EU lyckades avvärja biltullar på kort sikt

Skriven av Formue

Under juni och juli har oppositionen mot amerikanska handelstullar ökat inom republikanska partiet. Trump blev till slut tvungen att inrätta subventioner på 12 mrd dollar för att kompensera jordbrukarnas bortfallna exportintäkter.

Det blev för många partianhängare en dålig signal om vad som kommer krävas om handelskriget utvidgas ytterligare. Nästa steg är ytterligare handelstullar på kinesiska varor till ett värde om 200 mrd dollar som planeras införas den 31 augusti. Kineserna låter sig inte skrämmas av detta hot och signalerar motåtgärder och en hög villighet att stimulera den egna ekonomin. EU har efter en visit av Junker och Malmström i Vita huset förra veckan säkerställt att USA inte kommer införa nya handelshinder så länge som förhandlingar pågår om ett nytt avtal. EU blir högst troligt den som tvingas göra mest eftergifter. Fransmännen kan bli garanterna för att Trumps mål om en betydligt större export från jordbrukssektorn fortsatt kommer motarbetas av EU.

Amerikansk tillväxt har fått kortsiktig stimulans från skattesänkningarna samt nya satsningar på militärutgifter och nådde nivån 4,1 % under andra kvartalet. USA har stora möjligheter att nå 3 % tillväxt för helåret 2018 förutsatt att handelshindren inte utvidgas. Handelstullar ökar priserna på insatsvaror och borde även lyfta konsumentpriserna under andra halvåret, vilket innebär fortsatta räntehöjningar i USA. I Europa fortsätter inbromsningen i konjunkturen även under andra kvartalet vilket kan antas sprida en viss nervositet bland politiker och inom centralbanken ECB. I Sverige ser tillväxten ut att vara starkare än förväntat med en årstakt på 3,3 %.

Räntor

Som väntat höjde FED prognoserna för inflationen något och ökade på antalet förväntade räntehöjningar under 2018 från 3 till 4 tillfällen. Det innebär totalt 1 procentenhets höjning av FED räntan istället för tidigare 75 räntepunkter. Under juli har Trump uttalat sin privata åsikt om att FED borde avstå från att höja räntorna, men har medgivit att FED är en oberoende institution. De verbala påhoppen kan sannolikt öka under hösten när FED fortsätter höja och valet till kongressen närmar sig i november. Nuvarande FED chefen Powell, som är utsedd av Trump i slutet av förra året, har hitintills inte gett upp något av sin integritet. Kapitalmarknaderna är därför ännu inte påverkade. Det kan dock öka spekulationerna i framtiden om FED skulle avvika och höja mindre än väntat, om denna omsvängning gjorts av politiska snarare än penningpolitiska skäl.

Aktier

Det har fortsatt varit en uppåtgående trend på aktiemarknaderna under juni och juli i USA, Europa och Sverige med +1 % till +3 % medan börserna i tillväxtmarknaderna och Kina uppvisat nedgångar på -2 % respektive -6 %. Aktiemarknaderna i väst har skakat av sig oron för en utökad handelskonflikt och istället fokuserat på goda företagsvinster och en stark konjunktur. Däremot har teknikaktierna på Nasdaq börjat svaja med nedgångar på -20 % från mycket höga nivåer för bl.a. Facebook, Netflix och Tesla.

Positivt

+ Globala tillväxten fortsatt stark innan handelstullarna
+ Optimism kring USA:s höga tillväxt och låga arbetslöshet

Negativt

– USA:s handelspolitik riskerar att minska global tillväxt
– Temporär överhettning i USA ökar risken för en stramare penningpolitik

Slutsatser

Med en stark amerikansk tillväxt i ryggen är Trumps ambitioner för USA:s nya handelspolitik fortsatt mycket höga. Europa kommer delvis ge vika för de nya kraven. Kina kommer på lång sikt, oavsett utfall, göra sig mindre beroende av den amerikanska marknaden. Kinas globala inflytande kommer öka och USA:s kommer minska till följd av Kinas globala ambitioner och USA:s nya isolering. Vi rekommenderar fortsatt undervikt i svenska och globala aktier i förhållande till normal allokering och en kortare räntebindning i obligationer jämfört med normal allokering.

Slutsatser

Ränteföljsamhet: Inom svenska obligationer överviktas obligationer med kort räntebindning. Slutsats: Övervikt

Kreditrisk: Allokering på 10 procent av räntebärande portfölj mot obligationer med hög risk. Slutsats: Övervikt

Svenska aktier: Underviktad exponering mot svenska aktier. Slutsats: Undervikt

Globala aktier: Underviktad exponering mot globala aktier. Vi rekommenderar en övervikt på 15 procentenheter inom tillväxtmarknader i förhållande till ett världsindex. Slutsats: Undervikt

I USA har FED i sitt senaste möte bekräftat behovet av att öka takten i antal räntehöjningar under 2018 från 3 till 4 tillfällen. Tillväxten under andra kvartalet på 4,1 % stärker bilden av en temporär överhettning i den amerikanska ekonomin. Normalt avslutas en cykel av räntehöjningar med att ekonomin till slut kyls av och följs av en lågkonjunktur. De förhållandevis låga 10-årsräntorna 2,96 % i förhållande till 3-månaders räntan på 2,34 % tyder på att marknadens förväntan om framtida inflation är låg. Det finns inte heller en stark signal om en nära förestående lågkonjunktur, då hade de långa räntorna varit på ännu lägre nivå relativt de kortfristiga räntorna. Det större budgetunderskottet och de alltmer omfattande handelskonflikterna hotar dock att förändra de senaste årens stabila tillväxt och låga inflation. Under juni och juli har 10-åriga statsobligationsräntorna stigit marginellt i USA, Tyskland och Sverige. Det har samtidigt varit en positiv avkastning på globala företagsobligationer.

Hög global tillväxt driver på en fortsatt hög vinsttillväxt i företagen under andra kvartalet. Kina upplever tillsammans med Europa en tydlig inbromsning i konjunkturen men detta oroar inte aktiemarknaderna i väst. Kina signalerar en hög beredskap för ytterligare stimulanser vilket föranlett IMF att varna landet för ytterligare obalanser i samband med ökad företagsutlåning. I USA finns uppfattningen att handelstullarna inte kommer påverka USA negativt men däremot Kina och Europa. En sidoeffekt i USA kan bli något högre arbetslöshet, lägre vinstmarginaler och en högre inflation senare i höst.

[sc name=”kontakt_forvaltning”]

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss