Formue tar sex steg för ökad biologisk mångfald

Skriven av Formue

Formue har investerat i biologisk mångfald genom Initiativ 1415. I samband med den internationella dagen för biologisk mångfald var vår Senior Sustainability Advisor Philip Mitchell och vd Lars Uppsäll på Katrinedals Gård utanför Bålsta för att genomföra sex konkreta åtgärder. Plantering av träd, skapande av blomsterängar och anläggning av skalbaggsåsar var tre av dem.

– Vi ville investera i ett projekt i Skandinavien som synligt främjar biologisk mångfald och hjälper till att vända den globala fallande trenden. Biologisk mångfald är avgörande för långsiktig tillväxt och välstånd, säger Philip Mitchell, Senior Sustainability Advisor på Formue.

Biologisk mångfald med friska ekosystem är grunden för allt liv på jorden – men den är hotad. FN har instiftat den internationella dagen för biologisk mångfald den 22 maj för att uppmärksamma betydelsen – och EU-kommissionen har utvecklat en strategi för biologisk mångfald där målet är att Europas biologiska mångfald ska återhämta sig senast 2030.

För att bevara biologisk mångfald är vilda pollinatörer som bin, humlor, flugor och skalbaggar viktiga. De pollinerar växter, som i sin tur utgör en tredjedel av vår mat, är viktiga för medicinska ändamål och ekosystemets balans. En stor del av världens BNP är även knuten till naturen vilket gör det ekonomiska värdet av pollinering enormt – men antalet pollinerande insekter minskar både globalt och i Sverige, främst på grund av klimatförändringar.

Halmbalar, sandbäddar och blomsterängar

Formue har valt att investera i biologisk mångfald och stödja vilda pollinatörer genom Initiativ 1415, som är placerat på Katrinedals Gård i Bålsta. I samband med den internationella dagen för biologisk mångfald var Formues Senior Sustainability Advisor Philip Mitchell och Formues vd Lars Uppsäll på plats för att skapa hållbara miljöer för olika arter, bland annat humlor, bin och småfåglar, med hjälp av halmbalar, sandbäddar, träd, vedhögar, blomsterängar och skalbaggsåsar.

– Vi valde att investera i ett skandinaviskt projekt som är relevant för vår verksamhet och med en pålitlig partner där vi själva kan se verksamheten i drift. Vi var särskilt angelägna om att bidra till ökad biologisk mångfald som en del av vårt arbete med att hantera koldioxidutsläpp, berättar Philip Mitchell.

Läs mer om hur vi på Formue arbetar med hållbarhet

Formues vd Lars Uppsäll och Senior Sustainability Advisor Philip Mitchell vid en av åtgärderna som Formue stöttar genom att investera i Initiativ 1415

”Kommer krävas omfattande investeringar”

Initiativ 1415 möjliggör investeringar i biologisk mångfald i samarbete med jordbrukare och i enlighet med rekommendationer från relevanta myndigheter – och engagemanget ökar för att stödja biologisk mångfald, där företag och finansiella institutioner spelar en avgörande roll genom sitt beroende av och inflytande över den biologiska mångfalden.

– Det är ingen som säger nej till ökad biologisk mångfald och mottagandet har varit väldigt positivt, men vi har inte förstått vilken dålig sits vi har hamnat i. Än mindre har vi förstått att det kommer att krävas väldigt omfattande investeringar för att återställa den biologiska mångfalden, säger Christoffer Bonde som står bakom initiativet och fortsätter:

– Om vi menar allvar med att återställa den biologiska mångfalden och nå målen på kort och lång sikt krävs omfattande investeringar. Det kommer inte gå inom ramen för statsbudgeten, utan det blir det privata kapitalet som behöver stå för merparten.

Formues vd Lars Uppsäll och Senior Sustainability Advisor Philip Mitchell tillsammans med Christoffer Bonde från Initiativ 1415 på plats på Katrinedals Gård i Bålsta

”En katalysator för engagemang”

Philip Mitchell berättar att investeringen i 1415 är en del av en större hållbarhetsplan, och att det finns planer för samarbete och engagemang för att investera i liknande initiativ för biologisk mångfald och andra hållbarhetsfrågor.

– Vår första investering är modest och speglar vårt årliga avtryck från verksamheten, inklusive flygresor, el och IT-utrustning. För Formue är det centrala att ta ett etiskt ansvar genom att kompensera för vår miljöpåverkan och visa engagemang för hållbarhet. Detta inkluderar att öka medvetenheten om biologisk mångfald bland våra medarbetare, förklarar Philip Mitchell och avslutar:

– På lång sikt tror vi att sådana åtgärder är avgörande för att fortsätta generera hållbar ekonomisk avkastning för våra kunder. Vi strävar också efter att förstå de bredare effekterna av biologisk mångfald från våra kunders investeringar, som för närvarande uppgår till cirka 160 miljarder kronor. Vi ser fram emot att vara en katalysator för engagemang och bidra till en mer hållbar framtid.

Läs också: Formues klimatmål är godkända av SBTi

 

Här är sex av de åtgärder Formue stöttar genom att investera i Initiativ 1415:

1. Halmbal – hållbara boplatser för humlor

Halmbalar ger humlor en säker plats att bo och reproducera sig, vilket bidrar till att bevara deras populationer och säkerställa pollineringen.

2. Sandbäddar – främjande av vilda bin

Anläggning av sandbäddar skapar livsmiljöer för vilda bin och förbättrar deras överlevnad, vilket främjar deras roll i pollineringen av växter.

3. Trädplantering för nektar, pollen och skydd

Plantering av träd som ek, rönn, lönn, oxel och lind skapar gynnsamma miljöer för småfåglar och insekter genom nektar, pollen och skydd.

4. Anläggning av vedhögar för vedlevande insekter

Vedhögar främjar vedlevande insekter, vilket spelar en viktig roll i ekosystemet genom pollinering och nedbrytning av organiskt material.

5. En blomsteräng för humlor, fjärilar och ängsväxter

Blomsterängar stödjer mångfalden av insekter som humlor och fjärilar, främjar tillväxten av ängsväxter och säkrar pollineringen.

6. En skalbaggsås – skydd och nytta med skalbaggar

Skalbaggsåsar fungerar som viktiga livsmiljöer för insekter som bekämpar skadedjur och bidrar till ekosystemets balans genom att erbjuda skydd åt olika arter, inklusive pollinatörer.

 En av skyltarna som beskriver Formues investering i biologisk mångfald via Initiativ 1415

Här kan du komma i kontakt med Formues Senior Sustainability Advisor Philip Mitchell

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss