Nya rön: Hållbara investeringar lönar sig!

Skriven av Formue

ESG_burenstam

Det här är ESG

ESG står för ‘Environmental, Social and Governance’.
För en investerare är det relevant att sätta sig in i hur ett företag utsätts för och hanterar ESG-risker och -möjligheter.

ESG-frågor kan exempelvis innefatta:

  • Utsläpp av växthusgaser, vattenförbrukning, innovativa miljövänliga produkter
  • Goda arbetsförhållanden, hantering av leveranskedjan , intressenter
  • Ledningen för bolaget med betoning på chefslöner eller styrelsesammansättning

Det här är alfa

Alfa är ett mått på riskjusterad avkastning, det vill säga hur mycket bättre eller sämre en investering har avkastat jämfört med relevant index. En positiv alfa är alltså en överavkastning.

Vad är ESG alfa?

ESG alfa är avkastning som kan hänföras till specifika ESG-faktorer. Investerare som integrerar ESG i sina företagsvärderingar eller investeringsstrategier kan uppnå en riskjusterad meravkastning – alfa – till följd av detta.

Tidigare har ESG (Environmental, Social and Governance) ofta använts för att stödja värdebaserade investeringsstrategier, som främst syftar till att utesluta vissa företag från investeringar på grund av moraliska överväganden. Ett exempel är allmänna pensionsfonder och andra stora fondförvaltare, som vill kunna erbjuda sina sparare ett etiskt alternativ till de traditionella fonderna och placeringarna, och därmed avstår från placeringar i exempelvis tobaksbolag och vapentillverkare. I de fallen har etiken fått stå över kraven på avkastning, och det är förmodligen orsaken till det lite skamfilade ryktet om etiska kapitalplaceringar.

Allt eftersom ESG-området utvecklats, datatillgängligheten förbättrats och hållbarhetsfaktorer fått större finansiellt inflytande, så har det blivit allt vanligare att investerare betraktar ESG-faktorer som en möjlighet att identifiera kvalitetsbolag och att uppnå bättre riskjusterad avkastning. Man använder helt enkelt ESG för att stödja investeringsstrategier med syfte att uppnå positiv alfa, en meravkastning.

ESG-analysen kan avslöja mycket om ett företag

ESG_analys_illustration_burenstam

För en investerare är det viktigt att ha insikt i företagets exponering för ESG-risker och -möjligheter, inte minst hur väl företaget hanterar detta område. Finns det någon risk för nya BP- och Volkswagen-skandaler? Kan företaget producera mer innovativa och framtidsinriktade produkter om de befinner sig närmare marknaden och dess intressenter, och därför är bättre positionerade än sina konkurrenter? Fungerar företaget operativt bättre och sparar kostnader på grund av program för minskad energiförbrukning?

Sådan ESG-information är användbar när en investerare vill kunna göra en samlad bedömning av ett företags nedåtrisk och positionering mot uppsidan. Inte minst kan företagets hantering av ESG ge en tydlig indikation på stark ledning av företaget, något som allt fler investerare tar med i beräkningen när de överväger att placera sitt kapital i ett bolag.

Aktivt och konsekvent hållbarhetsarbete avspeglas i aktiekursen

I takt med ökad tillgång till ESG-fakta och bedömningar av företag, stödjer flera studier just detta: En god ESG-policy kan vittna om ett välskött företag och vara en drivkraft som levererar förbättrade finansiella resultat. I studierna kan man klart se ett positivt samband mellan ett företags hållbarhetsarbete och aktiekursen.

I 90% av fallen har företaget minskat sina kapitalkostnader.

Oxfords Universitet och Arabesque Asset Management, som nyligen granskat mer än 200 företags ESG-arbete genom fallstudier, fann följande när det gäller företag med ett konsekvent hållbarhetsarbete:

  • I 90% av fallen har företaget minskat sina kapitalkostnader.
  • 88% av fallen visar att företagen kan uppvisa bättre operationell drift, vilket påverkar bolagets kassaflöde positivt.
  • 80% av fallen visar att det finns ett samband mellan konsekvent hållbarhetsarbete i ett företag och en positiv inverkan på aktiekursen.

Fler och fler investerare inser sambandet mellan välskötta företag och ESG, och hur ESG-faktorer kan användas som en del av placeringsstrategier med syfte att uppnå meravkastning. Inte minst börjar kvalitativt dataunderlag samt tillgängligheten till ESG-analys att förbättra och underlätta detta.

Fatta bättre investeringsbeslut med ESG

Hur kan man som investerare utnyttja denna utveckling? Mer aktiva förvaltare, som Burenstam & Partner, har börjat ta med ESG-faktorer i värderingen av företag.

Många investerare börjar därför att betrakta ESG-data som jämställda andra typer av beslutsunderlag, för att kunna fatta välgrundade investeringsbeslut

Det finns idag ett antal olika metoder och strategier för att använda ESG till att fatta bättre beslut om investeringar. Många investerare börjar därför att betrakta ESG-data som jämställda andra typer av beslutsunderlag, för att kunna fatta välgrundade investeringsbeslut

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss