Marknadskommentar
Augusti 2023
”Stigande räntor och Kina-oro i fokus under augusti”

Michael Livijn, chefsstrateg

Marknadskommentar

Augusti utvecklades till en tvådelad månad där en mycket negativ start efter tre veckor förbyttes i en förnyad entusiasm mot slutet av månaden. Det räckte dock inte till för att globala aktier, i lokal valuta, skulle sluta på plus, i stället blev det en nedgång på 2,1 procent. Mätt i svenska kronor slutade månaden positivt, med 1,5 procent. Tre primära (negativa) drivkrafter bidrog; stigande räntor i USA, en snabbt ökande oro för den kinesiska ekonomin samt en paus efter den starka sommaren, speciellt i den nästan paraboliska uppgången amerikanska tech-bolag upplevt i år. Svenska aktier hade inte heller någon bättre månad och lutade på -3,9 procent.
Ränteuppgången (inklusive realräntorna) i USA var alltså kraftig de tre första veckorna av augusti i spåren av positiva ekonomiska nyckeltal, att ratinginstitutet Fitch nedgraderade USA samt att utgivandet av statsobligationer ökade. Uppgången speglade också förväntningar om en stramare penningpolitik under en längre period (”higher for longer”) där allt fler aktörer ansluter sig till detta scenario. Stigande räntor kan vara ett tecken på ökad ekonomisk optimism men fungerar samtidigt åtstramande via högre finansieringskostnader. Ju längre räntorna är höga, desto fler tvingas finansiera sig till högre kostnader.

Marknadsutveckling

Frågetecken kring den kinesiska ekonomin ökar, bland annat kring efterfrågan, skuldsituationen, demografin och geopolitik. Två av de viktigaste sektorerna, exporten och fastighetssektorn, visar klara svaghetstecken och den privata konsumtionen har inte lyft i någon större utsträckning efter att landet öppnade upp efter pandemin i slutet av förra året. Stimulansåtgärder har inte låtit vänta på sig, men de är storleksmässigt betydligt mindre än vad som brukar vara fallet, delvis för att ekonomin redan är skuldtyngd samt att ytterligare skuld skulle kunna förstärka finansiella obalanser.

FANG+ är ett amerikanskt index som består av de tio största tech-bolagen och detta index har stigit runt 75 procent i år. Flera av bolagen rider på vågen kring artificiell intelligens och de förväntade vinstmöjligheterna kring detta område. Kursuppgången för dessa bolag under sommaren fick sig ett avbräck i spåren av vinsthemtagningar och stigande räntor och indexet föll tillbaka med runt 3 procent i augusti. Speciellt bolaget Nvidia får mycket uppmärksamhet, och bolagets rapport för andra kvartalet överraskade än en gång mycket positivt och vinsten steg med 854 procent jämfört med samma kvartal i fjol. Nvidia steg till skillnad från de andra FANG-bolagen i augusti med 5,6 procent och är upp 237 procent hittills i år.

Tillväxtmarknader, drivet av oron för Kina, föll med 5,5 procent medan USA och Europa föll med 1,5 respektive 2,5 procent, alla tal i lokal valuta. För en svensk blev det dock ändå i huvudsak positivt på grund av den svaga svenska kronan.

Ränteuppgången i USA, ett försämrat sentiment (humör) på marknaderna och stigande spreadar på företagsobligationer innebar negativ utveckling i många ränteslag. Globala high yield-obligationer, som är mindre räntekänsliga, slutade ned 0,2 procent (i USD) medan mindre riskfyllda investment grade-obligationer föll 1 procent. Statsobligationer hade det tyngst och ett svenskt index tappade 1,6 procent. En kuriositet i sammanhanget är att ett index för amerikanska 10-åriga statsobligationer är på väg mot sitt tredje raka år med negativ avkastning, något som aldrig skett sedan 1788.

Höjdpunkter augusti 2023

Kommentaren fortsätter nedan

1,31 % Globalt aktieindex (SEK)
-3,13 % Svenskt aktieindex (SEK)
-0,32 % Globalt obligationsindex
-0,13 % Svenskt obligationsindex

Ekonomiska utsikter

I USA har de ekonomiska nyckeltalen överraskat positivt relativt förväntningarna. En specifik indikator är ”GDP Now”, från centralbanken Federal Reserves Atlanta-kontor, som indikerar en tillväxt i ekonomin under tredje kvartalet på 5 procent. Garanterat en överdrift, men också en signal om att ekonomin inte drabbats alltför hårt av ränteökningarna. En nyckel är den låga arbetslösheten, hyggliga löneökningar och en avtagande inflation, som tillsammans ökar hushållens köpkraft. Detta visar sig också i en robust privat konsumtion. Även bostadsmarknaden hjälper till, liksom investeringar inom industrin.

Om tillväxten kan överraska positivt i USA är det större risk för besvikelser i Europa. Andra kvartalet ser ut att landa på en nolltillväxt, och framåtblickande indikatorer som inköpschefsindex ger knappast signaler om en bättring. Bankerna stramar fortsatt åt utlåningen, industrin (speciellt i Tyskland) märker av en lägre efterfrågan från Kina och stigande räntor drabbar både företag och hushåll.

Servicesektorn, som hittills har hållit emot, ser dessutom ut att försvagas, vilket knappast hjälper de något negativa utsikterna för Europa.

Utvecklingen för den globala ekonomin hänger till stor del på hur det går i USA och Kina. Om USA kan undvika en kraftigare inbromsning, där inflationen faller ned mot två procent och centralbanken kan sänka räntan, ökar sannolikheten för en ”mjuklandning”. Risken är dock att räntan måste hållas ”högre, längre” med effekter i form av högre finansieringskostnader, neddragningar i bolagen och en svagare arbetsmarknad som följd.

I fallet Kina handlar det om reaktionen från myndigheternas sida. Hittills har de varit relativ försiktiga och inte tagit i som tidigare gånger, något som riskerar en lägre tillväxt och därmed en negativ inverkan på den globala ekonomin. Geopolitiska spänningar har också medfört att många utländska bolag kraftigt minskat sina investeringar i Kina.

Marknadsutsikter

Att förutspå framtiden, och marknadsutsikterna, är en grannlaga uppgift. Ett sätt är att börja med någon sorts ramverk, som åtminstone kan hjälpa till att strukturera olika variabler som kan påverka utvecklingen. Den bästa utgångspunkten för en positiv marknad framöver är fallande räntor, ekonomiska indikatorer som vänder uppåt, stigande vinstförväntningar, en låg värdering av aktier, höga spreadar på riskfyllda obligationer och ett nedtryckt sentiment.

  • Under augusti har den amerikanska 2-årsräntan (som är en indikation på vad marknaden tror styrräntan kommer att ligga på i snitt de kommande två åren) och den 10-åriga realräntan stigit. Bägge ligger nu på de högsta nivåerna sedan finanskrisen och utan en tydlig rörelse tillbaka nedåt innebär det isolerat en dämpning av potentialen.
  • Utsikterna för den amerikanska och den globala ekonomin har ännu inte visat på någon klar vändning, både via ISM-index i USA samt OECD:s ledande indikator
  • Analytikerna har blivit mer positiva till vinstutsikterna kommande tolv månader och vinstrevideringarna globalt är nu på den högsta nivån sedan början av 2022. Om de är realistiska eller inte hänger på om ekonomin kan undgå en kraftigare inbromsning
  • Värderingen för globala aktier ligger i nuläget på ett p/e på 15,5 den förväntade intjäningen. Det är nära det historiska snittet och signalerar normal avkastning kommande 8-10 år. Dock, frågan är också om vinstförväntningarna är realistiska.
  • Spreadarna för high yield-obligationer ligger på 4,3 procent, klart under historiska snittnivåer. Det signalerar att marknaden tror på färre konkurser än normalt framöver. Den löpande räntan är hög, vilket ger bra buffert mot nedgångar, men värderingen reflekterar i liten grad risken för en tillbakagång i skuldbetalningsförmågan.
  • Sentimentet är varken pessimistiskt eller optimistiskt, vilket ger få om inga signaler kring riktningen framöver.

Aktiemarknaden i figurer

Räntemarknaden i figurer

Bevara & Utveckla / Marknad & Investering

Uppstartsfonden Antler backar lovande nordiska entreprenörer

Techkapitalisten och startup-generatorn Antler är på jakt efter nästa stora tech-stjärna. Formue har investerat i deras senaste nordiska fond, Antler Nordic II.

Läs mer