Trump och marknaderna fick FED att sänka

Skriven av Formue

Övergripande

Efter att Trump trappat upp handelskonflikten med Kina under maj blev FED i juni mer positiva till att sänka räntorna i USA. Även kapitalmarknaderna hjälpte till när både börskurser och räntor föll i spåren av höjda tariffer i början av juni. Trump har nu skaffat sig ännu större manöverutrymme med FED i ryggen. Under senaste veckan har ytterligare press satts på Kina med hot om nya tullar på 300 mrd i importvärde från Kina från den 1 september. Kina försöker förhala förhandlingarna så långt det är möjligt, då kraven för ett avtal fortfarande anses oacceptabla. Dessutom har Kina genom en medveten försvagning av yuanen visat att de inte fruktar USA:s nya hot om utvidgade handelshinder. Med nya tullar på plats kommer FED troligen åter att sänka räntan i september och eventuellt även i oktober. Sänkningarna mildrar effekten av den osäkerhet de nya tullarna bidrar till. Även Kina tar tacksamt emot räntesänkningar från FED, då detta skapar utrymme för egna räntesänkningar utan att detta medför press på den egna valutan, yuanen.

I Europa väntas nya stimulanser samt räntesänkning från ECB under hösten. Åtgärderna kommer sannolikt inledas redan innan nya ECB chefen Lagarde tillträder i november. Även globalt har en stor omsvängning skett hos centralbankerna. Hela 76 % av världens centralbanker för nu en stimulerande penningpolitik, i våras var denna andel endast 38 %.
I Storbritannien har nya premiärministern Boris Johnson inlett förberedelser inför en hård Brexit utan avtal den 31 oktober. Efter Brexit väntar förmodligen ett parlamentsval om allt går som planerat för Johnson. I annat fall kan det bli ett nyval först och ett ytterligare framskjutet utträdesdatum för Brexit. Osäkerheten är negativ för EU:s tillväxt men en upplösning av dramat tycks nu, trots allt ligga närmare i tiden.

I Sverige var tillväxten för andra kvartalet oväntat -0,1 % på kvartalsbasis. En tillväxt för helåret kring 1,5 % ligger nu i de flesta prognoser, vilket i så fall är fortsatt högre än tillväxten inom EU. De minskade investeringarna bidrog mest negativt medan privat konsumtion håller upp och fortsätter att vara positiv.

Räntor

I USA, Europa och Sverige har de långa statsobligationsräntorna uppvisat nedgångar på 11-25 punkter under sommaren i spåren av höjda förväntningar
på globala räntesänkningar. Även företagsobligationer med olika risknivåer har haft en fortsatt positiv avkastning under perioden. I lokala valutor är avkastningen för globala, amerikanska och europeiska företagsobligationsindex hittills i år kring 7 – 10 %.

Aktier

Aktiemarknaderna har återhämtat sig under sommaren efter den branta nedgången som skedde under maj. Omsvängningen och räntesänkningen från FED har bidragit till uppgångarna. Nya hot om tullar i början av augusti har dock åter ökat volatiliteten och medfört ny korrigering av aktiekurserna. Under juni, juli, till och med 6 augusti har kurserna stigit med +5 % i USA, +2 % i Stockholm, +0,5 % i Europa samt -1 % i tillväxtländerna i lokala valutor.

Positivt

+ FED signalerar beredskap att ytterligare sänka räntan
+ 76 % av världens centralbanker för nu en expansiv penningpolitik

Negativt

– Global konjunkturavmattning behöver fler motåtgärder
– Handelskonflikten mellan Kina och USA försämrar investeringsklimatet för företagen

Slutsatser

Lägre inflation och en samarbetsvillig FED chef har möjliggjort för Trump att eskalera handelskonflikten med Kina ytterligare ett steg. Kina svarar upp med lägre valutakurs samt egna motåtgärder och ökar därmed utsikterna för en kompromiss längre fram. Stödet från globala centralbanker minskar riskerna för en recession i närtid. Vi rekommenderar neutral vikt i svenska och globala aktier i förhållande till normal allokering samt en neutral räntebindning i obligationer.

Ränteföljsamhet: Inom svenska obligationer rekommenderas en neutral räntebindning. Neutral

Kreditrisk: Allokering på 10 procent av räntebärande portfölj mot obligationer med hög risk. Neutral

Svenska aktier: Neutral exponering mot svenska aktier. Neutral

Globala aktier: Neutral exponering mot globala aktier. VI rekommenderar en övervikt på 15 procentenheter inom tillväxtmarknader i förhållande till ett världsindex. Neutral

Statsobligationsräntorna i USA, Tyskland och Sverige har utökat nedgången ytterligare från räntefallen under maj. Per den 6 augusti är amerikanska tioårsräntan 1,73 %, i Tyskland -0,54 % och i Sverige -0,20 %. Som jämförelse kan nämnas att den motsvarande italienska räntan är under den amerikanska på nivån 1,51 %, medan den 10-åriga grekiska räntan är på låga 2,06 %. Förtroendet  för euron och ECB:s stöd är med andra ord högt för närvarande. Förväntningarna på globala räntesänkningar har ökat den senaste tiden, i USA förväntas ytterligare 150 punkter till och med 2020.

Kommande räntesänkningar och den utökade handelskonflikten mellan USA och Kina är det som präglar aktiemarknaderna som helhet i början av augusti. Företagens kvartalsrapporter för andra kvartalet ser att landa på en negativ vinsttillväxt på ungefär -1 % jämfört med kvartal 2, 2018. Vinsterna förväntas minska med ytterligare -2 % under innevarande tredje kvartal, för att sedan vända till positivt, +4 % under sista kvartalet 2019. Dollarn har stärkts med +1 % mot euron och kronan har försvagats 1 % mot dollarn och euron. Guldpriset har på grund av den geopolitiska osäkerheten stärkts med 9 % under sommaren.

[sc name=”kontakt_forvaltning”]

 

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss