Stabil konjunktur bättre än temporär överhettning

Skriven av Formue

Det politiska nederlaget kan få konsekvenser även för Trumps förväntade skattereform under andra halvåret. Dessförinnan måste svåra beslut om budgetramar för 2018 och ett höjt upplåningstak tas av kongressen under april/maj.

Tillväxten i Europa ser ut att kunna fortsätta på samma nivå som under 2016, knappt 2 %. Oron kring det kommande presidentvalet i Frankrike har minskat under senare tid. Valet i Holland, där populistpartiet inte fick den förväntade framgången, har påverkat positivt. Det finns nu en vidare insikt om att franska valets konstruktion normalt gynnar en kandidat från mittfåran snarare än från ett extremparti. Storbritannien har under mars lämnat in sin ansökan om utträde ur EU. De amerikanska investmentbankerna i London kommer sannolikt vara först med att flytta delar av verksamheten till EU-länder när kraven kring bl.a. bankernas avräkningar i eurovalutan fastställts. Tillväxten som till en början varit stark efter folkomröstningen kommer sannolikt minska under 2017 till följd av högre inflation, ökad osäkerhet samt minskade investeringar.

En mer positiv utveckling i tillväxtländerna ger ytterligare stöd till en uthållig tillväxt i Europa och USA. I Kina kommer den höga lånetillväxten på 12 % vara helt avgörande för en fortsatt tillväxt kring 6.5 % under 2017. Däremot finns nu begränsningar i hur valutan kan hanteras. Anklagelser från USA om valutamanipulation och ett för amerikaner svidande stort handelsöverskott, kommer blockera möjligheten att devalvera renminbin. Att det är partikongress senare i höst talar för att stabiliteten i ekonomin fortsatt är det viktigaste för kinesiska ledarskapet. I Indien visar indikationer på fortsatt styrka och 7 % tillväxt trots det kaosartade utbytet av sedlar förra hösten.

Räntor

Statsobligationsräntorna har åter vänt ner i USA, Tyskland och Sverige efter USA:s räntehöjning i början av mars. Nedgången uppgår till 3 – 9 räntepunkter och nivåerna är nu marginellt högre i Tyskland och Sverige och marginellt lägre i USA jämfört med årsskiftet. även företagsobligationer har haft en positiv utveckling i en miljö med fallande räntor. Dollarkursen har hittills i år inte haft någon tydlig riktning trots räntehöjningen från FED. Den har i motsats till förväntningarna försvagats med 1 % mot euron sedan årsskiftet. Kronan har stärkts med 1 % mot dollarn och är oförändrad mot euron under samma period.

Aktier

Börsutvecklingen har i lokala valutor bromsat upp i USA, Japan och Storbritannien men varit fortsatt positiv i Europa, tillväxtländerna samt i Sverige under senaste månaden. Hittills i år är uppgången i svenska kronor +9 % i tillväxtmarknaderna, +7 % i Sverige och kring +5 % i Europa och USA. Förväntningarna bland företagen är fortsatt höga men inte längre ökande.

Positivt

  • Global tillväxt starkare under senaste månaderna
  • Tillväxten i Europa över förväntan trots politisk osäkerhet

Negativt

  • Kinas stimulanser av ekonomin kan eventuellt minska under 2017
  • USA har blivit en större osäkerhetsfaktor för global handel

Slutsatser

Global tillväxt ser inte ut att växla upp från nuvarande nivå men är stabil på en tillräckligt hög nivå för att främja konsumtion och investeringar. Inflationsutvecklingen ger inte anledning till snabba räntehöjningar varken i USA eller Europa. USA kan förändra förutsättningarna för global handel men det kommer att ta längre tid. Vår rekommendation är fortsatt neutral aktievikt i förhållande till normal allokering samt en högre andel företagsobligationer med hög risk s.k. high yield.

Ränteföljsamhet: Svenska obligationer underviktas till förmån för penningmarknad.Slutsats: Undervikt

Kreditrisk: Allokering på 25 procent av räntebärande portfölj mot obligationer med hög risk. Slutsats: Övervikt

Svenska aktier: Normal exponering mot svenska aktier. Slutsats:Neutralvikt

Globala aktier: Normal exponering mot globala aktier. Vi rekommenderar en övervikt på 15 procentenheter inom tillväxtmarknader i förhållande till ett världsindex Slutsats: Neutralvikt

Inflationsutvecklingen har varit dämpad och därmed inte gett anledning till högre marknadsräntor efter FED:s räntehöjning i början av mars. Sedan årsskiftet är den 10-åriga statsobligationsräntans nedgång i USA, 5 räntepunkter till 2,39 %. Tyskland uppvisar en uppgång med 12 räntepunkter till 0,33 % och i Sverige är uppgången 5 räntepunkter till nivån 0,61 % under samma period. Dollarn har försvagats med knappt 1 % under mars trots FED:s räntehöjning. Sedan årsskiftet har dollarn försvagats med 1 % mot euron. Kronan är 1 % starkare mot dollarn och oförändrad mot euron under samma period. I USA har FED enligt senaste protokollet börjat diskutera en minskning av centralbankens balansräkning, vilket i så fall innebär en ytterligare åtstramning av penningpolitiken.

Börsutvecklingen har varit blandad under mars månad med mindre nedgång i USA, Japan och Storbritannien och uppgång med 1 – 2 % i Stockholm, Europa och tillväxtmarknaderna i lokal valuta. Hittills i år är tillväxtmarknaderna upp +9 %, Stockholm +7 %, Europa +6 % och USA +4 % i svenska kronor. Brent oljan har handlats lägre under månaden, nedgången per 31 mars är -5 % till nivån 52 dollar per fat, nedgången sedan årsskiftet är -6 %.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss