Uteblivna reformer och låg inflation sänke för dollarn

Skriven av Formue

Det är ytterst Trumps och republikanernas ifrågasatta regeringsduglighet som står på spel. I början av nästa år drar kampanjarbetet i gång för det kongressval som skall hållas i november 2018. Även den låga inflationen i USA har påverkat synen på dollarn och behovet av framtida räntehöjningar.

Inflationen har fallit från 2,5 % i början av året till 1,6 % i juni. Den underliggande inflationen, som justeras för energi och matvaror, har fallit från 2,2 % till 1,7 % under samma period. Förväntningen i marknaden är nu endast en räntehöjning i USA innan årsskiftet. Däremot är förväntningarna om att en neddragning av FED:s balansräkning skall annonseras under september månad fortfarande intakta. Med bibehållen konjunktur och stram arbetsmarknad är sannolikheten stor för att inflationen åter vänder uppåt under hösten.

I Europa har den förbättrade konjunkturen bekräftats under sommaren då årstakten för BNP för första halvåret nu är över 2 %. Centralbanken ECB gör sitt yttersta för att marknaden inte skall förvänta sig några räntehöjningar inom en snar framtid. Om inflationstakten åter ökar under hösten kommer det oundvikligen bli mer fokus på omläggningen av penningpolitiken inom eurozonen. Till de goda nyheterna hör att det samlade budgetunderskottet för hela EU nu har fallit under 1 % för första gången sedan 2007. I Frankrike har reformarbetet påbörjats under nye presidenten Macrons ledning. överst står en arbetsmarknadsreform och en sänkning av företagsbeskattningen från 33 % till 25 %. Denna nivå vill Macron skall bli en gemensam EU nivå för företagsbeskattning. Irland, som i dagsläget har den mest konkurrensmässigt fördelaktiga beskattningen, känner sig självklart hotat.

Räntor

Ränteuppgången som inleddes under slutet av juni har avstannat och netto är uppgången sedan början av juni för långa statsobligationsräntor 10 räntepunkter i USA och 20-25 punkter i Tyskland och Sverige. Utfallen för inflationstakten har varit låga i såväl USA som i Tyskland vilket har bidragit till en lugn och stabil räntemarknad även för företagsobligationer. Det har istället varit en svagare dollar som varit fokus för den ökande osäkerheten om räntehöjningar och ekonomiska reformer i USA.

Aktier

Börsutvecklingen har i lokala valutor varit fortsatt positiv förutom i Europa och Stockholm. Det kraftiga dollarfallet har dock medfört negativ avkastning i svenska kronor även för USA och MSCI World index. Enda marknad med en liten uppgång uttryckt i svenska kronor har varit tillväxtmarknaderna, +0,2 %. Sedan början av juni är Stockholms nedgång -5 %, medan USA och Europa är ned -4 % i svenska kronor. Hittills i år är uppgången +13 % för tillväxtmarknaderna som helhet, +9 % för Stockholm, +8 % för Europa och +0,4 % för USA uttryckt i svenska kronor.

Positivt

  • Global tillväxt är fortsatt stabil
  • Tillväxten i Europa har stärkts under 2017

Negativt

  • Osäkerhet om Kinas ekonomiska inriktning kan öka
  • Penningpolitiken behöver fortsätta stramas åt i USA

Slutsatser

Centralbankerna i USA, Europa och Sverige vill inte strama åt penningpolitiken för snabbt och för tidigt. Deras syn är att en högre inflation välkomnas och kan hanteras när den väl har etablerats på en högre nivå. Vår bedömning är att detta synsätt kommer ifrågasättas alltmer under hösten. Vår rekommendation är fortsatt neutral aktievikt i förhållande till normal allokering och en kortare räntebindning i obligationer jämfört med normal allokering.

Ränteföljsamhet: Svenska obligationer underviktas till förmån för penningmarknad. Slutsats: Undervikt

Kreditrisk: Allokering på 10 procent av räntebärande portfölj mot obligationer med hög risk. Slutsats: Neutralvikt

Svenska aktier: Normal exponering mot svenska aktier. Slutsats:Neutralvikt

Globala aktier: Normal exponering mot globala aktier. Vi rekommenderar en övervikt på 15 procentenheter inom tillväxtmarknader i förhållande till ett världsindex. Slutsats: Neutralvikt

De 10-åriga statsobligationsräntorna har från en låg nivå ökat sedan slutet av juni men minskat under början av augusti. Sedan början av juni är uppgången i USA 10 räntepunkter till nivån 2,26 %, i Tyskland 20 punkter till nivån 0,47 % och i Sverige är uppgången 25 räntepunkter till nivån 0,68 %. Vi förväntar oss att räntehöjningarna i USA fortsätter medan Riksbanken i Sverige har valt att avvakta ECB:s omläggning av penningpolitiken. Dollarn har försvagats med -4 % mot euron och -5 % mot kronan sedan början av juni. Sedan årsskiftet har dollarn försvagats med -12 % mot euron och -12 % mot svenska kronan.

Sedan början av juni har börsutvecklingen i lokala valutor varit fortsatt positiv förutom i Europa och Stockholm. I svenska kronor har dock det kraftiga dollarfallet medfört negativ avkastning även för USA och MSCI World index under samma period. Sedan början av juni är Stockholms nedgång -5 %, medan USA och Europa är ned -4 %, tillväxtmarknaderna som helhet var upp +0,2 % i svenska kronor. Vinstutvecklingen för S & P 500 har under andra såväl som första kvartalet varit över 10 %. Det är första gången två efterföljande kvartal visar så hög vinsttillväxt sedan 2011. Hittills i år är uppgången +13 % för tillväxtmarknaderna, +9 % i Stockholm, +8 % i Europa samt +0,4 % för USA i svenska kronor. Brentoljan har som lägst varit 45 dollar per fat under juni men vänt upp till nivån 52 dollar under senare delen av juli.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss