Investera effektivt i barnens framtid och värld

Skriven av Formue

Är du bekymrad över miljöproblem och över vilken sorts värld dina barn ska leva i? Vill du att dina investeringar ska vara en del av lösningen, och inte en del av problemet?

Att vilja det bästa för sina barn och deras framtid är bland det mest naturliga en människa kan önska sig. Du försöker rusta dem för livets alla utmaningar och hjälper dem att uppnå en förmögenhet som ger dem frihet och flexibilitet att leva sina liv som de själva önskar. Du vill helt enkelt ge dem socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital. Du vill påverka den värld som de kommer att leva i – den framtid som de kommer att möta. Detta är emellertid svårt. Du vet sällan vad framtiden kommer att innebära och vi har ytterst liten påverkan.

Detta är generellt sett sant, men det finns viktiga undantag. Vi vet att världen under det kommande decenniet står inför stora miljöutmaningar. Global uppvärmning, klimatförändringar, omfattande miljöförstöring, förlust av biologisk mångfald och sannolikt också resursbrist. Om vi inte klarar av att hantera dessa utmaningar kommer våra barn att tvingas att leva på en varmare planet, med sämre väder, svårare förhållanden för livsmedelsproduktion – och i ett samhälle som sannolikt kommer att vara negativt påverkat av miljöförstöring.

Men vi vet att allt detta händer och vi vet mycket om hur vi kan agera för att motverka skadorna. Dagens föräldrar kan göra mer än att ge barnen verktyg för att leva i en svår framtid – de kan investera i en bättre värld för barnen.

Fler och fler välbeställda personer tänker i dessa banor. Om vi ska lyckas med den omställning som krävs i mötet med växande miljöutmaningar är detta nödvändigt. Bra idéer, politik och tekniska lösningar räcker inte. Det krävs också stora investeringar.

Hållbara investeringar

I finansiella miljöer har det länge varit vanligt att betrakta hållbarhet som filantropi snarare än som en investeringsmöjlighet.  Det var något som du satsade pengar på utan tydliga krav på finansiell avkastning. Detta har snabbt förändrats. En viktig orsak är att det finns en stor marknad för hållbarhet.

Låt oss ta framtidens energikällor som exempel. Billig energi drivs fram av tekniska och ekonomiska framsteg. Sverige har sin vattenkraft och drar nytta av kärnenergi. Värdet på den globala energimarknaden är enormt och växer. Om vi måste fasa ut de fossila bränsleslagen på kort tid, var ska vi då få vår energi från? Och vem ska producera den? Lösningen på energiproblematiken utgör en enorm och långsiktig investeringsmöjlighet – en av många som vi kan sortera in under kategorin hållbara investeringar.

Hur mäter du hållbarhet?

När du investerar i ett företag, anställer någon eller ingår i ett affärsavtal och förväntar du dig resultat – helst resultat som är synliga eller mätbara. Hållbarhet är ett ganska nytt begrepp och metoderna för att komma dit är än så länge relativt outvecklade, men detta ändras snabbt. Vi kommer att diskutera två av de viktigaste begreppen som används i dag, nämligen koldioxidavtryck och ESG.

Koldioxidavtryck är ett mått på hur stora koldioxidutsläpp en viss investering bidrar till. Eller närmare bestämt hur många gram koldioxid som släpps ut per investerad krona. All mänsklig aktivitet leder till utsläpp i någon form. Ett kolkraftverk skapar utsläpp direkt genom förbränning av kol med en fabrik bidrar indirekt genom att få energi från kolkraftverk. Därför finns det flera olika sätt att beräkna koldioxidavtrycket.

ESG används i finansbranschen som ett mått för huruvida ett företag drivs hållbart. Förkortningen handlar om:

Miljö – Är ditt företag bra på att hantera klimatutsläpp och vattenförbrukning? Levererar ni innovativa och miljövänliga produkter?

Social förhållanden – Har arbetstagarna anständigt lön och bra arbetsförhållanden? Bryter verksamheten mot mänskliga rättigheter?

Förutom att vara ett mått på dessa specifika aspekter är ESG en bra indikator på ett företags kvalitet. Bolag med högt ESG-betyg är ofta mera välskötta än genomsnittsföretaget. Detta utgör en vink om ett bra investeringsobjekt och en hållbar investeringsstrategi.

Varken ESG eller koldioxidavtrycket är ultimata mätvärden. Du kommer säkert ihåg Volkswagens utsläppskandal från några år sedan. Då visade det sig att biltillverkaren i åratal hade lurat sina kunder angående bilarnas utsläppsvärden. Fram till det att skandalen uppdagades hade Volkswagen ett högt ESG-betyg, vilket visade sig vara väldigt vilseledande. På samma sätt som ett företag kan manipulera bokföringen för att hålla investerare nöjda, kan det också trimma de data som ligger till grund för ESG och koldioxidavtryck.

Generellt bör vi nog, trots allt, anta at den typen av fusk är ett undantag snarare än en regel. De flesta företag agerar ärligt, med hänsyn till investerarnas och samhällets förtroende.

Förvaltning för en bättre värld

Burenstam & Partners arbetar mycket långsiktigt. Hållbarhet är därför ett centralt begrepp med bäring på hur vi hanterar våra kunders tillgångar – bland annat med hänsyn till klimatförändringar.

Vi och våra kunder vill behålla och utveckla värden som står sig under år, decennier och generationer. Inte bara från kvartal till kvartal. I ett långtgående perspektiv är hållbarheten central. Att äga en stor förmögenhet är mindre värdefullt om du och dina barn måste bo på en kokande planet med stigande havsnivåer, matbrist och resurskamp. Pengar har ett värde, men det är inte det enda värdet.

[sc name=”kontakt_forvaltning”]

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss