Hur kan du investera hållbart? Så får du koll

Skriven av Fridtjof Wergeland

Det kan vara en utmaning att navigera genom djungeln av fonder som verkar vara hållbara. För att göra det lättare för konsumenter ställer EU:s SFDR krav på finansbranschen att klassificera fonder utifrån olika nivåer av hållbarhet. Här förklarar vi skillnaden mellan artikel 6, artikel 8 och artikel 9-fonder.

Intresset för att investera hållbart är stort bland många förmögna – samtidigt finns ett behov av data och analys från finansbranschen för att bedöma den faktiska hållbarheten i investeringar. Det visar Capgeminis World Wealth Report 2023. Men vad är hållbart, vilka olika nyanser av grönt finns det – och hur kan du undvika greenwashing (gröntvättning), där fonder framställs vara mer hållbara än de egentligen är?

Under våren 2021 trädde SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) i kraft i EU. Syftet med SFDR (också kallad disclosureförordningen) är att göra det enklare för investerare att jämföra olika finansiella produkter. SFDR innebär bland annat att alla fondförvaltare måste klassificera sina produkter i en av tre kategorier; Artikel 6, Artikel 8 eller Artikel 9.

Vad är skillnaden mellan Artikel 9, Artikel 8 och Artikel 6?

Här förklarar vi skillnaden mellan de tre olika kategorierna:

  • Artikel 9-fonder: En artikel 9-fond tillhör de mest hållbara fonderna och kallas ibland för mörkgröna fonder. Det är fonder som har hållbarhet som sitt primära mål; miljömässiga eller sociala mål. Det kan till exempel vara klimatlösningar för att minska koldioxidutsläpp eller uppnå koldioxidneutralitet, bolag och tjänster som främjar jämställdhet eller arbetar med att bekämpa sociala ojämlikheter. Artikel 9-fonder är särskilt inriktade på att lösa dessa utmaningar.
  • Artikel 8-fonder: En artikel 8-fond har hållbarhetskrav och ska främja hållbara egenskaper, men hållbarhet är inte nödvändigtvis det främsta målet. Dessa fonder kallas ibland ”ljusgröna” och deras fokus bör vara på ESG-mål (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning). Till exempel kan det handla om att exkludera bolag med koppling till spel, tobak och fossila bränslen. Det ska vara tydligt hur hållbarhet integreras i strategier och beslut.
  • Artikel 6-fonder: En artikel 6-fond hamnar i kategorin ”övriga fonder”. Det är en fond som varken klassificeras som artikel 8 eller 9, med andra ord är det en fond som varken främjar efter eller strävar efter uppnå specifika hållbarhetsmål. Fonderna ska dock beakta hållbarhetsrisker.

Övergång från teori till praktik

Trots försök att skapa en gemensam definition av “hållbarhet” genom införandet av SFDR, finns det fortfarande utmaningar att tackla. Till exempel kan en hållbarhetsåtgärd vara i överensstämmelse med SFDR:s definition av hållbarhet, men ändå inte uppfylla kraven enligt EU:s taxonomi för hållbarhet, vilket är en annan europeisk hållbarhetsförordning.

Ett annat hinder uppstod när SFDR år 2022 krävde att artikel 9-fonder skulle bestå av enbart hundra procent hållbara investeringar. Detta tvingade många fonder att omklassificera sig från artikel 9 till artikel 8. Under 2023 införde EU en ny inriktning som gav fondförvaltare större flexibilitet i att definiera vad som faktiskt utgör en hållbar investering. Som en följd av detta har antalet artikel 9-fonder ökat.

Titta bortom klassificeringarna

Även om SFDR har som mål att öka transparensen, är det många privata investerare som tycker att den enorma mängden information med krav, regler och kategorier kan vara överväldigande. Hur kan då en investerare navigera framåt? Ett råd är att se bortom klassificeringar. Oavsett vilken artikel en fond klassificeras under, bör investerare själva göra sina egna bedömningar, vilket inkluderar en noggrann granskning av fondernas hållbarhetsrapportering.

Fördelar med rådgivning

För de som känner sig överväldigade kan det vara en bra idé att ta hjälp av en professionell aktör. På Formue gör vi en omfattande analys som inkluderar både kvalitativa och kvantitativa mått för att förstå och förbättra hur olika fonder arbetar med hållbarhet. Denna analys omfattar en bedömning och utvärdering av deras ESG-policy, klimatmål och andra hållbarhetsindikatorer som till exempel kränkningar av mänskliga rättigheter och könsbalans i styrelser. I mötet med både nya och befintliga förvaltare kartlägger vi även deras tillvägagångssätt när det gäller hållbarhet och hur de främjar hållbar utveckling i sina egna investeringsprocesser.

Behöver du rådgivning om hållbarhet? Läs mer om hur vi arbetar här

Hållbara investeringar är inte en “one-size-fits-all”-lösning. Även om regler som SFDR är en bra början, är det investeraren som i slutändan tar det avgörande beslutet. Med rätt rådgivning, tillgång till rätt resurser och användbara verktyg kan du hitta investeringar som överensstämmer med dina ekonomiska och hållbara mål.

Vill du lära dig mer om dina investeringars klimatavtryck? Här hittar du vårt nya hållbarhetsverktyg

 

 

Fridtjof Wergeland Hållbarhetsrådgivare

Fridtjof Wergeland har omfattande erfarenhet av att etablera hållbarhets- och klimatstrategier. Han hjälper kunder inom Formue som äger företag med uppstart och utveckling av deras hållbarhetsarbete.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss