Formue Integritetspolicy

Formue är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter vi erhåller i samband med kundförhållande eller vid etablering av kundförhållande.

Företagets fullständiga namn och kontaktinformation:

Formue AS
E-post: kommunikasjon@formue.no
Tlf: (+47) 24 12 44 00
Postadresse: Postboks 1777 Vika, 0122 Oslo

Denna integritetspolicy blev senast uppdaterad 2022-12-13

Från dig i förbindelse med anmälningar och evenemang  

Vi mottar kontaktuppgifter från dig när du anmäler dig till nyhetsbrev, webinarie eller evenemang.  

Från dig i förbindelse med rådgivning, leveranser av tjänster och kommunikation 

Formue AS och Formue AB härefter benämnt som Formue inhämtar och behandlar personupplysningar från dig för att genomföra passandebedömning och investeringsrådgivning i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden (MIFID II).

Vid förmedling av kapitalförsäkring tillhandahållen av Quilter International Ireland kommer Formue att behandla personuppgifter i samband med upprättande av ansökningshandlingarna. De personuppgifter som behandlas i detta sammanhang är namn, personnummer, adress samt finansiella uppgifter såsom bankkonto.

Helhetlig investeringsrådgivning förutsätter att det bland annat inhämtas information om dina finansiella placeringar, personliga förutsättningar, investeringsmål, din ekonomiska situation och riskvilja. 

All löpande kommunikation med dig, både e-post, mötesreferat och övriga noteringar kommer att dokumenteras. Dokumentationen är nödvändig i enlighet med regelverket kring värdepapper och investeringsrådgivning, och säkerställer att eventuella förändringar i din situation eller dina beslut är sparade. 

Du har möjlighet att ge besked om det är information i mötesreferat eller dyl. som du inte vill skall sparas. 

Upplysningarna som inhämtas kommer att sammanfattas i din personliga förmögenhetsplan som finns tillgänglig när du loggar in på kundportalen på formue.se eller i appen 

Från dig i förbindelse med användning av Formueappen  

Vi mottar personupplysningar från dig när du använder FormueappenAppen är tillgänglig för nedladdning för allmänheten och för användare som inte är i ett kundförhållande med Formue kommer det visas en demoversion. 

För att kunna använda Formueappen måste du ge tillgång till lite av funktionaliteten och informationen på din telefon. Nedanför ser du vilka tillåtelser som är nödvändiga för att använda appen: 

  • tverksanslutning – används för att kontrollera att enheten är kopplad till internet.  
  • Tillgång till enhet – för att spara och ladda ned PDF dokument. 

Följande tillåtelser kan ges (och tas tillbaka) vid användning av appen 

  • Face ID (ansiktsverifiering används för inloggning 
  • Touch ID (fingeravtryck används för inloggning 
  • Notiser – Används för att mota pushnotiser 

Formue inhämtar information om användning av appen för att säkerställa god funktionalitet och driftssäkerhet. Det inhämtas information om operativsystem, telefonmodell och gällande dina aktiviteter i Formueappen. 

Från dig i förbindelse med användning av kundportalen 

Vi mottar personupplysningar från dig när du är inloggad på kundportalen (via formue.se) Upplysningarna inhämtas för att kunna genomföra aktiv felsökning med användare av eventuella fel vid inloggning eller funktionalitet. Upplysningarna inhämtas även för vidareutveckling funktionalitet av kundportalen och för att anpassas till individuella preferenser.  Vi inhämtar information om operativsystem, webbläsare, IP-adress, besökta sidor och tidpunkt för inloggning.  

Via cookies 

Cookies är små textfiler som kan användas av webbsidor för att göra användarupplevelsen mer personligt anpassad och effektiv. Enligt gällande regelverk kan vi lagra informationskapslar på enheten om det är helt nödvändigt för användningen av detta område. För alla typer av informationskapslar behöver vi tillåtelse. Givet att man har gett samtycke till det kommer information som samlas in av cookies på hemsidan sparas på kundkortet. Detta sker för att kunna erbjuda relevant och anpassad information. 

Från andra källor 

För att säkra god kvalitet av kunddata och efterlevnad av lagkrav kan Formue komplettera inhämtade upplysningar från dig med information från privata eller offentliga register.

Investeringsrådgivning 

Vi använder personupplysningar för att kunna ge investeringsrådgivning samt genomföra lämplighetsbedömning, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. 

Kundadministration 

Vi behandlar personupplysningar för kundadministration för att leva upp till våra avtal med dig. Detta innebär bland annat att skicka fakturor, genomföra betalningstransaktioner, svara på förfrågningar och administrera ditt kundförhållande. 

Analys 

Formue kan för att förbättra tjänsteleveranserna använda personupplysningar för analys. Sådan användning grundas i legitima intressen för att tillhandahålla högkvalitativa tjänster. 

Kunduppföljning och marknadsföring 

Vi behandlar personupplysningar för uppföljning av kundförhållanden och marknadsföring samt för att dela insikt i våra aktuella teman när vi menar att vi har information som är intressant för mottagaren. Detta grundas i legitima intressen att komma med relevanta erbjudanden till våra kunder. 

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, ett av våra event eller webinar eller börjar använda dig av Formueappen lägger vi in dig i våra kontaktlista. Du kan när som helst avanmäla dig genom att använda länken i den sista eposten eller SMS du har mottagit eller meddela oss på: postmaster@formue.se. Då tar vi omedelbart bort dig från den aktuella kontaktlistan. 

Utöver marknadsföring till den mailadress eller det telefonnummer som användaren har registrerat hos oss, är det av intresse för Formue att kunna erbjuda relevanta erbjudanden till våra användare på sociala medier. Vi använder därför en segmenteringstjänst som gör det möjligt att nå användarnas profiler på sociala medier så som Meta, LinkedIn och Google. Vi kommer enbart att använda kontakt- och demografiinformation för detta ändamål, ingen känslig information kommer att användas. Den information segmenteringstjänsten bygger på är pseudoanonymiserad innan den delas med tredje part. Detta innebär att informationen kommer att anonymiseras och att ingen personlig information om våra användare kommer att vara synlig för tredje part.

IT-administration 

Formue använder externa IT-leverantörer som kan behandla eller tillhandahålla personupplysningar. Behandling och förvaring av personupplysningar kommer främst ske inom EOS-områdetOm behandling och lagring av personupplysningar skulle ske utanför EOS-området skall detta regleras i enlighet med de krav som ställs i svensk personuppgiftslagstiftning.

Vid signering av ansökningshandlingar för kapitalförsäkring använder sig Formue av DocuSign och därmed överförs kundernas personuppgifter till USA där DocuSign Inc. har sina servrar. DocuSign Inc. har BCR (bindande företagsbestämmelser) som är godkända av Europeiska Dataskyddsmyndigheten (EDBP), vilket innebär att personuppgifterna omfattas av samma skydd som enligt GDPR.

IT-administrationen baseras i legitima intressen för att upprätthålla våra informationssystem, samt för att leverera våra tjänster till dig. Behandling och bearbetning av personupplysningar kan ske i moderbolaget Formue AS eller anknutna dotterbolag.

 

Alla personer som är en del av en Förmögenhetplan kommer ha full insyn i de detaljer som inkluderas i planen: mål, detaljer om förmögenhetsplanen, investeringspreferenser, strategi, expertråd, portfölj och tillhörande dokument.

Anställda och förtroendevalda inom Formue är skyldiga att förhålla sig till de sekretessbestämmelser som råder beträffande den information de får i samband med kundrelationen eller upprättandet av en sådan. Tystnadsplikten omfattar inte upplysningar som är offentliga, uppgifter som tillhandahålls till domstolar eller offentliga myndigheter och uppgifter som helt uppenbart inte är av en konfidentiell natur.

Vi vill uppmärksamma att Formue spelar in alla telefonsamtal, inklusive samtal som genomförs via applikationen Teams, mellan Formue och kunder/potentiella kunder – dels för att efterleva lagkrav som gäller för värdepappersföretag i Sverige, dels för att Formue har ett berättigat intresse av att spara samtal i händelse av framtida tvist. Samtalen sparas i minst fem år.

Samtalen kan komma att avlyssnas i kontrollsyfte av avdelningen Compliance & Risk eller av partner som väljs för att genomföra sådan kontroll. Inspelningarna kan komma att lämnas ut tillsammans med annan dokumentation knuten till andra kommunikationskanaler till svenska offentliga myndigheter och andra som kan kräva detta i enlighet med gällande lagar.

Som kund eller potentiell kund hos Formue kommer det finnas behov för oss att delge dig viss information. Annan information från oss är valfri om du önskar motta eller inte. Detta gäller till exempel nyhetsbrev, information från konstavdelningen eller annan information som inte är helt nödvändig för att genomföra vårt uppdrag. 

Genom att använda Formueappen, kundportalen eller genom att bli kund hos oss kommer du att motta vårt nyhetsbrev. Du kan när som helst avanmäla dig genom att använda länken i det sista epost-meddelandet eller SMS du har mottagit eller meddela oss på: postmaster@formue.se Då tar vi omedelbart bort dig från den aktuella kontaktlistan. 

Formue sparar personupplysningar om kunder så länge kundförhållandet varar. Vid avslut av kundförhållandet sparas upplysningar om rådgivning, transaktioner och avtal i 10 år efter att den sista produkten som rekommenderats av Formue är avvecklad. Efter detta kommer personupplysningarna raderas eller anonymiseras.  

Annan kundinformation raderas 2 år efter att kundförhållandet har upphört. Marknadsföringsinformation, inklusive eventuella kundprofiler, raderas så snart som möjligt efter att kundförhållandet har avlutats och senast efter 3 månader. 

I kundetableringsfasen inhämtar vi personupplysningar både från potentiella kunder och andra. Skulle processen sluta med att man inte blir kund raderas denna information kontinuerligt. Vi sparar användning av Formueappen och kunportalen även för de som inte är kunder. Vi sparar denna data så länge appen används. Inaktiva användare som inte har andra processer eller kundförhållanden raderas fortlöpande.

Aktuella dokument, information om företaget och investerarinformation, årsredovisning etc. finns här. 

Kontakta oss