Kommer lägre tillväxt innebära avglobalisering

Skriven av Formue

Övergripande

Den globala handeln stagnerade under 2018 efter införda tullavgifter och handelsdispyter som USA initierade. Det kan vara början på en längre period av avglobalisering, som i så fall innebär att världshandeln inte kommer växa lika snabbt som global BNP. Globala exportens andel av global BNP har nästan fördubblats från mitten av 1980-talet fram till finanskrisen 2008. Därefter har den återhämtat sig men ligger fortfarande några procentenheter under 2008 års nivå, som var 31 %. Blir avglobalisering ett bestående tema de närmaste åren, kommer det påverka vissa länder betydligt mer jämfört med andra. Ett land som sticker ut i Europa är förstås Tyskland, där exporten utgör 50 % av BNP. Tyskland är i hög grad beroende av industriexport och särskilt bilindustrin. Strukturen är i behov av förändring till en mer diversifierad ekonomi med större fokus på inhemsk tillväxt och framförallt på konsumtion.
I Kina har intressant nog omställningen redan börjat. Exportandelen har minskat från 35 % av BNP innan finanskrisen till nuvarande 20 %. Den strukturella svagheten är att Kinas ekonomi fortsatt är beroende av en stor andel fasta kapitalinvesteringar och en alltför hög skulduppbyggnad som riskerar en situation med felsatsningar och överutbud längre fram.

Även Sverige är sårbart med en exportandel på 50 %. Vi kan under en längre tid få se en utveckling med allt lägre andel export. Efter finanskrisen har dock svensk tillväxt inte varit ensidigt beroende av hög tillväxt inom exporten. Det är snarare bygginvesteringar och konsumtion som har drivit svensk tillväxt de senaste åren. För att undvika en djup lågkonjunktur är det viktigt men inte självskrivet att konsumtionen förblir stark de närmaste åren.

Räntor

Inflationen har dämpats de senaste månaderna i både USA, Eurozonen och Sverige, delvis drivet av lägre oljepris men inte enbart. Kapacitetsutnyttjandet är nu betydligt högre än tidigare vilket gör nedgången extra bekymmersam i framförallt Sverige och Eurozonen. En försenad omläggning av räntepolitiken ser ut att bli en utebliven möjlighet att höja styrräntorna. Det ger ett begränsat utrymme för sänkning av styrräntor om behovet skulle uppstå senare i år. ECB överväger sannolikt nya stödlån med långa löptider till de europeiska bankerna om konjunkturavmattningen och därmed inflationsutvecklingen blir svagare än förväntat.

Statsobligationsräntorna är marginellt upp medan företagsobligationer uppvisar fortsatt positiv utveckling under månaden.

Aktier

Globala börser har under februari fortsatt uppgången som inleddes direkt efter de kraftiga börsfallen i december. I lokala valutor var uppgången störst i Kina, + 14 % följt av Stockholm, Europa och USA på ungefär +3 %. Till följd av årets kronförsvagning är uppgången i svenska kronor högre för utländska marknader. Hittills i år är uppgången i kronor +16 % för USA, +15 % för Europa och +12 % för Stockholm. Förväntningar om vinsttillväxt i såväl USA som Sverige för 2019 är kvar på ca +10 % vilket utgör en hög tröskel för en fortsatt börsuppgång.

Positivt

+ Lägre oljepris är positivt för global konjunktur
+ FED signalerar avvaktande hållning i början av 2019

Negativt

– Synkroniserad global inbromsning i ekonomin
– Rivaliteten mellan Kina och USA kvarstår och påverkar utvecklingen av handel negativt

Slutsatser

Global handel har varit en viktig drivkraft bakom den starka globala tillväxten fram till 2008. Därefter är utvecklingen svagare och med de uppkomna handelsdispyterna under 2018 kan trenden vända ner för globaliseringen även på längre sikt. Detta är negativt för framtida tillväxtmöjligheter i framförallt mogna länder i västvärlden. Vi rekommenderar fortsatt undervikt i svenska och globala aktier i förhållande till normal allokering och en kortare räntebindning i obligationer jämfört med normal allokering.

Ränteföljsamhet: Inom svenska obligationer överviktas obligationer med kort räntebindning. Övervikt.

Kreditrisk: Allokering på 10 procent av räntebärande portfölj mot obligationer med hög risk. Övervikt.

Svenska aktier: Underviktad exponering mot svenska aktier. Undervikt.

Globala aktier: Underviktad exponering mot globala aktier. Vi rekommenderar en övervikt på 15 procentenheter inom tillväxtmarknader i förhållande till ett världsindex. Undervikt.

Inflationstakten är sedan några månader tillbaka avtagande igen i USA, Europa och Sverige och det bidrar vid sidan av beskeden från FED till en lugn räntemarknad med begränsade rörelser. Även företagsobligationer gynnas i en sådan miljö och avkastningen under februari har varit fortsatt positiv. Svenska kronan har hittills i år ytterligare försvagats med ca 2,5 % mot såväl dollarn som euron. Brentoljan har fortsatt upp med +7 % under månaden och är hittills i år upp med +26 % till nivån USD 66 per fat.

Nytt handelsavtal mellan Kina och USA förväntas bli bekräftat vid ett toppmöte i USA i slutet av mars. Detta är till stor del inprisat i börskurserna och det viktigaste för aktiemarknaderna under 2019 är nu utvecklingen av företagens vinster. Lägre vinsttillväxt under första halvåret kan kompenseras med högre vinsttillväxt under andra halvåret är marknadens grundscenario. Blir tillväxten i framförallt USA lägre än förväntat kommer vinsttillväxten stagnera och det positiva börshumöret sannolikt upphöra.

[sc name=”kontakt_forvaltning”]

 

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss