Människa vs. maskin

Skriven av Niclas Hiller

Skiljelinjen mellan en aktiv och passiv förvaltning, två helt olika sätt att investera på, kommer att bli allt tydligare. Det menar Niclas Hiller, CIO på Burenstam & Partners/Formuesforvaltning, och beskriver dagens bästa aktiva förvaltare som skickliga hantverkare. Förvaltare som kan leverera ett ”unikt hantverk” kan välja sina kunder – och ta betalt för ett resultat som placerar sig skyhögt över andra, säger han.

Aldrig förr har investerare haft så många valmöjligheter som idag. De ska besluta vem (eller vad) som ska förvalta deras pengar – även var pengarna ska investeras. Det sträcker sig ifrån en indexfond förvaltad av en maskin (passiv förvaltning), vidare till en aktiv förvaltning där förvaltare med expertkunskap och inom en specifik nisch istället tar aktiva portföljbeslut.

Hur navigerar man i investeringsdjungeln?

Kapitalförvaltningsbranschen har utvecklats i en snabb takt de senaste decennierna. Idag är börsen elektronisk och integrerad – och information och data är både lättillgängligt och automatiserat på sätt som tidigare inte varit möjligt. Det har helt ändrat spelreglerna för branschen. Utbudet av fonder har breddats och nästintill exploderat, transaktionskostnaderna har minskat och avgifterna för förvaltning pressats ned. Det är en utveckling som på flera sätt har varit bra.

Förr var det en allmänt känd uppfattning att en aktiv förvaltning alltid slog marknaden, och det fanns få investeringsalternativ för den som önskade annat. Idag är det en uppfattning som är ett minne blott – utbudet av indexfonder är stort och dagens investerare har betydligt mer makt. Den visar sig dels i en större valfrihet, dels i att det inte finns fog att betala en hög förvaltningskostnad för en produkt som en maskin skulle kunna leverera till en mycket lägre kostnad. Den delen av en aktiv förvaltning som förr egentligen tillhörde kategorin indexförvaltning (under falsk flagg) tillhör i mångt och mycket historien. Det är bra.

Gratis är dyrt

En stark strukturell trend är att passivt förvaltade fonder ökar för den stora allmänheten – på bekostnad av aktivt förvaltade fonder. I grund och botten ser vi det som en positiv trend. Precis som en investeringsplan bör anpassas till varje enskild investerare bör innehållet i investeringsportföljen (de fonder som köps) vara i linje med investerarens kompetens, eller tillgång till kompetens, samt kapital och andra preferenser.

Utmaningen för många investerare är att det på kapitalmarknaden florerar en hel del aktörer som erbjuder ”gratis” förvaltning – aktörer som egentligen uppmanar till köp eller försäljning av fonder de själva tjänar pengar på. Det finns alltså en paradox. Även om kapitalmarknaden i många avseenden tidigare aldrig har varit mer effektiv än den är idag, har den fått en fragmenterad struktur. Dagens teknologi ger möjlighet att på egen hand bedriva en effektiv förvaltning. Det är dock inget att föredra för den som inte har tillräckligt med data, tid eller kunskap för att göra en grundlig marknadsanalys.

En vilja att betala för specialister

Vi tror att framtidens investerare i mycket högre grad – och i likhet med köpbeteendet bland klockkonsumenter – kommer att välja fonder baserat på faktorer som kvalitet, innehåll och prestanda. I likhet med klockbranschen finns det inom kapitalbranschen fondleverantörer som skulle kunna jämföras med såväl Casio som Patek Philippe. En investerare kan hitta och köpa billiga fonder med ett digitalt maskineri – även fonder med ”manuella urverk”, där fondförvaltarens precision och kvaliteter påverkar fondens prestation.

Vi ser att vi går mot en tid där skiljelinjen mellan en aktiv och passiv förvaltning blir allt skarpare. Framtidens aktiva förvaltning kommer att utföras av specialister som använder sin expertis och sina komparativa fördelar. De hittas högst troligen inte hos de större kapitalförvaltarna eller bankerna, istället i mer privata miljöer. Men dessa aktivt förvaltade fonder kommer inte att vara tillgängliga för alla. Förvaltarnas position gör att de kan ställa så pass höga krav på investerarna att de endast tillgängliggörs professionella investerare. En stor del av den aktiva förvaltningen kan därför komma att ske på den onoterade marknaden.

Aktiv förvaltning är ett medvetet val

En aktiv förvaltning är viktig för att säkerställa att det investerade kapitalet allokeras effektivt – dit det gör mest nytta, och där det kan bidra till framtida värdeskapande. När du investerar i en fond förvaltad av skickliga kapitalförvaltare gör du ett medvetet val gällande var dina investerade medel hamnar. Från sektorer till bolag och vidare till investeringsprodukter. Det är det mest hållbara och ansvarsfulla sättet att investera på, ett investeringssätt som även säkerställer att pengarna förvaltas enligt etiska riktlinjer. Det går inte längre att luta sig mot en tro om att marknaden (en indexfond) löser det och att det därför inte finns anledning att bry sig. Det är viktigare än någonsin med en medvetenhet kring de val vi gör och att vi tar ett ansvar i hur vi förvaltar vårt kapital.

Bli bäst på att analysera data

När vi på Burenstam & Partners väljer olika (aktiva) fondförvaltare är det kritiskt att vi förstår den komparativa fördel och den kunskap de besitter. Vi måste på olika sätt även kunna verifiera att de är bland de bästa inom sina respektive områden. Hur aktiva värden skapas och vad som krävs av dem som utövar yrket har förändrats.

Vi kan börja med att titta på två faktorer som var avgörande förr; räknekapacitet och tillgång till information/data:

  1. Datorers räknekapacitet. I jämförelse med tidigare har nästan alla idag tillgång till oändligt med räknekapacitet. Det gör att räknekapacitet enskilt inte längre kan ses som en stark komparativ fördel.
  1. Tillgång till information och data. I jämförelse med tidigare har vi idag även stora mängder data att tillgå – det är data som i stor utsträckning är tillgänglig för de allra flesta.

Hur lyckas dagens förvaltare särskilja sig från andra om såväl räknekapacitet som information och data ligger i deras händer? Svaret är analyser och beräkningar av tillgängliga data. De bästa förvaltarna kan ta fram unika data utifrån en stor datamängd och därigenom skapa ett resultat som maskiner bakom en passiv indexförvaltning inte förmår att lyckas med.

Det är hjärnan som avgör

Den mänskliga hjärnan är således helt avgörande inom en aktiv förvaltning – och kanske viktigare än någonsin. Kapitalförvaltning skulle kunna jämföras med hantverkaryrket. En nyexaminerad hantverkare arbetar troligen helt skilt ifrån den hantverkare som varit aktiv inom fältet i flera års tid. Den nyexaminerade har sannolikt bra koll på den senaste utvecklingen inom området, även vilka som är de senaste och bästa verktygen. Det är naturligt att hantverkare och de verktyg de använder utvecklas bäst sida vid sida. Tittar vi på branschen idag har vi både bättre hantverkare och verktyg än vad vi haft tidigare.

Det gäller även inom förvaltningsområdet. Utmaningen ligger i att hitta de förvaltare som tillhör den bättre halvan, allra helst de 25 procent som presterar absolut bäst. Att navigera och välja ut de bästa förvaltarna är något vi på Burenstam & Partners lägger ned både tid och resurser på. Bara i fjol genomförde vi över 650 möten med olika potentiella förvaltare.

Kontrollera verktygen istället för att kontrolleras

En bra förvaltning är långt ifrån att kunna utföras automatiserat och med hjälp av artificiell intelligens och maskininlärning. Artificiell intelligens och maskininlärning är dock verktyg som används och kommer att vara värdefulla för framtida förvaltare. Vad som är viktigt är att verktygen inte används för att verifiera vad vi redan vet. Med räknekapacitet och oändligt med data är risken stor att vi övervärderar det värde maskiner kan tillföra och tror att vi kan förutsäga framtiden. Det kommer att bli allt viktigare att inte att låta sig kontrolleras av de verktyg vi har att tillgå, snarare att kontrollera verktygen för att skapa unika data med ett högt värde.

Läs mer om vår rådgivningsmodell här

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss