USA ökar politisk och ekonomisk press på Kina

Skriven av Formue

Det är inte ofarligt att destabilisera ett redan isolerat land genom ekonomiska sanktioner men det tycks vara det mest realistiska alternativet.

För att pressa Kina att agera behövs dock ett skickligt spel som ger sken av vinster även för Kina. Om USA har tillräckliga maktmedel att påverka Kina återstår att se. Kina har redan fått väntad uppbackning av Putin som motsätter sig ytterligare sanktioner mot Nordkorea. Ett helt misslyckat försök av USA att begränsa Nordkoreas framfart innebär troligen en minskad roll för USA i östkinesiska havet. Det är sannolikt målet för Nordkorea, ett mål som de delar med både Ryssland och Kina. Japan och Sydkorea utökar för närvarande vapenaffärerna med USA, vilket är en välkommen sidoeffekt för USA.

Globala återhämtningen i ekonomin är nu starkare och mer synkroniserad sedan inledningen av finanskrisen. Den fortsatt låga inflationen är inte längre en problematisk deflationsrisk utan en temporär positiv faktor som förstärker tillväxten. Geopolitisk oro kommer inte rubba den ekonomiska utvecklingen så länge militärt ingripande inte används i Nordkoreakonflikten. Ett scenario med fullskaligt handelskrig mot Kina har inte stöd av republikanerna i kongressen. USA behöver från en ekonomisk synvinkel en diplomatisk lösning, detta talar i slutänden även för en del amerikanska eftergifter.

På det penningpolitiska området förväntas ett besked från FED den 20 september om neddragning av centralbankens balansräkning. Utbudet av långa statsobligationer i USA kommer därmed att öka, vilket borde leda till något högre räntor. I nuläget är förväntningarna om fortsatta räntehöjningar extremt låga vilket förmodligen kortsiktigt minskar effekten av det ökade utbudet. Detta kan förändras i ett senare skede med stigande inflation vilket i så fall höjer räntorna.

Räntor

Räntemarknaderna är fortsatt inställda på en låg och stabil inflation vilket har gett positiv utveckling för de långa obligationsräntorna. Under senaste månaden är nedgången för 10-åriga statsobligationsräntor -15 räntepunkter i USA, i Tyskland och Sverige är den -10 punkter. Den positiva utvecklingen för företagsobligationer har fortsatt senaste månaden med en uppgång på mellan +0,5 till 1 %. Hittills i år är uppgången +5 % för globala företagsobligationer med lägre kreditrisk och +7 % för högre risk uttryckt i dollar.

Aktier

Den starka börsutvecklingen har sedan sommaren bromsat in och under den senaste månaden har det i lokala valutor varit blandat utfall. Tillväxtmarknaderna och Nasdaq är fortsatt upp medan Europa, Stockholm och Japan är ned. Försvagningen av dollarn har fortsatt med 1 % mot euron och 2 % mot kronan. Hittills i år är uppgången i tillväxtmarknaderna +12 %, Stockholm +6 %, Europa + 4 % medan USA är ned -2 % i svenska kronor.

Positivt

  • Global tillväxt är synkroniserad och stark
  • Tillväxten i Europa har stärkts under 2017

Negativt

  • ökad osäkerhet om USAs framtida handelspolitik
  • Penningpolitiken behöver fortsätta stramas åt i USA

Slutsatser

Geopolitisk oro har ökat men kommer inte rubba den positiva globala konjunkturen då sannolikheten för en diplomatisk lösning på Nordkoreakonflikten fortfarande är väldigt hög. Både Kina och USA värnar sin ekonomiska tillväxt vilket sannolikt förhindrar ett omfattande handelskrig dem emellan. Skattereformen i USA ges nu högsta prioritet av republikanska kongressen vilket ökar optimismen något igen. Vår rekommendation är fortsatt neutral aktievikt i förhållande till normal allokering och en kortare räntebindning i obligationer jämfört med normal allokering.

Ränteföljsamhet: Svenska obligationer underviktas till förmån för penningmarknad. Slutsats: Undervikt

Kreditrisk: Allokering på 10 procent av räntebärande portfölj mot obligationer med hög risk. Slutsats: Neutralvikt

Svenska aktier: Normal exponering mot svenska aktier. Slutsats:Neutralvikt

Globala aktier: Normal exponering mot globala aktier. Vi rekommenderar en övervikt på 15 procentenheter inom tillväxtmarknader i förhållande till ett världsindex. Slutsats: Neutralvikt

I en marknadssituation med fortsatt låg inflation har de långa obligationsräntorna uppvisat en nedgång på -10 till -15 räntepunkter under senaste månaden. I USA föll den 10-åriga statsobligationsräntan med -10 räntepunkter till nivån 2,10 %, i Tyskland -11 punkter till nivån 0,35 % och i Sverige är nedgången 8 räntepunkter till nivån 0,80 %. I tabellen ovan har referensobligationen under svensk statsränta 10 år bytts ut, vilket händer när innevarande 10-åring med tiden blir kortare än 10 år. Förväntningarna är att FED den 20 september, kommer med besked i vilken omfattning neddragningen av balansräkningen skall ske. ECB och Riksbanken avvaktar med räntehöjningar och kommer förmodligen ta beslut om avveckling av sina obligationsköp under möten i oktober. Försvagningen av dollarn har fortsatt under månaden, med -1 % mot euron och -2 % mot kronan. Sedan årsskiftet har dollarn försvagats med -13 % mot euron och -14 % mot svenska kronan.

Senaste månaden har börsutvecklingen i lokala valutor varit avvaktande och blandat. Tillväxtmarknaderna och Nasdaq är fortsatt upp medan Europa, Stockholm och Japan haft en svagare utveckling till följd av svagare dollar och en ökad geopolitisk oro. I svenska kronor är nedgången under månaden -3 % i Europa, -3 % i USA, -2 % i Stockholm och -1 % i tillväxtmarknaderna. Hittills i år är uppgången i svenska kronor +12 % i tillväxtmarknaderna, +6 % i Stockholm, +4 % i Europa medan USA uppvisar en nedgång på -2 %. Brentoljan har stärkts med +3 % till 54 dollar per fat under månaden.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss