Gör ett styrelseuppdrag dig ansvarig för skatteskulder?

Skriven av Formue

Att ta på sig ett styrelseuppdrag eller en företrädarroll innebär flera ansvarsområden, även ekonomiska. Men kan det uppstå situationer där du personligen blir ansvarig för bolagets skatteskulder? Den frågan reder vi ut tillsammans med Joel Uddenäs, skattejurist på Formue.

Enligt SCB:s allmänna företagsregister finns det ungefär 606 605 registrerade aktiebolag i Sverige. Antalet ideella föreningar uppgår till cirka 26 383 och stiftelser till 4 418. En gemensam nämnare för dessa olika typer av organisationer är att om du har accepterat ett styrelseuppdrag eller en företrädarroll för ett aktiebolag, ekonomisk eller ideell förening eller stiftelse, kan du bli personligt ansvarig för i stort sett alla obetalda skatter och avgifter som bolaget har utestående.

– Sitter du redan i en eller flera styrelser eller överväger att hoppa in på ett nytt styrelseuppdrag är det av vikt att du har säkerställt vilka dina skyldigheter är och vad det kan få för påverkan vid ett oönskat utfall, säger Joel Uddenäs, skattejurist på Formue.

Här kommer du i kontakt med Formues skattejurister

Uppsåt eller grov oaktsamhet

För att du ska kunna bli personligt ansvarig för bolagets skatteskulder krävs att du som företrädare har agerat uppsåtligt eller grovt oaktsamt. Det anses aldrig oaktsamt om du som företrädare har vidtagit åtgärder för att lösa bolagets skatteskuld senast före förfallodagen, till exempel genom att ansöka om konkurs eller företagsrekonstruktion.

– Det är ett av skälen till att de flesta konkursansökningar görs den 12:e i varje månad, eftersom det är då preliminärskatt och mervärdesskatt ska betalas in för de flesta bolag, säger Joel Uddenäs.

”När du kliver in”

Även om du inte officiellt är ansvarig för bolagets skattebetalningar som styrelsemedlem, förväntas du ändå ha eller skaffa en insikt i bolagets ekonomi tillsammans med de andra styrelsemedlemmarna. Du kan med andra ord sällan påstå att du inte varit ansvarig för att undslippa ansvar, förklarar Joel Uddenäs.

– Om du förvärvar ett aktivt bolag blir du betalningsansvarig direkt när du kliver in som företrädare i bolaget. Det är därför otroligt viktigt att en grundlig analys av bolagets räkenskaper görs innan förvärvet för att säkerställa att du inte kliver in i ett förlustdrivande bolag som riskerar att inte kunna betala sina skatteskulder framöver, säger Joel Uddenäs.

Joel Uddenäs, skattejurist på Formue.

Finns vissa undantag

Det finns dock vissa undantag för när du som styrelsemedlem eller företrädare kan undantas från ansvar och således inte anses agerat oaktsamt – även om bolaget inte försatts i konkurs. Ett exempel är om du har haft skäl att förvänta dig att en kund skulle betala, men denne uteblev oväntat, vilket gjorde att bolaget inte kunde betala sina skatter.

– Av praxis framgår att befrielse för betalningsansvar medges när du som företrädare gjort allt i din makt för att ordna upp situationen. Det är därför av stor vikt att du som företrädare eller styrelsemedlem tar aktivt ansvar och säkerställer att bolaget fullföljer sina skattebetalningar för att själv minska risken för personligt betalningsansvar, säger Joel Uddenäs och avslutar:

– Det finns även en del andra befrielsegrunder från betalningsansvar men rekommendationen är att du som företrädare för ett bolag har en aktiv insyn i bolagets räkenskaper och om situationen uppstår, ansöker om konkurs eller vidtar liknande åtgärder så snart du blir medveten om att bolaget inte har möjlighet att betala sina skatteskulder.

Kontakta våra skattejurister här

Dela artikel

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss