Tio årsskiftestips 2020

Skriven av Formue

Årsskiftet närmar sig och för dig som vill planera din skatt för beskattningsår 2019 finns en hel del att tänka på.

1.


Kapitalvinster och kapitalförluster i värdepappersdepå

Inför årsskiftet 2019/2020 kan det vara bra att se över sina värdepappersaffärer. Om du realiserat vinster under 2019 och har orealiserade förluster kan du, genom att realisera förluster, kvitta förluster mot vinster. Har du istället en realiserad förlust, kan du realisera vinster för att helt eller delvis kvitta bort förlusten. Tänk på att alla slags värdepapper inte fullt ut är kvittningsbara mot varandra.

Uppskov från tidigare utbyte av aktier, t ex AstraZeneca och ABB Ltd, kan lyftas fram till beskattning för att möta förluster trots att ingen försäljning görs av uppskovsaktien. Även uppskov vid bostadsbyte kan tas fram till beskattning (dock minst 20 000 kr) för att kvitta en realiserad aktieförlust.

För onoterade aktier och aktier som är kvalificerade gäller andra kvoteringsregler vid vinst eller förlust. Vad gäller onoterade aktierelaterade värdepapper, till exempel onoterade fonder, är kvittning inte tillåten. Vinst redovisas till 100 procent och förlust redovisas till 70 procent. Samma sak gäller för premieobligationer.

2.


Schablonbeskattning av investeringssparkonto, fondandelar och kapitalförsäkring

För tillgångar som finns på ett investeringssparkonto ska den som kontoför investeringssparkontot fastställa ett kapitalunderlag och beräkna en schablonintäkt. Schablonintäkten beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med 1,51 procent för inkomståret 2019 (statslåneräntan 30 november 2018 ökat med 1 procentenhet). Schablonintäkten beskattas som inkomst av kapital med 30 procent. Kontoföraren av investeringskontot lämnar kontrolluppgift till Skatteverket på schablonintäkten och den blir då förtryckt i kommande inkomstdeklaration. Avdrag för preliminärskatt görs inte.

För fondandelar beräknas schablonintäkten genom att värdet av fondandelarna vid beskattningsårets början multipliceras med 0,4 procent. Schablonintäkten är förtryckt i inkomstdeklarationen och skatten är 30 procent av schablonintäkten. Inget preliminärskatteavdrag görs.

För kapitalförsäkringar fastställs också ett kapitalunderlag som för inkomståret 2019 multipliceras med 1,51 procent. Skatten, som betecknas som avkastningsskatt, beräknas med 30 procent av skatteunderlaget. Kontrolluppgift lämnas till Skatteverket på skatteunderlaget och det blir då förtryckt i kommande inkomstdeklaration. För utländska kapitalförsäkringar blir i vissa fall inte skatteunderlaget förtryckt, du måste då själv ta upp skatteunderlaget i din deklaration.

3.


Uppskov vid avyttring av permanentbostad

Vinst vid avyttring av bostadsrätt eller fastighet (småhus) beskattas med 22 procent, det vill säga 22/30 av vinsten beskattas med 30 procent. Vid avyttring av en permanentbostad kan uppskov sökas med vinsten om en ersättningsbostad anskaffas. Under vissa förutsättningar kan numera uppskov med hela vinsten erhållas. Uppskovsreglerna gäller under en fyraårsperiod och upphör 30 juni 2020.

Den som vid ingången av inkomståret har ett uppskovsbelopp ska erlägga en schablonintäkt med 1,67 procent på uppskovsbeloppet. Intäkten, som beskattas som inkomst av kapital, förtrycks i inkomstdeklarationen och beskattas med 30 procent.

4.


Teckningsrätter och inlösenrätter

Vid avyttring av teckningsrätter och inlösenrätter är anskaffningsutgiften noll kronor.

5.


Ett datum att ha koll på

För att undvika kostnadsränta (ej avdragsgill) ska belopp som överstiger 30 000 kr vara Skatteverket tillhanda senast 12 februari 2020. Kostnadsräntan är för närvarande 1,25 procent och beräknas från den 13 februari. För överskott på skattekontot utgår ingen intäktsränta.

6.


Avdrag för ROT och RUT

ROT-avdraget är 30 procent av arbetskostnaden. Avdraget för RUT-tjänster för personer som är fyllda 65 år är 50 000 kr. Nytt from 1 juli 2019 är att avdraget även för personer under 65 år är 50 000 kr, så avdraget för personer under 65 år totalt 2019 är högst 50 000 kr. RUT-avdraget är 50 procent av arbetskostnaden.

7.


Fastighetsavgift

Den kommunala fastighetsavgiften för småhus är för beskattningsåret 2019, 7 812 kr eller högst 0,75 procent av taxeringsvärdet om det ger lägre avgift.

8.


Schablonavdrag för privatuthyrning

Schablonavdraget för andrahandsuthyrning av privatbostäder är 40 000 kr för beskattningsåret 2019. Det innebär att inkomst av uthyrning upp till 50 000 kr av t ex villafastighet blir skattefri.

9.


Skattereduktion för gåvor är tillbaka

Den 1 juli 2019 återinfördes möjligheten att få skattereduktion för gåvor till ideella organisationer. Villkor som måste vara uppfyllda är till exempel att gåvomottagaren ska vara godkänd av Skatteverket, minst 200 kronor ska skänkas vid ett och samma tillfälle till en mottagare och minst 2 000 kr måste skänkas per år, men det kan vara till olika mottagare. Reduktionen är 25 procent av gåvobeloppet, dock högst 1 500 kr, vilket motsvarar ett gåvobelopp på 6 000 kr.

10.


Informationsutbytesavtal och internationell skattekontroll

Sverige har träffat avtal om informationsutbyte för skattekontroll med ett antal länder.

 

Kan Burenstam & Partners hjälpa dig?

Om du har frågor eller vill diskutera något, är du alltid välkommen att kontakta din förmögenhetsrådgivare.

 

[sc name=”kontakt_forvaltning”]

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss