Kan FED pressas att sänka räntan?

Skriven av Formue

Övergripande

Utsikterna för tillväxt i amerikanska ekonomin fortsätter att försvagas och har bidragit till att de långa räntorna i USA har uppvisat en nedgång med 30 räntepunkter under mars. Marknadens nervositet har spridit sig till Trumps ekonomiska rådgivare, som nu trots tidigare prognoser om tillväxt på 3 – 4 % för 2019 pressar FED att genomföra en sänkning med 50 punkter. Skulle FED mot förmodan anamma dessa tankar och sänka innan sommaren vore det väldigt positivt för möjligheten att via penningpolitisk stimulans undvika en alltför stark inbromsning av ekonomin. Nästa presidentval 2020 närmar sig och det kan vara väl sent att vänta med sänkningar till slutet av 2019 för att vända ekonomin i tid för valet. Inga tecken så här långt tyder dock på att FED närmar sig ett läge för räntesänkning. Först skall bl.a. avvecklingen av FED:s balansräkning upphöra planenligt i september innan nästa steg kan tas.

I Europa bekräftas bilden av en svagare konjunktur ledd av Italien och Tyskland, där den kraftiga inbromsningen inom industrin håller i sig under inledningen av 2019. Prognosen för tillväxten 2019 är för euroområdet som helhet kring 1 % vilket är hälften av FED:s prognos för USA:s tillväxt. I Kina finns förhoppningar om att de fiskala och penningpolitiska stimulanserna som lanserats under hösten 2019 skall börja ge utslag under innevarande kvartal. Handelsavtalet är inte färdigförhandlat men pågående förhandlingar mellan USA och Kina påverkar börshumöret positivt i båda länderna. I Europa påverkas börsen positivt av ökade utsikter för en mjukare version av Brexit.

Räntor

I spåren av lägre inflation och sämre konjunkturutsikter har långa statsobligationer uppvisat en nedgång i USA, Tyskland och Sverige med 25 – 30 räntepunkter under mars. FED har bekräftat att den pågående avvecklingen av balansräkningen upphör i september och att inga höjningar är planerade under 2019. I Europa har ECB utlovat att lansera nya långa lån till banksektorn i september. Båda centralbankerna laddar för framtida åtgärder men väljer samtidigt att inte agera i nuläget. För att påverka en pågående inbromsning borde båda centralbanker agera redan nu men anser sig inte ha den information man behöver för att kunna bedöma hur utsikterna ser ut ett halvår framåt. FED och ECB tar ut en försäkring om det ekonomiskt skulle se svagare ut i september men vågar inte ta ställning fullt ut huruvida den kommer att behövas. Obligationsmarknaden har dock satt ned foten i och med de stora räntenedgångarna som medfört att Tysklands 10-åriga statsobligation nu åter är negativ, för första gången sedan 2016.

Aktier

Aktiemarknaden har å andra sidan påverkats väldigt lite av de nedjusteringar av tillväxtantaganden som medfört nedgången i räntor under månaden. De flesta börser är upp ungefär +1 %, bäst har Kina och London utvecklats med uppgångar med 2 – 3 %. Uppgången i svenska kronor är hittills i år +19 % för USA, +16 % för Europa, +15 % för tillväxtländerna och +13 % för Stockholm. Förväntningar om en starkare konjunktur mot slutet av 2019 är den viktigaste drivkraften bakom uppgången.

Positivt

+ Lägre oljepris är positivt för global konjunktur
+ FED signalerar inga fler räntehöjningar under 2019

Negativt

– Global konjunkturavmattning behöver fler motåtgärder
– Rivaliteten mellan Kina och USA kvarstår och påverkar utvecklingen av handel negativt

Slutsatser

Om en längre konjunkturavmattning skall undvikas i USA behöver FED förmodligen initiera sänkning av reporäntan redan innan sommaren. Istället signalerar FED indirekt att ett första möjligt steg inte kommer tas så länge avvecklingen av balansräkningen pågår. Osäkerheten är stor och sannolikheten för felsteg är ovanligt hög. Aktiemarknaden har i dagsläget inte tagit höjd för de nedåtrisker som finns under 2019. Vi rekommenderar fortsatt undervikt i svenska och globala aktier i förhållande till normal allokering samt en neutral räntebindning i obligationer.

Ränteföljsamhet: Inom svenska obligationer rekommenderas en neutral räntebindning. Övervikt

Kreditrisk :Allokering på 10 procent av räntebärande portfölj mot obligationer med hög risk. Övervikt

Svenska aktier: Underviktad exponering mot svenska aktier. Undervikt

Globala aktier: Underviktad exponering mot globala aktier. Vi rekommenderar en övervikt på 15 procentenheter inom tillväxtmarknader i förhållande till ett världsindex. Undervikt

Lägre tillväxtutsikter samt lägre inflation har utlöst en större räntenedgång på 25 – 30 punkter för långa räntor i USA, Tyskland och Sverige under månaden. Nivåerna för 10-åriga statsobligationer är 2,41 % i USA, -0,07 % i Tyskland samt 0,32 % i Sverige. Skillnadenmellan 10-åriga statsobligationer och räntan för 3 månader blev i USA negativ för första gången sedan 2007. Företagsobligationer hade fortsatt en mycket positiv månad med 1 – 2 % avkastning. Dollarn har fortsatt förstärkas mot euron till nivån 1,12, kronan har trots förväntningar om ytterligare försvagning bland marknadsaktörer förstärkts något mot både dollarn och euron.

Trots nedjusterade tillväxtantaganden för USA och Europa har börserna varit fortsatt positiva med uppgångar på 1 – 2 % under mars. Vetskapen om president  Trumps fokus på att bli omvald till president 2020 har förstärkt många investerares tillit till amerikanska ekonomin på 1 – 2 års sikt. Utrymmet för fiskal stimulans är dock begränsat med tanke på det höga budgetunderskottet och låsningarna i kongressen. Mycket hänger på FED:s beredskap att ändra riktning så att de kan påbörja räntesänkningar under 2019.

[sc name=”kontakt_forvaltning”]

 

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss