Formues klimatmål är godkända av SBTi

Skriven av Philip Mitchell

Klimatförändringar är en av vår tids största utmaningar och det finns flera vägar till nettonollutsläpp. Ett initiativ som spänner globalt är Science Based Targets Initiative (SBTi), som hjälper företag minska sina utsläpp i linje med 1,5-gradersmålet. Nu har Formues kortsiktiga klimatmål blivit godkända av SBTi.

Formue har sedan en tid tillbaka varit engagerad i att fastställa mål för att reducera sina utsläpp, inte minst genom sitt medlemskap i Skift-nätverket i Norge. 2020 blev Science Based Targets Initiative (SBTi) guidance för finansiella institutioner tillgänglig och nu står det klart att Formue fått sina mål för minskning av växthusgasutsläpp godkända av SBTi. Det innebär att Formue tillhör en exklusiv grupp på mindre än 20 finansiella institutioner i Norden med SBTi-godkännande för sina åtaganden att minska sina klimatutsläpp.

– Formue strävar efter att stötta en global övergång genom att använda vårt inflytande för att reducera utsläppen inom olika områden. Genom att fastställa och uppnå mål i enlighet med SBTi:s kriterier kan vi ha en betydelsefull och verklig global påverkan. Även om våra kunders portföljer kan innehålla en rad komplexa finansiella produkter, ser vi fram emot att samarbeta med fondförvaltare för att över tid öka andelen finansiella tillgångar i enlighet med våra mål, säger Philip Mitchell, Senior Sustainability Advisor hos Formue.

Vill du veta hur du kan investera hållbart? Läs mer här

Vetenskapsbaserade klimatmål

SBTi är ett globalt initiativ startat av Carbon Disclosure Project (CDP), United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) och World Wide Fund for Nature (WWF), som ska hjälpa företag att sätta vetenskapsbaserade klimatmål för koldioxidutsläpp. De företag som går med i SBTi åtar sig att minska sina koldioxidutsläpp i linje med vad som enligt forskning behövs för att klara målsättningarna i Parisavtalet – att begränsa den globala temperaturökningen till under 1,5°. 2022 hade 2 079 företags vetenskapsbaserade klimatmål validerats av SBTi, och 2025 är målsättningen att 10 000 företag ska ha kommitterat sig till eller satt vetenskapsbaserade klimatmål.

SBTi är ett globalt initiativ som ska hjälpa företag att sätta vetenskapsbaserade klimatmål för koldioxidutsläpp.

SBTI verifierar företagens klimatmål inom de olika scope som definieras av Green House Gas (GHG) Protocol:

    1. Scope 1-utsläpp avser direkta utsläpp från källor som ägs eller kontrolleras av företaget, till exempel fossila utsläpp från tjänstebilar och produktionsanläggningar.
    2. Scope 2-utsläpp avser indirekta utsläpp från användning av inköpt energi som används i den egna verksamheten, till exempel fjärrvärme och el. 
    3. Scope 3-utsläpp avser andra indirekta utsläpp från företagets värdekedja. Det inkluderar allt ifrån pendling och flygresor till inköp av varor och tjänster och utsläpp från investeringar.

SBTi har godkänt Formues mål att minska sina växthusgasutsläpp inom Scope 1 och 2 för att vara i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål1. De har också godkänt Formues kortsiktiga mål för att reducera sina Scope 3-utsläpp, som inkluderar både operationella2 och finansierade utsläpp3.

– Det här är ytterligare bevis på vår strävan att kraftigt minska utsläppen. Hållbarhet är en central del av Formues strategi, både för våra interna verksamheter och för våra kunders investeringar, och det finns ett ökande behov av att agera snabbt. Vi ser nu fram emot att nå dessa mål och samarbeta med våra intressenter för att påskynda minskningen av koldioxidutsläppen globalt, säger Alexander Heiberg, Acting CEO hos Formue.

  1. Mål för Scope 1 och 2: Formue AS åtar sig att minska sina absoluta utsläpp inom Scope 1 och 2 enligt GHG Protocol med 95 procent fram till 2027, med 2022 som basår. Formue åtar sig också att öka sin årliga aktiva inköp av förnybar elektricitet från 73 procent år 2022 till 100 procent år 2027.
  2. Mål för Scope 3 kategori 1-14: Formue AS åtar sig att minska de absoluta växthusgasutsläppen inom Scope 3-kategorierna 1-14 enligt GHG Protocol med 58 procent fram till 2027 från basåret 2022.
  3. Mål för Scope 3 kategori 15 (investeringar): Inom ramen för portföljtäckningsmetoden åtar sig Formue AS att till 2027 ha 45 procent av sin noterade aktie- och företagsobligationsportfölj enligt investerat värde med SBTi-validerade mål från basåret 2022. Formue AS portföljmål omfattar 46 procent av dess totala investeringar och utlåning enligt tillgångar under förvaltning år 2022. Vid den tiden utgjorde nödvändiga aktiviteter 46 procent av Formue AS totala investeringar och utlåning enligt tillgångar under förvaltning, medan frivilliga aktiviteter stod för 49 procent och aktiviteter utanför omfånget utgjorde 5 procent.

Läs också: Formue tar sex steg för ökad biologisk mångfald

Philip Mitchell Senior Sustainability Advisor

Philip har arbetat inom finansbranschen i över 26 år och sedan 2019 med särskilt fokus på hållbarhet. Han är en del av Formues Nordic Sustainable Ownership Center och ger rådgivning till finansiella kunder kring Net Zero-planering, regulatorisk rapportering och engagemang.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss