Varför har hållbara investeringar utvecklats så svagt?

Skriven av Philip Mitchell

Den första november utfärdade det danska vindkraftsföretaget Ørsted en vinstvarning, vilket resulterade i ett kursfall på över 20 procent. Det är inte unikt för Ørsted; sedan 2022 har flera ESG-fokuserade företag stött på motvind. Den stora frågan är; varför har hållbara investeringar presterat sämre – och varför ska du ändå fortsätta investera hållbart? 

Det danska vindkraftsföretaget Ørsted, som varit ett ”affischnamn” för kombinationen av impactinvesteringar inom förnybar energi och överlägsna aktieprestationer jämfört med index, har upplevt en nedgång på 56 procent för sina aktier det senaste året. Samtidigt har globala aktier ökat med nästan tio procent i lokal valuta. 

Men Ørsted är inte det enda ESG-fokuserade företaget som stött på motvind. Det är en del av en trend sedan starten av 2022, där stigande räntor har påverkat värderingen av många tillväxtaktier. Många ESG-fonder, särskilt de med fokus på energiomställningen, har varit över tio procent svagare än index (MSCI Global) hittills i år. 

EU:s uppdelning av hållbara fonder har varit svaga jämfört med globalt index:

(NOK)

Hittills i år

Från 2022-01

Hållbarhetsfokus

MSCI Global  21,5 %  10,6 %  Alla aktier 
Artikel 9  8,2 %  3,6 %  “Mörkgröna”
Artikel 8  12,9 %  0,6 %  “Ljusgröna” 

Källa: MSCI, Morningstar. Avkastning från och med januari 2022 på årsbasis. 

Inga kopior av varandra

Det har alltid varit svårt att visa att hållbara investeringar leder till överlägsen finansiell prestation och det senaste decenniet pekar flera tusen akademiska studier på en försumbar över- eller underprestation. Det gäller oavsett om det rör sig om aktiva eller passiva strategier. Trots en stark utveckling under 2021, när coronapandemin skakade om den globala ekonomin, har ESG-relaterade aktier visat relativt svaga resultat, och 2023 har präglats av en markant underprestation. 

Enligt data från Morningstar (se ovan tabell) har den genomsnittliga avkastningen för en Artikel 9-fond (läs mer om de olika kategorierna här) ökat med åtta procent under 2023 (mätt i NOK). Resultaten varierar dock, från en ökning på 42 procent till en minskning på 31 procent. Det belyser ytterligare en komplexitet: Vad innebär egentligen hållbara investeringar? Det är uppenbart att investerare behöver vara försiktiga inte bara med hur gröna deras portföljer är, utan även med vilken hållbarhetskategori de hamnar i. 

Med hänsyn till den betydande summa pengar som krävs för den globala energiomställningen verkar det paradoxalt att det inte finns bra möjligheter till vinst. USA har tillkännagett omkring 450 miljarder USD i skattelättnader genom Inflation Reduction Act (IRA), och EU har godkänt 400 miljarder euro i gröna fonder och lån. Samtidigt flaggar International Energy Agency (IEA) för att det behövs cirka tre biljoner USD i investeringar årligen de kommande 20 åren. Varför visar då aktierna i företag som bör gynnas av detta så svaga resultat? 

Det finns ett antal faktorer som påverkar på varierande sätt:

  • Kommodifiering av vissa hållbara teknologier. Solenergi, vindkraft, elbilar, vegetabiliskt baserat kött – samtliga har mött lägre tillverkningskostnader, vilket har påskyndat möjligheten till massanvändning. Priset per watt för solpanelmoduler i Europa har exempelvis sjunkit med 20 procent enbart under de senaste sex månaderna. Detta är positivt för volymerna och miljön, men tillväxten i försäljning och marginaler för tillverkare och installatörer har påverkats, vilket har en negativ inverkan på vinsterna för många börsnoterade företag. 
  • Nedjustering av potentiellt övervärderade hållbarhetsinvesteringar. Under den senare delen av 2010-talet sågs en stark uppgång i värderingarna för företag som betraktades som renodlade ESG-investeringar, där många handlades till höga multiplar på över 50 gånger nettoresultatet (marknadsgenomsnittet är cirka 16 gånger). När några av dessa tidiga teknologier blev mer etablerade, tillsammans med oro kring vinstpotentialen, minskade premien för “exklusivitet” och påverkade företag som Beyond Meat (minus 51 procent i år), Nibe (minus 35 procent i år) eller Tomra (minus 48 procent i år). 
  • Högre räntor påverkar tillväxtaktier och efterfrågan på investeringar i infrastrukturprojekt. Efter mer än ett decennium med nästan nollränta var nästintill alla investeringsalternativ som kunde ge en trygg ensiffrig avkastning attraktiva. Men nu, när bankkonton erbjuder omkring fyra procent avkastning utan risk, och vissa infrastrukturprojekt står inför utmaningar i leveranskedjan, börjar värdet av sådana projekt i större utsträckning att ifrågasättas. 
  • Dominans från de “Magnificent Seven”. De sju teknikföretag som idag har en ledande roll på den amerikanska marknaden (Apple, Amazon, Google (Alphabet), Facebook (Meta), Microsoft, Tesla och Nvidia) har oavsett ESG-fokus gjort det till en utmaning för fonder att överträffa index. Bara runt 20 procent av globala aktiva förvaltare har slagit indexen i år.

Så, varför ska du fortsätta investera hållbart?

Först och främst behöver vi se bortom nyligen inträffade kortvariga störningar som orsakats av globala händelser. Dessa har skapat snedvridande effekter på energipriser och leveranskedjor, vilket i sin tur har påverkat värderingarna. Med hållbara vinstmultiplar som nu nästan är på samma nivå som bredare marknaden (baserat på en jämförelse med MSCI Paris-Aligned, en typ av index/benchmark som är utformad att vara i linje med målen i Parisavtalet) finns det en begränsad potential för ytterligare reducering av värderingar. 

För det andra kan investerare vara intresserade av att överväga mer än bara finansiell avkastning. Hållbara företag har potential att generera färre negativa externa effekter och mer positiv påverkan – faktorer som inte alltid återspeglas i aktiekursprestationen. Forskning från GIIN (Global Impact Investing Network) och även Schroders antyder att 65 procent av investerarna fortfarande förväntar sig marknadsavkastning på sina hållbara investeringar. Men med förbättringar av metoderna för prissättning av koldioxid och dess externa effekter bör den “totala finansiella nyttan” av hållbara strategier bli tydligare. 

För det tredje ger det investerare möjligheten att uttrycka var de vill att deras pengar ska användas. Energiövergången? Lösningar med inriktning på biologisk mångfald? Utbildning för familjer med låg inkomst? Det är svårt att förutsäga vilket alternativ som kommer att generera bäst ekonomisk avkastning över tid, men möjligheterna finns där för de investerare som vill göra en positiv skillnad.

Philip Mitchell Senior Sustainability Advisor

Philip har arbetat inom finansbranschen i över 26 år och sedan 2019 med särskilt fokus på hållbarhet. Han är en del av Formues Nordic Sustainable Ownership Center och ger rådgivning till finansiella kunder kring Net Zero-planering, regulatorisk rapportering och engagemang.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss