USA:s ekonomi utsätts för prövningar

Skriven av Formue

Fram till oktober månad var den allmänna bilden att USA:s handelskrig med Kina framförallt påverkade den kinesiska tillväxten och att den amerikanska ekonomi skulle undgå negativa effekter. Den uppfattningen bröts när alltfler amerikanska bolag rapporterade negativ resultatpåverkan från handelstullarna i sina senaste kvartalsrapporter.

PDF: Marknadsbrev december 2018

När GM under förra veckan annonserade nedläggning av 5 bilfabriker på amerikansk mark blev det ett påtagligt högt politiskt pris för Trump att fortsätta eskalera handelsdispyten genom införandet av höjda tariffer fr.o.m. årsskiftet. I samband med G20 mötet den 30 november slöts en uppgörelse mellan USA och Kina men detaljer och ett gemensamt pressmeddelande saknades. USA meddelade dock att ett nytt handelsavtal skall vara klart inom 90 dagar för att undvika höjda tariffer därefter. Trots optimismen efter mötet är omfattningen av Kinas eftergifter fortfarande oklara.

UK har förhandlat klart sitt utträdesavtal med EU och nu återstår omröstning i Storbritanniens parlament den 11 december. Regeringen har en till synes omöjlig uppgift då en stor del av Torypartiets parlamentsledamöter och även oppositionspartiet Labour i nuläget är emot avtalet. Utträdesavtalet garanterar inte någon större självständighet för UK då EU:s regler måste följas de närmaste åren för att garantera fria flöden av varor över gränsen. Nyval kan bli ett resultat vid ett nederlag, ett annat alternativ är en ny folkomröstning om själva avtalet. UK verkar enbart ha negativa alternativ till hands som alla förhalar Exit-beslutet och minskar tillväxten de närmaste åren.

Vid Riksbankens möte den 19 december förväntar vi oss att den första höjningen av reporäntan med 25 räntepunkter blir beslutad. Även FED i USA kommer sannolikt höja räntan med ytterligare 25 punkter till nivån 2,5 % samma dag.

Räntor

FED:s senaste kommentarer visar att tilltron till den amerikanska ekonomin fortfarande är hög bland ledamöterna. En viss avmattning av inflationen verkar inte heller vara tillräcklig för att påverka intentionerna om fortsatta höjningar. Räntemarknaderna fokuserade dock på svagheterna i ekonomin och 10-åriga räntan föll 13 räntepunkter medan 2-åriga steg med 2 punkter. När långa räntor faller mer än de kortare brukar detta ses som ett varnande tecken på annalkande lågkonjunktur. Även i Tyskland och Sverige föll 10-åriga räntorna under månaden. Företagsobligationer minskade i värde till följd av högre ränteskillnad mot statsobligationer under samma period.

Aktier

November har mestadels varit en fortsatt svag aktieperiod men mot slutet av månaden återhämtade sig börserna i framförallt USA och tillväxtmarknaderna på ökad optimism kring eventuellt nytt handelsavtal. USA och Japan slutade på +2 % och tillväxtmarknaderna på +3 % i lokala valutor. Hittills i år är uppgången för Stockholm +1 % och för USA +16 % i svenska kronor. Priset för Brentoljan föll drygt 20 % under månaden på ökat utbud och oro för sämre konjunkturutsikter.

Positivt

+ Lägre oljepris är positivt för global konjunktur
+ Kina ökar stimulanserna av ekonomin

Negativt

– Ökad osäkerhet riskerar att minska global tillväxt
– Den åtstramande penningpolitiken i USA medför lägre tillväxt under 2019

Slutsatser

Ränteföljsamhet: Inom svenska obligationer överviktas obligationer med kort räntebindning. Slutsats: Övervikt

Kreditrisk: Allokering på 10 procent av räntebärande portfölj mot obligationer med hög risk. Slutsats: Övervikt

Svenska aktier: Underviktad exponering mot svenska aktier. Slutsats: Undervikt

Globala aktier: Underviktad exponering mot globala aktier. Vi rekommenderar en övervikt på 15 procentenheter inom tillväxtmarknader i förhållande till ett världsindex. Slutsats: Undervikt

Utsikterna för global tillväxt under 2019 fortsätter att försämras. Dämpad inflation och lägre oljepris ökar osäkerheten om den förda penningpolitiken i USA. Räntenedgången under november kan vara en signal om att de senaste årens räntehöjningar redan har haft större effekt än förväntat på den amerikanska ekonomin. Vi rekommenderar fortsatt undervikt i svenska och globala aktier i förhållande till normal allokering och en kortare räntebindning i obligationer jämfört med normal allokering.

Den svagare aktiemarknaden sedan oktober samt oron över svagare konjunkturutsikter har påverkat ränteutvecklingen i nedåtgående riktning. Under november föll den 10-åriga statsobligationsräntan i USA med -13 räntepunkter, samma ränta uppvisade nedgång med -6 punkter i Tyskland och -12 punkter i Sverige. I USA har de senaste dagarna 5-åriga räntan handlats under den 2-åriga vilket är ett mönster som i många fall brukar peka mot en förestående lågkonjunktur. Den ökade oron har även medfört att räntorna för företagsobligationer har stigit vilket medfört negativ avkastning under månaden.

Senaste månaden har präglats av stigande oro för svagare konjunktur och därmed sämre vinstutveckling för företagen under 2019. Vissa bolag har redan fått ökade kostnader till följd av USA:s tullar på bl.a. stål och aluminium. Om tillväxten för nästa år blir lägre kommer detta öka pressen på marginalerna ytterligare då omsättningen riskerar att minska i förhållande till tidigare förväntningar. Även det kraftiga prisfallet på -22 % för WTI och Brentoljan har av marknaderna tolkats som tecken på en svagare ekonomisk tillväxt framöver. Valutarörelserna för dollar, euron och kronan har varit mindre än 1 % under månaden.

PDF: Marknadsbrev december 2018

[sc name=”kontakt_forvaltning”]

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss