När sommarhuset går i arv: Viktiga frågor att tänka på

Skriven av Formue

Att äga ett sommarhus är ett uppskattat sätt att samla familjen och närma sig naturen under lediga dagar. Men när är det dags att låta nästa generation axla ansvaret – och vad ska du tänka på inför det? Här går vi igenom några vanliga frågor som kan uppstå när sommarhuset blir en arvsfråga.

Sommarhuset är en plats intimt förknippad med familj och berättelser som framkallar minnen och känslor. Men när det är dags att lämna över ansvaret till nästa generation uppstår ofta en rad frågor. Vad ska du egentligen tänka på innan du överlåter sommarhuset till dina barn? Ska den överföras i sin helhet eller delvis behållas? 

Här går vi igenom några vanliga frågor och svar för när det är dags att låta sommarhuset gå vidare till nästa generation.

Vill barnen ta över?

Det första som bör övervägas är om barnen är intresserade av att ta över sommarhuset. Det är viktigt att barnen får frågan om de vill äga – innan ansvaret överförs. För vissa är det en ära att ärva och fortsätta med familjens sommartraditioner, medan andra kanske inte känner sig lockade av ett ägarskap, kanske om det innebär ett delat ägarskap med syskon eller föräldrar.

Om du vill behålla ditt inflytande och samtidig involvera barnen, kan du överväga att överföra en del av ägarskapet till dem samtidigt som du behåller en del själv. Genom att dela ägarskapet kommer ni att dela på kostnader och ansvar i enlighet med vad ni kommer överens om. Det är viktigt att du som förälder dock är medveten om att platsen då inte längre kommer att vara exklusivt din, utan att den efter en sådan gåva ägs av flera parter. Av den anledningen är det viktigt att upprätta tydliga avtal och överenskommelser för att undvika eventuella konflikter.

Vill du ha nyttjanderätt?

Om du planerar att överföra sommarhuset i sin helhet men samtidigt vill ha möjlighet att fortsätta använda det eller en del av det, kan nyttjanderätt vara en lösning. Det är dock viktigt att vara medveten om de konsekvenser som en nyttjanderätt kan medföra för den nya ägaren. En nyttjanderätt bör regleras noggrant såväl i gåvobrevet som i ett separat avtal – ett nyttjanderättsavtal.

Ett sådant separat avtal behöver tydligt definiera vad som händer när du inte längre vill utnyttja din nyttjanderätt. Avtalet bör även specificera tidsperiod, ansvarsfördelning gällande underhåll och kostnader, omfattningen av nyttjanderätten samt de rättigheter och skyldigheter som gäller för dig som innehar nyttjanderätten.

Vid upprättande av ett nyttjanderättsavtal kan det vara en bra idé att söka juridisk och skattemässig rådgivning. En expert kan ge dig värdefulla råd och hjälp med att säkerställa att avtalet är rättssäkert och överensstämmer med önskemål och behov.

Måste du ge lika till alla?

En vanlig fråga – när det finns fler än ett barn inblandade – är om du måste ge lika till alla barn samtidigt. Svaret är nej. Det är möjligt att överföra sommarhuset till ett av barnen om det anses vara det bästa alternativet. Kanske har ett barn visat större intresse, använt sommarhuset oftare eller bidragit ekonomiskt/praktiskt till det. Man bör dock vara medveten om att det kan leda till missnöje hos de andra barnen som kanske också hade önskat att ta över det. I sådana fall finns det en möjlighet att bestämma att dessa barn får företräde att köpa sommarhuset vid en eventuell överlåtelse. Bortom att reducera eventuellt missnöjde kan det öka chansen att sommarhuset stannar inom familjen.

Oavsett vilket beslut som fattas kan det vara bra att vara öppen och involvera alla barn i processen för att de ska känna sig delaktiga.

Om du bestämmer dig för att flera barn ska vara delägare är det viktigt att vara medveten om att en större ägargrupp kan öka risken för konflikter. För att minimera eventuella konflikter kan det vara fördelaktigt att upprätta stadgar och reglera antalet ägare samt fastställa hur du önskar att barn och barnbarn ska kunna lösa ut varandra vid behov. Det är också möjligt att vid överlåtelsen inkludera villkor om att gåvotagarna måste upprätta sådana avtal sinsemellan. På så sätt kan man skapa tydliga riktlinjer och förväntningar för delägarskapet, vilket kan minska risken för framtida konflikter och underlätta det gemensamma ägandet.

Hur kan du kompensera syskon?

Om du bestämmer dig för att överlåta sommarstället till ett av barnen finns det flera sätt att kompensera eventuella syskon på, för att undvika att skapa en känsla av orättvisa eller missnöje. Ett sätt kan vara kompensation i form av andra tillgångar, eller ekonomiskt stöd som är jämförbart i värde med sommarstället. Ett annat alternativ är att den som tar emot sommarhuset köper ut de andra syskonen.

Om en kompensation inte sker vid gåvotillfället kommer övriga barn i stället att kompenseras vid ett framtida arvskifte eftersom en gåva till sitt barn som huvudregel utgör förskott på arv. Det kan vara bra att förtydliga detta i gåvohandlingen så att det är tydligt för såväl gåvomottagaren som de övriga barnen vad som gäller. I samband med att gåvan genomförs är det också mycket viktigt att fastställa dess värde i gåvohandlingen så att det är tydligt vilket värde som ska avräknas vid ett framtida arvskifte. Det kan vara svårt att bestämma ett gåvovärde i efterhand och därför finns det risk för att konflikter uppstår vid arvskiftet om gåvovärdet inte redan har fastställts.

Hur ska överföringen gå till?

Den eller de som tar över sommarstället behöver registreras som ägare i fastighetsregistret genom ansökan om lagfart. Efter att en överlåtelsehandling har upprättats och undertecknats med vittnen kan ägandet helt eller delvis överföras till ett eller flera barn. Handlingen skickas till Lantmäteriet (eller fylls i direkt i deras e-tjänst) för registrering i fastighetsregistret. Genom att registrera ägandet blir det offentligt och mottagaren av fastigheten får rättsskydd.

Om fastigheten överlåts som gåva går det att villkora att fastigheten ska vara barnens enskilda egendom, och på så vis undvika att värdet av fastigheten behöver delas med en make/maka vid eventuell skilsmässa.

Vad bör du tänka på när sommarhuset ägs tillsammans?

För att undvika konflikter när det finns flera ägare till ett sommarställe kan det vara bra att skriftligen komma överens om vilka regler som ska gälla för ägarna, oavsett om det är föräldrar och barn eller enbart barn som blir delägare. Vem ska få vara där och när? Ska delägare kunna låna ut eller hyra ut, och i så fall till vem? Vem ska ansvara för vad och vilken standard önskas? Ska majoritetsbeslut gälla eller krävs enhällighet? Ska marknadsvärdet vara vägledande vid utlösning och hur ska det fastställas?

Det finns många frågor som är viktiga att gå igenom och ju mer ni diskuterar och reglerar, desto färre konflikter. Genom att upprätta ett samägandeavtal kan ni skapa förutsebarhet och minska just risken för konflikter. Dialog och förutsägbarhet skapar ofta en god samäganderätt.

Finns det några oskrivna regler?

Vanligtvis finns det vissa oskrivna regler när det gäller sommarhus. Morgondoppet ska tas innan frukosten serveras, skorna ska placeras rakt i hallen och de blå kopparna ska enbart användas vid speciella tillfällen. Små felsteg vid delägarskap eller nyttjanderätt kan skapa irritation och gnissel, men kom ihåg att det inte är lika enkelt för svärsonen eller svärdottern att förstå alla oskrivna regler. Det kan finnas olika sätt att göra saker på i olika familjer, och det är viktigt att ha överseende med detta.

Ta er därför gärna tid att sätta er ned tillsammans för att klargöra både förväntningar och önskemål. Genom att öppet kommunicera kan ni komma överens om vad som är acceptabelt att begära och vad som inte är det. Genom att vara tydliga med vad ni förväntar er av varandra kan ni undvika missförstånd och konflikter och i stället njuta av att hela familjen är samlad i sommarhuset för en positiv och minnesvärd upplevelse för alla.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss