Globala räntefallen ökar takten

Skriven av Formue

Övergripande

Riskerna för att den globala tillväxten mattas av ytterligare har ökat, efter att USA nu har verkställt hotet om nya tariffer på återstoden av den kinesiska exporten till USA. Vid sidan av detta blir den pågående inbromsningen inom industrisektorn som sker globalt även synlig i USA. FED förväntas motverka utvecklingen med en räntesänkning som kan bli i storleksordningen 50 räntepunkter redan den 18 september. FED sitter i en obekväm sits då de politiska påtryckningarna för sänkning är starka samtidigt som FED inte vill underlätta en ytterligare upptrappning i handelskonflikten. Dessutom förväntas både en sänkning och nya obligationsköp från ECB nästa vecka, vilket sätter ytterligare press på FED att agera för att förhindra en ännu starkare dollar.
I USA är man generellt rädd för att hamna på samma kurs som Europa, med negativa räntor under en längre tid. USA har ju tidigare trott att man spelat i en egen division, med högre tillväxt och en högre inflationsnivå jämfört med Europa. Tillväxten för USA 2018 blev i somras nedjusterad till 2,5 % istället för den antagna 3 %. I år kan tillväxten hamna på 1,8 %, vilket var Euroområdets tillväxt förra året, i år är prognosen för Europa 1,2 %.
I Europa blir det alltmer tydligt att Tyskland, vars exportandel i ekonomin är höga 47 %, behöver initiera ökade budgetsatsningar för att undvika en längre lågkonjunktur. Styrande koalitionen i Tyskland är förberedda på detta, men verkar invänta Storbritanniens slutliga hantering av Brexit i slutet av oktober. Frankrike, med enbart 30 % av ekonomin beroende av export, har under 2019 för ovanlighetens skull, en mycket bättre tillväxt än Tyskland.
I Kina väntar stort firande av nationens 70-åriga kommuniststyre den 1 oktober. Om Trump är villig att delvis backa från sina krav, finns därefter ett fönster för en uppgörelse i handelskonflikten fram till årsskiftet. Båda sidor är redo att förlänga konflikten, men Trump har just nu störst press att hantera den nyligen inledda nedgången i amerikansk ekonomi. FED:s sänkningar kan visa sig otillräckliga för att undvika riskerna för en recession under 2020.

Räntor

Under augusti har det dramatiska räntefallet som inleddes under maj fortsatt med förnyat kraft. Störst är nedgången i amerikanska 10-årsräntan på -51 punkter men även Tyskland och Sverige har uppvisat nedgångar på drygt -20 punkter. I Italien var nedgången -53 punkter trots en ny regeringsbildning. I USA finns förväntningar i räntemarknaden om 150 punkters räntesänkningar, innan slutet av 2020.

Aktier

Oron för företagens vinstutveckling har ökat något efter andra kvartalets bolagsrapporter. Nedjusteringen av förväntningarna har gått från +9 % i början av året till i stort oförändrade vinster under 2019 för amerikanska S&P 500 index. Aktiemarknaderna har i lokala valutor minskat med ca -2 % i USA, Europa, tillväxtländerna samt i Stockholm under månaden.

Positivt

+ Centralbanker signalerar beredskap att sänka räntan
+ Ökade budgetsatsningar bidrar till att mildra effekterna av den svaga industrisektorn

Negativt

– Global konjunkturavmattning behöver fler motåtgärder
– Handelskonflikten mellan Kina och USA försämrar investeringsklimatet för företagen

Slutsatser

Svagheterna inom global industriproduktion påverkar även USA negativt. Dock är stabiliteten i servicesektorn opåverkad i såväl Kina som i USA och EU. Hushåll och företag gynnas av de lägre räntorna och en djupare lågkonjunktur kan sannolikt undvikas det närmaste året. Ökad klarhet kring handelskonflikten med Kina samt Storbritanniens hantering av Brexit kan komma att bidra positivt i slutet av året. Vi rekommenderar fortsatt en neutral vikt i svenska och globala aktier i förhållande till normal allokering samt en neutral räntebindning i obligationer.

Ränteföljsamhet: Inom svenska obligationer rekommenderas en neutral räntebindning. Neutral

Kreditrisk: Allokering på 10 procent av räntebärande portfölj mot obligationer med hög risk. Neutral

Svenska aktier: Neutral exponering mot svenska aktier. Neutral

Globala aktier: Neutral exponering mot globala aktier. Vi rekommenderar en övervikt på 15 procentenheter inom tillväxtmarknader i förhållande till ett världsindex. Neutral

De dramatiska räntefallen har fått förnyad kraft under augusti då lägre inflation, svagare konjunktur samt förväntningar om fortsatta räntesänkningar utlöst köp av långa statsobligationer globalt. De största nedgångarna har USA och Italien uppvisat på drygt -50 punkter till nivåerna 1,50 % respektive 1,02 %. Nedgången i tyska och svenska 10-årsräntor begränsades till drygt -20 punkter och speglar det betydligt mindre utrymmet att sänka reporäntan för ECB relativt amerikanska FED, som idag har 225 punkter kvar till 0 ränta.

Globala aktiemarknaderna rör sig i huvudsak sidledes och har efter sommarens uppgång åter minskat runt -2 % i USA, Europa, tillväxtmarknaderna och Sverige i lokala valutor. Undantagen är framförallt Hong Kong -7 %, som drabbats av de allt mer våldsamma demokrati demonstrationerna och Londonbörsen -5,0 %, där oron för en Brexit utan avtal 31 oktober har påverkat negativt. Dollarn har stärkts med 1 % mot euron, kronan har fortsatt försvagats med -1 % mot euron och -2 % mot dollarn. Riksbankens besked den 5 september om att planen för en ytterligare höjning ligger fast, kommer ge kronan stöd framöver.

[sc name=”kontakt_forvaltning”]

 

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss