Värdeaktier blev vinnaren under det första halvåret

Skriven av Niclas Hiller

Den positiva utvecklingen i fjol fortsatte under första halvåret för 2021. I fjol var det tillväxtföretag, och särskilt bolag inom grön energi och teknologi, som var drivkraften bakom den positiva avkastningen. Inledningen av 2021 har däremot varit helt motsatt.

Ett bra första halvår

Den positiva utvecklingen i fjol varade under första halvåret i år. Detta kan upplevas som oväntat, sett till den starka avslutningen 2020, men det kan också ses som en naturlig fortsättning på en kraftig återhämtning efter en historisk nedstängning av samhället under stora delar av 2020. Det som fångar vår uppmärksamhet mest är att det är helt andra sektorer och faktorer som har bidragit till att skapa avkastning hittills i år, jämfört med fjolåret och åren dessförinnan.

Aktiemarknaden är fascinerande. Vi pratar ofta om marknaden som om det är något konstant med varaktiga karaktärsdrag. I realiteten är den väldigt dynamisk och under ständig förändring. Detta blir tydligt när vi tittar på marknaden och ett brett börsindex, där sammansättningen varierar utifrån de olika aktiernas marknadsvärden och de indexregler som avgör vilka företag som inkluderas i indexet, och vilka som exkluderas. En indexanalys visar att vi faktiskt aldrig ser samma sak över tid, och detta blir särskilt tydligt om man tittar på indexsammansättningen över tid – till exempel i slutet av olika decennium. Det är som att varje decennium har sina egna kännetecken. Detta ser vi i figuren nedan, som visar den största och minsta sektorn, och vilka företag som är de största företagen i indexet.

 

Pris är vad vi betalar, värde är vad vi får

Första halvan av året vi står i kan vara starten på ett decennium som kommer att skilja sig från föregående tioårsperiod. Vi har nu fått betydligt bättre avkastning från värdeaktier/värdebolag, jämfört med tillväxtbolag/tillväxtaktier som har varit drivkraften de senaste åren. Vi har haft stigande kontra fallande räntor tidigare. I årsrapporten ”Investeringsåret 2020” beskrev vi fjolåret som året för gröna investeringar och investeringar i teknik, där energi och det ”svarta guldet” hade en negativ avkastning och låg på botten. Vid början av 2021 gällde det motsatta. Energi och cykliska branscher låg på toppen, medan fjolårets vinnare finns i den nedre halvan.

Detta är en påminnelse om att vi bör vara försiktiga med att extrapolera, och hellre ta fram en gammal sanning som säger att pris är vad vi betalar, medan värde är vad vi får.

Avkastningen i en helhetlig kundportfölj med medelrisk slutade på 9 procent de första sex månaderna under 2021. Avkastningen kommer ifrån aktier, där onoterade (private equity) har haft en särskilt hög avkastning som drivits fram av många realisationer och stora utbetalningar. Ingenting är mer konkret än faktiska realiseringar och utbetalningar. På räntesidan har onoterade högränteinvesteringar (private debt) visat mycket goda avkastningstal.

Hur har vi hamnat där vi är nu?

Det kan vara bra att tänka på hur vi hamnade där vi står nu. De stadigt fallande räntorna har reducerat möjligheten och effekten av ytterligare räntesänkningar från centralbankerna. När covid-19 stängde ned ekonomierna i mars 2020 var myndigheterna tvungna att sänka räntorna till noll. Detta tilltag räckte inte till. Man tog därför nästa steg och köpte (från centralbankerna) långfristiga räntepapper, företagsobligationer – också ett antal aktie-ETF:er. Allt för att undvika en total kollaps och deflation. Efter att marknaderna stabiliserat sig tog finanspolitiken över och corona-pengar gavs som stöd, i USA som checkar på posten. I motsats till det som ofta lyfts fram som en period där endast de förmögna har gynnats av åtgärderna, har de 60 procent minst rika i USA fått ett stort och relativt betydande bidrag av dessa finansiella tilltagen.

Det är summan av dessa åtgärder, med särskild effekt från den sistnämnda, som har skapat den återhämtning vi nu befinner oss mitt i. Men det kommer att bli utmanande att minska stimulanserna, och hitta rätt balans. Som nämnts har räntorna stigit till följd av åtgärderna. Det allra viktigaste argumentet mot att räntorna kan stiga väldigt mycket är att ekonomierna inte tål kraftigt ökade räntor. Det krävs inte särskilt många procentenheter i ökning för att skapa en stark dämpande effekt.

Vad kan vi förvänta framöver?

Det finns mycket man kan oroa sig över, men vi behöver komma ihåg att det är normalitet – utmaningarna tornar nästan alltid upp sig. Det påminner oss också om att anledningen att vi får avkastning på våra medel är en osäkerhet som möjliggör avkastning utöver den riskfria räntan. Ingen oro är lika med ingen avkastning. Men vi kan få betalt olika för olika typer av risk – ibland får vi bra betalt, andra gånger mindre. Risktagande lönar sig på olika sätt och över tid. Det är vad vi kallar varierande riskpremier.

Idag är den förväntade (absoluta) avkastningen lägre när vi blickar framåt. Den relativa avkastningen, med andra ord betalning utöver riskfri ränta, är fortsatt god. Det bästa framöver är fortfarande, som tidigare, en holistisk strategi och breda portföljer, och en systematisk och långsiktig förvaltning.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss