”Mind the gap”

Skriven av Formue

Det ligger i människans natur att köpa aktier när det finns en spirande optimism på börsen och omvänt, att sälja när pessimismen slår till. Vi har tidigare illustrerat värdet av en långsiktig investeringshorisont, och hur ett rationellt agerande framför ett emotionellt kan ta en investerare genom volatila marknader med positiv avkastning. Att ta kontroll över känslorna kan alltså vara lönsamt.

Det amerikanska analysföretaget Dalbar har samlat in fondinvesterares avkastningsresultat i över 30 år. Genom att jämföra fondinvesterarnas uppnådda avkastning med den avkastning marknaden gav har de dokumenterat ett gap mellan marknads- och investeraravkastning. Burenstam & Partners pratar om att undvika eller minimera detta gap som ”mind the gap”.

 

Fem procentenheter lägre avkastning

Under 30-årsperioden från 1990 till 2019 var realavkastningen på den amerikanska aktiemarknaden 7,6 procent. Som en jämförelse var fondinvesterarnas realavkastning under samma period endast 2,6 procent per år. Med andra ord var investerarnas årliga avkastning i genomsnitt nästan fem procentenheter lägre.

Gapet uppstår eftersom vi människor styrs av känslor. Dalbar har identifierat några viktiga perioder som står för cirka 70 procent av investerargapet. Det gemensamma för dessa perioder är en betydande försäljning bland investerare som hade tappat förtroendet för aktiemarknaden efter ett större kursfall. Genom att sälja på eller nära botten har investerarna gått miste om mycket av marknadens efterföljande återhämtning och hamnat på efterkälke. Under nio av tio perioder har investerare redan ett år efter sådana kursfall kommit ut bättre genom att hålla sig till den långsiktiga strategin utan att vidta några åtgärder.

– Köper man aktier när man är optimistisk och säljer när man är pessimistisk kan vi se hur mycket en känslomässig investerare får i avkastning jämfört med en investerare som inte låter känslorna påverka beteendet. I många fall har det gett en skillnad på många procentenheter per år mellan marknadsavkastningen och den individuella investerarens avkastning, säger Björn Möller, rådgivningsansvarig Burenstam & Partners.

Beteende hindrar en långsiktigt god avkastning

Dalbar har studerat den amerikanska marknaden, men fler marknader står inför samma utmaningar. I både Sverige och Norge syns en stor försäljning efter börskollapsen i mars, men efter att marknaderna hade börjat återhämta sig de efterföljande månaderna kom nettoköpen tillbaka, det vill säga hur många köp som gjorts minus alla försäljningar i samma aktie.

Förändringar i det emotionella tillståndet påverkar märkbart beteendet – och det kan bli det största hindret för att nå en långsiktigt framgångsrik förvaltning.

– Det är rådgivarens primära uppgift att minska gapet mellan marknads- och investeraravkastning. Görs inte det har kunden förlorat loppet redan på startlinjen, avslutar Björn Möller.

Kontakta oss här för att höra mer om oss på Burenstam & Partners och hur vi hjälper våra kunder att bygga in en rad systematiska åtgärder som motverkar känslomässiga beslut.

Dela artikel

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss