USA och Europa fortsatt är starka finns risken för stigande löner (och därmed inflation) om så skulle ske. I ett sådant scenario skulle centralbankerna troligen vara försiktiga med att sänka styrräntorna alltför mycket och på så sätt bidra till att ytterligare elda på ekonomin.

Marknadsutsikter

2024 har som ovan nämnts startat på en någorlunda positiv not, speciellt med tanke på rallyt under november och december. Självklart kommer den ekonomiska utvecklingen vara av betydelse, dock riktas en hel del fokus på hur den amerikanska centralbanken Federal Reserve kommer att spela sina kort under året. Marknadens förväntningar ligger runt fem till sex räntesänkningar, Fed själva signalerar en mer konservativ hållning på runt tre. Räkna med att spelet mellan marknaden och Fed kommer att styra narrativet, speciellt fram emot mars då den första sänkningen väntas. Generellt ser marknaden sjunkande styrräntor i de flesta regioner, med start framåt sommaren.

Fjärde kvartalets vinster håller i skrivande stund att rapporteras och håller förväntningarna någorlunda kommer 2023 vinstmässigt att bli bättre än väntat.

Värderingsmässigt ligger en del marknader, speciellt USA, i det övre intervallet historiskt, och givet den relativt dämpade ekonomiska aktiviteten i den globala ekonomin ser vinstförväntningarna för 2024 (drygt tio procent vinsttillväxt) lite utmanande ut. Utrymmet för en multipelexpansion (högre värdering) om vinsttillväxten blir en besvikelse är troligen ganska litet, det är upp till bolagen att leverera.

Värt att nämna i det kortare perspektivet är att marknadens humör, eller sentimentet, har vänt upp ganska kraftigt efter botten i oktober förra året, vilket är fullt naturligt med tanke på marknadsutvecklingen. Ännu är det inte överdrivet optimistiskt, fast många sentimentindikatorer börjar att närma sig ”greed”-nivåer. Ofta sker då en vändning i humöret, fast den är till sin natur i princip omöjlig att tajma.

Aktiemarknaden i figurer

Räntemarknaden i figurer

Marknad & Investering

Fyra fördelar med diskretionär förvaltning

Här reder vi ut skillnaden mellan diskretionär och rådgivande förvaltning – och listar fyra fördelar med en diskretionär förvaltning.

Läs mer