Kinas Xi nu världens starkaste ledare

Skriven av Formue

Det kan även innebära förnyade krafttag mot en alltför snabb skuldsättning inom och utanför banksystemet. Kina är på väg mot en långsiktigt lägre tillväxt. Detta kan bli märkbart redan under nästa år om de tidigare statliga stimulanserna riktade mot ”gamla ekonomin” dras ner.

I Europa fortsätter konjunkturen att stärkas, under tredje kvartalet var tillväxten hela 2,5 % jämfört med ett år tidigare. Håller nuvarande trender i sig blir tillväxten en bit över 2 % och 2017 kan bli ännu ett år då Europas tillväxt överträffar USA:s. ECB har samtidigt utlovat stöd i form av fortsatta obligationsköp till september 2018, om än i en halverad omfattning. Däremot har tillväxten i Storbritannien bromsat in till 1,5 % och frustrationen inom näringslivet är nu stor i spåren av det bristande ledarskapet från Tories i Brexitförhandlingarna med EU. Förhoppningarna står i dagsläget till en förlängning av befintliga EU avtal under åtminstone ett par års tid efter det planerade utträdet 20I9.

I USA går skattereformen sannolikt igenom innan årsskiftet vilket bör påverka tillväxten positivt under 2018. FED:s mer övertygande räntehöjningar under 2017 kommer därmed behöva fortsätta under 2018. Ny FED chef, Jay Powell, kommer bidra till en ökad osäkerhet kring penningpolitiken initialt under första halvåret.

I Sverige finns en något ökad osäkerhet angående tillväxten 2018 trots den stora budgetstimulansen nästa år. Exportsektorerna har fortsatt starka utsikter medan tillväxten för konsumtion och bygginvesteringar kan bli något mindre till följd av de tydligt lägre fastighetspriser som uppvisats denna höst. Den globala konjunkturen bör ge stöd till en hyfsad tillväxt på minst 2 % för nästa år.

Räntor

De 10-åriga statsobligationsräntorna har åter vänt ner under senaste månaden och fortsätter i ett intervall vi sett sedan början av 2017. I Sverige är nedgången -14 räntepunkter, i Tyskland -10 punkter och i USA något mindre, -3 punkter. I USA har kortare statsobligationer

uppvisat uppgång till följd av en fortsatt förväntad räntehöjning i december. även för företagsobligationer är avkastningen positiv under samma period med +0,5 % till +1,0 %. Uppgången är +5 % för globala företagsobligationer med lägre kreditrisk och +8 % för högre risk i dollar hittills i år.

Aktier

Den starka börsutvecklingen som inleddes i början av september har forsatt den senaste månaden med uppgångar i lokala valutor kring +1 till +4 % förutom Japan som stigit hela +10 %. Uppgången i svenska kronor är något större då kronan har försvagats med ca 3 % mot såväl dollarn som euron. Rapportperioden för tredje kvartalet har motsvarat högt ställda förväntningar. Hittills i år är uppgången för tillväxtmarknaderna +24 %, Stockholm +16 %, Europa +14 % och +9 % i USA i svenska kronor.

Positivt

  • Global tillväxt är synkroniserad och fortsatt stark
  • Tillväxten i Europa har stärkts under hela 2017

Negativt

  • Osäkerhet om USA:s framtida handelspolitik
  • Penningpolitiken behöver fortsätta stramas åt i USA

Slutsatser

Globala konjunkturen har inte kulminerat och kan fortsätta starkt även under 2018 Förutsättningarna för vinsttillväxt kommer därmed vara gynnsamma men inte lika bra som under 2017. Inflationen vänder sannolikt uppåt under senare delen av 2018 och förväntningar om räntehöjningar även i Europa och Sverige kommer tillta under året. Vi behåller för närvarande vår rekommendation neutral aktievikt i förhållande till normal allokering och en kortare räntebindning i obligationer jämfört med normal allokering.

Ränteföljsamhet: Svenska obligationer underviktas till förmån för penningmarknad. Slutsats: Undervikt

Kreditrisk: Allokering på 10 procent av räntebärande portfölj mot obligationer med hög risk. Slutsats: Neutralvikt

Svenska aktier: Normal exponering mot svenska aktier. Slutsats:Neutralvikt

Globala aktier: Normal exponering mot globala aktier. Vi rekommenderar en övervikt på 15 procentenheter inom tillväxtmarknader i förhållande till ett världsindex. Slutsats: Neutralvikt

De långa 10-åriga statsobligationsräntorna har åter vänt ner och fortsätter att handla i ett intervall vi sett sedan början av 2017. I USA är nedgången -3 räntepunkter, i Tyskland -10 punkter och i Sverige -14 punkter under den senaste månaden. Inflationsutvecklingen har varit fortsatt stabil och därför påverkar inte de fortsatta förväntningarna om ännu en FED höjning i december de längre räntorna i USA uppåt. Dollarn har sedan början av september stärkts från nivån 1,20 till 1,16 mot euron, under oktober var förstärkningen drygt 1 %. Kronan har försvagats under senaste månaden med ca 3 % mot såväl dollarn och euron då Riksbankens signaler varit fortsatt avvaktande kring behovet av höjningar. Hittills i år har dollarn försvagats med -10 % mot euron, kronan har stärkts +8 % mot dollarn och försvagats -2 % mot euron.

Optimismen på globala börserna sedan september har fortsatt den senaste månaden med uppgångar i lokala valutor kring +1 till +4 % förutom Japan som stigit med hela +10 %. Rapportperioden för tredje kvartalet har motsvarat högt ställda förväntningar med positiva börsreaktioner för bland annat de stora techbolagen i USA. Hittills i år är uppgången i svenska kronor +24 % för tillväxtmarknaderna, +16 % i Stockholm, +14 % i Europa medan USA:s uppgång nu är +9 %. Brentoljan har stärkts rejält med +12 % till 62 dollar per fat den senaste månaden, uppgången hittills i år är ungefär på samma nivå, +10 %.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss