Investera lönsamt eller hållbart? Både och, tack.

Skriven av Formue

I finansvärlden har det länge varit vedertaget att ”etiska” eller ”gröna” investeringar är förlustprojekt, jämfört med vanliga investeringar som inte tar hänsyn till sådant. Alla visste att sådana värderingar i bästa fall kunde komplicera en investering och leda till något lägre avkastning, men aldrig till en högre.

En studie från Oxford University pekar i motsatt riktning – investeringar gjorda med ESG och hållbarhet (se inforuta) som del av värderingen ger högre riskjusterad avkastning.

ESG – En betygsskala för investeringars hållbarhet

ESG används i finansvärlden som ett mått på huruvida ett företag (eller annat investeringsobjekt) drivs på ett hållbart sätt. ESG är en trebokstavsförkortning för de viktigaste faktorerna i hållbarhetskonceptet.

Environmental – Förbrukar företaget mycket vatten eller orsakar det stora utsläpp av växthusgaser? Eller producerar företaget istället enbart innovativt miljövänliga produkter?

Social – Har de anställda skäliga löner och bra arbetsförhållanden? Bryter verksamheten mot några mänskliga rättigheter? Hur det ser det ut inom företagets leverantörskedja?

Governance – Hur är strukturen och maktbalansen i företagsledningen? Hur är styrelsen sammansatt? Är chefslönerna skäliga?

ESG är mer än bara PR

Problemet med de investeringsstrategier som bortser från ESG är att de bygger på premissen att ESG-faktorer egentligen inte är risker som kräver särskild hänsyn eller speciella metoder.

Stora skandaler de senaste åren – som Volkswagens utsläppsfusk – är ett slående bevis på att det kan bli kostsamt att ta lätt på ESG. På detta sätt kan man säga att ESG handlar om att undvika katastrofala misstag, viten, dåligt rykte och så vidare.

Men ESG har också visat sig handla om mycket mer än detta – det fungerar nämligen som en indikator på hur välskött ett företag är.

Siffrorna talar sitt tydliga språk om ESG

Oxford University och Arabesque Asset Management har gjort fallstudier av ESG-arbetet hos mer än 200 företag. De upptäckte följande om företag med ett konsekvent ESG-tänk, jämfört med företag utan ett sådant arbetssätt:

  • I 90 procent av fallen minskade företagen sina kapitalkostnader.
  • I 88 procent av fallen hittade man en bättre operativ drift, vilket har positiv inverkan på bolagets kassaflöde.
  • I 80 procent av fallen fanns det ett samband mellan konsekvent hållbarhetsarbete och en positiv inverkan på aktiekursen.

Bra ESG-arbete tyder på ett välskött företag

Studier som denna, och erfarenheter från marknaden, ger grund till följande påstående: Ett bra ESG-arbete tyder på ett välskött företag, som i sin tur tyder på ett företag som levererar bra resultat. Studierna visar en tydlig koppling mellan företagets hållbarhetsarbete och aktiekursen.

Med tanke på att ESG-hänsyn blir allt viktigare i världen – i samhällsdebatter, politik, teknikutveckling och på finansmarknaden – kan man också hävda att ESG-medvetna företag är mer framåtblickande.

Samtidigt som nationella och internationella bestämmelser hela tiden skärps, blir gammal teknik utkonkurrerad av ny. Det kan i sin tur innebära nya affärsmöjligheter för de som är väl förberedda. Företag som kontinuerligt arbetar med hänsyn till ESG – både för att undvika risker och för att utnyttja nya möjligheter – kommer vara bättre rustade i en föränderlig värld.

Hur kan förvaltare använda ESG?

ESG är i sig inte en investeringsstrategi, utan information som förvaltare kan använda till att värdera företag och ha som grund för sina investeringsstrategier. ESG-data kan ge investerare värdefulla insikter som mer ”traditionella” investeringsdata inte gör: Vilka ESG-risker är företaget utsatt för och hur hanteras dessa? Vad säger dessa data om kvaliteten på företagsledningen? Hur bra är företaget på att positionera sig inför framtiden, både gällande nya regler och nya möjligheter på marknaden?

ESG-information ger försprång

De flesta förvaltare har idag tillgång till ESG-data. Det är dock inte alla som systematiskt har börjat använda detta för att skapa finansiella resultat.

Förvaltare som däremot bygger upp en god förståelse för ESG-data, och som på ett sofistikerat sätt använder sig av dessa kunskaper i sina investeringsstrategier, kan utnyttja ett ”informationsutrymme” som andra förvaltare inte har. I slutändan är det här information som gör det möjligt för förvaltare att göra en bättre helhetsbedömning av ett företag, och därmed ta investeringsbeslut som ger bättre riskjusterad avkastning för kunderna.

Burenstam & Partners ser både ESG och hållbarhet som en integrerad del av vårt arbete med en kapitalförvaltning som tar hänsyn till helheten.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss