Visselblåsning

På denna sida beskriver vi övergripande hur Formue Sverige arbetar med visselblåsning enligt lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (2021:890)

Om visselblåsning

På Formue Sverige vill vi ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte förekommer. Om missförhållanden inom vår organisation skulle förekomma ska de utredas och hanteras. Om missförhållanden uppmärksammas uppmanar vi därför till rapportering genom vår visselblåsarkanal här nedanför.

Formue Sverige använder Visslans visselblåsarkanal för att säkerställa anonymitet och säkerhet. Visselblåsarkanalen nås genom denna länk.

Kanalen via Visslan möjliggör konfidentiell kommunikation där visselblåsaren anonymt kan rapportera utan att riskera repressalier enligt lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Eventuella visselblåsarärenden hanteras av en extern samarbetspartner, Advokatfirman Lindahl, för att garantera oberoende hantering.

Det är möjligt att visselblåsa under lagstiftningens skydd för den som är anställd, praktikant, verksam aktieägare, eller person som annars står till förfogande för arbete under företagets ledning eller ingår i vår förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan. Entreprenörer, underentreprenörer och leverantörer som uppmärksammat missförhållanden ingår också i samma skydd. Ett avslutat eller ännu inte påbörjat arbetsrelaterade förhållande med företaget är inte ett hinder för att rapportera om ett missförhållande.

Visselblåsning syftar endast till att rapportera faktiska eller misstänkta missförhållanden inom Formue Sverige, där det finns ett allmänintresse av att sådant missförhållande kommer fram.

Med missförhållande menas exempelvis överträdelser eller oegentligheter inom företaget som personer i ledande ställning eller nyckelpersonal utför rörande exempelvis bokföring, intern bokföringskontroll, revision, mutor och korruption, ekonomisk brottslighet, eller andra allvarliga oegentligheter som rör företagets vitala intressen eller enskildas liv eller hälsa, till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen och allvarliga former av diskriminering eller trakasserier.

Vid rapportering via visselblåsarkanalen visas en 16-siffrig kod, som visselblåsaren behöver spara för att kunna följa sitt ärende med fortsatt konfidentialitet.

Visselblåsaren bör därför spara den 16-siffriga koden på ett säkert sätt, för att säkerställa framtida åtkomst till ärendet.

Vid rapportering kommer visselblåsaren att få en första återkoppling inom sju dagar, och eventuellt få besvara följdfrågor från Advokatfirman Lindahl genom den krypterade chattfunktionen.

Visselblåsaren får återkoppling inom tre månader med besked om vilken uppföljning/åtgärd som planerats eller har skett på grund av rapporteringen.

Det är viktigt att visselblåsaren regelbundet loggar in i visselblåsarkanalen med sin kod för att svara på eventuella följdfrågor från ärendehanterare.

Här hittar du visselblåsarpolicyn i sin helhet: Visselblåsarpolicy

Klicka här för att komma till visselblåsarkanalen.

Kontaktuppgifter till extern mottagare

Mikael Mellberg
Partner, Advokat
Advokatfirman Lindahl
mikael.mellberg@lindahl.se
Tel: +46 72 388 10 21

Ellinor Söderberg
Associate
Advokatfirman Lindahl
ellinor.soderberg@lindahl.se
Tel: +46 76 854 32 24