Kammarrätten ogiltigförklarar gåva av aktier

Skriven av Joel Uddenäs

I december förra året meddelade kammarrätten i Göteborg sitt beslut angående giltigheten av en aktiegåva som stred mot bolagsordningen och dess förköpsklausul. Här går våra skattejurister Joel Uddenäs och Josefin Mörner igenom domen och delar med sig av sina tankar och reflektioner kring vad det har för betydelse.

Det var den 18 december 2023 som kammarrätten i Göteborg meddelade sin dom (Kammarrätten i Göteborg mål nr 3537-23) avseende huruvida gåva av aktier i strid med ett bolags bolagsordning och dess förköpsförbehåll påverkar giltigheten av gåvan. Frågan i målet gällde huruvida en gåva av aktier som skedde under 2017 anses fullbordad när förköpsförbehåll i bolagsordningen förbisetts.

Enligt aktiebolagslagen ska den som avser att överlåta en aktie som enligt gällande bolagsordning omfattas av förköpsförbehåll på förhand anmäla detta till bolagets styrelse innan överlåtelsen, varefter berättigade aktieägare ges möjlighet att utöva sin förköpsrätt. I det aktuella fallet har detta inte skett och övriga aktieägare fick aldrig möjlighet att utöva sin förköpsrätt.

Skatteverket argumenterar i fallet att gåvan ändå ska anses fullbordad då majoritetsägaren i bolaget till synes ska ha varit medveten om att aktierna skänkts bort men endast påpekat att överlåtelsen inte var giltig. Emellertid gäller att om den som överlåtit aktier inte kommer överens med övriga aktieägare om att förköpsrätt föreligger måste övriga aktieägare väcka talan eller påkalla skiljeförfarande inom gällande tidsfrist (i detta fall två månader) för att förköpsrätten inte ska förfalla. Skatteverket menar att eftersom detta inte skett inom tidsfristen ska gåvan anses fullbordad och det är gåvomottagaren som är den civilrättslige ägaren av aktierna och i sin tur skatteskyldig för kapitalvinst vid avyttring av aktierna (som i detta fall skedde under 2018 till ett betydande belopp).

Kammarrätten fastställer i sin dom att, i enlighet med aktiebolagslagen, är en överlåtelse av aktier i strid med förköpsförbehåll inte giltig. Reglerna om förköpsrätt i aktiebolagslagen och de frister som därtill fastställs bygger på att förköpsförbehållet initierats på förhand innan överlåtelsen skett. Om detta inte gjorts är överlåtelsen inte giltig. Det faktum att majoritetsägaren blivit medveten om överlåtelsen i efterhand påverkar inte bedömningen.

Kammarrätten fastställer vidare att även om medel från avyttringen 2018 har satts in direkt på gåvomottagarens bankkonto påverkas inte bedömningen om vem som är den civil- och skatterättslige ägaren av aktierna.

Kommentar från Formues jurister:

Formues specialister välkomnar kammarrättens dom som belyser vikten av den civilrättsliga bedömningen vid fastställande av skattskyldighet. Likt tidigare rättsfall (gällande bland annat personal- och teckningsoptioner) fastställs att reglerna i aktiebolagslagen inte kan förbises vid bedömning om skattskyldighet. Civilrätten avgör vem som är den riktiga ägaren av ett värdepapper.

Rättsfallet belyser också hur viktigt det är att säkerställa bolagsordning och aktieägaravtal inte förbises vid en överlåtelse av aktier. Vid exempelvis generationsskiften är det vanligt att aktier skänks bort och har bestämmelserna i bolagsordningen om förköpsförbehåll förbisetts finns risken att generationsskiftet ogiltigförklaras i efterhand. Det är således av stor betydelse, inte bara ur ett skatteperspektiv (som i detta fall), men även ur ett civilrättsligt, och då primärt familjerättsligt perspektiv, att säkerställa att en till synes enkel gåva verkligen är giltig och inte kan ifrågasättas.

Skatteverket har fortfarande möjligheten att överklaga målet till Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) varpå utfallet kan förändras. Dock är det vår bedömning att HFD i ett sådant fall mest sannolikt kommer följa Kammarrättens bedömning.

Står du inför en överlåtelse av aktier eller andra tillgångar? Formues familje- och skattejurister har flera års specialiserad erfarenhet att gåvor och generationsskifte. 

Här kommer du i kontakt med Formues familje- och skattejurister

Texten är skriven av Joel Uddenäs och Josefin Mörner.

Joel Uddenäs Head of Tax & Legal

Joel Uddenäs är utbildad skattejurist och specialiserad inom svensk och internationell skatterätt. Han har under flera års tid arbetat i London med amerikanska och brittiska skattefrågor. Joel har god vana av att arbeta i frågor rörande bland annat fåmansföretag, omstruktureringar och individbeskattning ur ett nationellt såväl som internationellt perspektiv. Han har även bred erfarenhet avseende rådgivning till familjer och dess företag i generatonsskiftesprocessen.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss