Skatteåret lider mot sitt slut – vad bör du tänka på innan 2024 startar?

Skriven av Joel Uddenäs

Efter ett turbulent år med krig, hög inflation och en svajig börs finns det mycket att tänka på från ett skatteperspektiv. Här listar vår skattejurist Joel Uddenäs några (inte alla) delar du bör fundera över innan det nya året firas in.

Höjd ränta – är kapitalförsäkring och ISK fortfarande rätt investeringsform?

En alltmer vanlig fråga som många nu ställer sig är om det fortfarande är rätt att spara inom en kapitalförsäkring eller ett ISK när statslåneräntan nu stigit.

För en företagsägd kapitalförsäkring tas avkastningsskatten ut på ett kapitalunderlag som utgörs av försäkringens värde per den 1 januari plus eventuella insättningar som gjorts till försäkringen under året. Detta underlag multipliceras sedan med statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret plus 1 procentenhet. Beräkningen ger ett skatteunderlag som beskattas med 30 procent.

Statslåneräntan 30 november 2023 har nu fastställts till 2,62 procent. Det är denna ränta som ligger till grund för beskattningen 2024.

Alternativet till ovan är en vanlig depå vars kapitalvinster, ränteinkomster och utdelningar beskattas med bolagsskatt om 20,6 procent. Fördelen med en vanlig depå är att avdrag för förvaltningsavgifter medges samt att inga försäkringsavgifter utgår. Bokföringen blir dock mer omfattande än vid en kapitalförsäkring. Därtill utgår schablonskatt på fondandelar.

När blir en vanlig depå mer fördelaktig än en företagsägd kapitalförsäkring?

Vid en generell beräkning bör du ha en förväntad avkastning på ca 5,5 procent eller högre för att kapitalförsäkringen ska vara mer fördelaktig från ett skatteperspektiv. Dock är det sällan fördelaktigt att byta mellan försäkring och vanlig depå löpnade under enstaka år eftersom detta kan medföra transaktionskostnader, timingrisker på marknaden och negativa effekter ur ett placeringsperspektiv. Du bör dock kontakta din rådgivare om du har en portfölj med en förväntad avkastning på lägre än 5 procent för att överväga vad som är bäst för dig på längre sikt.

Eftersom avkastningsskatten för en kapitalförsäkring beräknas per den 1 januari 2024 är det rekommenderat att agera före årsskiftet för att undvika betala avkastningsskatt i onödan.

För ett privatägt investeringssparkonto (ISK) är situationen liknande. Dock beräknas skatten utifrån värdet på kontot varje kvartal, varför det inte är lika stor tidspress att ta handling innan årsskiftet (även om handling desto tidigare än senare är bättre).

Till skillnad från en vanlig depå ägd av ett bolag beskattas kapitalvinster, ränteinkomster och utdelningar till 30 procent kapitalskatt för en privatperson. Med anledning av detta ligger brytpunkten för när en vanlig depå blir med fördelaktig något lägre än vid en företagsägd kapitalförsäkring vid en avkastning över tid lägre än 3,62 procent.

Känner du dig träffad av ovan rekommenderar vid dig att kontakta din rådgivare innan årsskiftet för en diskussion. Det är viktigt att inte ta några förhastade beslut och att tänka på den långsiktiga placeringshorisonten. Att avyttra/köpa innehav medför ofta transaktionsavgifter och timingrisker på marknaden varför en kortsiktig omplacering kan kosta mer än den smakar. Vidare bör man fundera på vad statslåneräntan ligger på den 30 november 2024 samt vad vi kommer se för förslag från regeringen i framtida höstbudgeten (för 2025).

Joel Uddenäs, Head of Tax & Legal Formue

Joel Uddenäs, Head of Tax & Legal Formue

Höjd ränta på bolånet – ansöka om jämkning mer aktuellt än någonsin?

I ett decennium med fallande bolåneräntor har en skattejämkning haft mindre och mindre påverkan på den löpande månadsinkomsten varför det på senare år inte gjort någon större skillnad att jämka.

Situationen är nu en annan och årliga bolåneräntor på 150 000 kr och uppåt blir alltmer förekommande. För en höginkomsttagare ger erlagda räntor på 150 000 kr en skatteåterbäring om ca 40 000 kr i deklarationen (detta givet inga andra inkomster än lön i övrigt). Genom att begära jämkning får du tillbaka denna skatt löpande i under 2024 genom en lägre skatt på din arbetsinkomst i stället för att vänta tills din deklaration blivit godkänd av Skatteverket, vilket i de flesta fall sker någon gång under det andra eller tredje kvartalet 2025.

Frågan du kan ställa dig är varför du skulle vilja låna ut pengar till staten räntefritt under denna tid?

Realiserat förluster under året? Se över om det finns oraliserade vinster att kvitta mot förlusterna

Med en värdepappersmarknad som har lämnat mycket att önska under 2023 har även bostadsmarknaden börjat svika och det är troligt att realiserade förluster kommer vara vanligare än tidigare år.

Har du investerat i start-ups som har gått i konkurs? Har du gjort villkorade aktieägartillskott som nu är värdelösa? Eller har du sålt din bostad med en förlust?

Vet du med dig att du realiserat en förlust under året är det smart att du ser över din portfölj och ekonomi i dess helhet för att identifiera om du har orealiserade vinster som kan kvitta ut förlusterna. Kapitalförluster är endast kvittningsbara mot andra kapitalinkomster om de uppstår under samma kalenderår. Även om du får skattereduktion vid ett samlat underskott av kapital är det endast 70 % av förlusten (förlust markandsnoterade andelar) som läggs till ditt samlade underskott av kapital. Det krävs också att du faktiskt har skatt att betala för att få ta del av skattereduktionen. 100 % av förlusten från marknadsnoterade andelar är dock kvittningsbar mot realiserade vinster från andra markandsnoterade andelar. Det kan således ha en betydande effekt om värdepapper avyttras samma eller olika kalender år.

Kvittningsreglerna är komplicerade och har du realiserat förluster under året rekommenderar vi att du tar kontakt med en skattejurist för en estimerad skatteberäkning för 2023.

Realiserat stora vinster under året?

Har du realiserat stora vinster under 2023 men har inga förluster att kvitta vinsterna mot är det sannolikt att du kommer ha kvarskatt att betala. Samma situation kan uppstå om du tagit en större utdelning från ditt bolag under året eller haft inkomster från utlandet som inte omfattas av svensk preliminär skatt. Även i denna situation är en estimerad skatteberäkning för 2023 att rekommendera.

För att undvika kostnadsränta på ditt skattekonto ska kvarskatt överstigande 30 000 kr finnas på ditt skattekonto senast 12 februari 2024.

Här kommer du i kontakt med våra skattejurister

Joel Uddenäs Head of Tax & Legal

Joel Uddenäs är utbildad skattejurist och specialiserad inom svensk och internationell skatterätt. Han har under flera års tid arbetat i London med amerikanska och brittiska skattefrågor. Joel har god vana av att arbeta i frågor rörande bland annat fåmansföretag, omstruktureringar och individbeskattning ur ett nationellt såväl som internationellt perspektiv. Han har även bred erfarenhet avseende rådgivning till familjer och dess företag i generatonsskiftesprocessen.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss