Private Credit: Ares Management

Skriven av Formue

Varje månad presenterar vi en förvaltare som Formues kunder är investerade i. Den här månadens förvaltare är Ares Management, där Formues kunder är investerade i två Private credit-fonder med fokus på alternativ kredit.

Formue bygger diversifierade portföljer som kombinerar olika tillgångar och risknivåer, så som aktier, obligationer, fastigheter, Private equity, hedgefonder och Private credit. Som oberoende rådgivare har vi tillgång till några av de bästa förvaltarna globalt. Varje månad presenterar vi en av våra förvaltare – denna månad Ares Management.

1. Vem är förvaltaren?

Ares Management Corporation är en ledande, global börsnoterad kapitalförvaltare som specialiserar sig på olika investeringsstrategier inom Private credit, fastigheter, Private equity och andra alternativa investeringsområden. Företaget grundades 1997, har huvudkontor i Los Angeles och 35 kontor över hela världen med över 2 600 anställda. Det förvaltade kapitalet uppgår till cirka 378 miljarder USD (andra kvartalet 2023). Förvaltaren är mest känd för sin expertis inom kreditstrategier och hanterar ungefär 250 miljarder USD inom detta område. Ares var en av de första aktörerna utanför banksektorn som tog steget in i den privata och mindre likvida kreditmarknaden.

Formues kunder är investerade i två fonder som förvaltas av Ares Alternative Credit-team. Vid starten av september 2023 bestod investeringsteamet av 67 personer och leds av en mycket erfaren duo, Keith Ashton och Joel Holsinger.

2. Vad känntecknar Private credit-marknaden och varför gjordes investeringen?

Ares Alternative Credit och fondstrategin Ares Pathfinder erbjuder en spännande investeringsmöjlighet utanför de traditionella investeringsområdena. Ares hjälper olika företag som söker finansiering med skräddarsydda lösningar från andra kapitalgivare än banker eller obligationsmarknader. Efter finanskrisen blev bankerna mer reglerade och utlåningsaktiviteten minskade. Det skapade ett behov på lånemarknaden som privata kreditaktörer som Ares försöker dra nytta av.

Alternativ kredit är en kategori av Private credit. Ares Pathfinder förhandlar, strukturerar och investerar i lån och lånliknande finansiella instrument till privata företag, samt portföljer av företag. Investeringar görs främst i USA och Europa och huvudsakligen i lån med hög grad av återkommande intäkter och säkerhet i tillgångar och består vanligtvis av lån, leasingavtal och fordringar. Förvaltaren bygger portföljer med god riskfördelning mellan olika ekonomiska sektorer med fokus på: god säkerhet, stränga låneklausuler och senioritet/prioritet med avseende på säkerheter och kassaflöden.

Investeringarna görs i stort sett direkt med låntagaren, där Ares förhandlar fram villkoren i låneavtalet. På så sätt har förvaltaren god kontroll över den risk de tar i sina investeringar. Eftersom sådana investeringar och avtal ofta kan vara komplicerade och variera mycket från avtal till avtal, är kompetens och erfarenhet avgörande för att kunna genomföra alternativa kreditinvesteringar på ett bra sätt.

Enligt vår uppfattning är Ares en av få aktörer som har storlek (i form av investeringsteam och förvaltat kapital), expertis och organisatorisk struktur för att investera i alternativ kredit i stor skala, samtidigt som de upprätthåller en diversifierad portfölj. Allt detta är viktiga skäl till varför Formues kunder är investerade i Ares.

3. Hur är förvaltaren positionerad för framtiden?

Ares Pathfinder har en långsiktig strategi där varje investering görs med en förväntad investeringshorisont på två till sju år. Därför fokuserar Ares Alternative Credit inte så mycket på det kortsiktiga marknadsrörelser. Av den anledningen är teamet måna om att göra trygga investeringar för oroliga tider. Med andra ord investera i lån och lånliknande instrument som ger god och förutsägbar avkastning, där intäkterna förväntas bibehållas även i en ekonomisk nedgång.

Ares Alternative Credit försöker aktivt dra nytta av att andra marknadsaktörer kan påverkas av utmanande marknadsförhållanden, till exempel om andra kreditinstitut får problem och måste sälja vidare några av sina lån eller tillgångar. Då har Ares möjlighet att erbjuda flexibla finansieringslösningar och samtidigt dra nytta av att andra måste sälja. Förvaltaren är inte en traditionell kreditförvaltare som måste vara fullinvesterad hela tiden, utan har mycket kapital tillgängligt för att aktivt investera i dagens marknadsmiljö, eller så kan de välja att avvakta med att investera. Detta är en tydlig fördel jämfört med traditionella kreditförvaltare, särskilt i dagens marknadssituation.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss