Utomståenderegeln – från oroande till glädjande besked

Skriven av Formue

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen ändrat Skatterättsnämndens förhandsbesked gällande utomståenderegeln och beskattning på utdelning och kapitalvinster på kvalificerade aktier i fåmansföretag. Potentiellt negativa skattekonsekvenser för ägarstrukturer tar ett kliv bak – utomståenderegeln ett fram. För entreprenörer och familjeföretagare är det ett positivt besked.

Den så kallade utomståenderegeln har debatterats flitigt den senaste tiden, något vi skrev om i september i fjol. Förhandsbeskedet som kom under fjolåret handlade om hur utdelning och kapitalvinster på kvalificerade aktier i fåmansföretag skulle beskattas, något som hade kunnat påverka utomståenderegeln.

Efter Skatterättsnämndens förhandsbesked i juli 2022 har vi, minst sagt, varit försiktiga i vår rådgivning kring vem som kan vara en utomstående ägare till ett fåmansföretag.

Domen från HFD

I en dom av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 20 februari 2023, har domstolen nu klargjort att en utomstående passiv ägare som förvärvar mer än 30 procent av aktierna i ett fåmansföretag vid nyemission genom sitt ägarbolag, kan utgöra en sådan utomstående ägare. Det innebär att aktierna i fåmansföretaget inte anses kvalificerade och att utdelning och kapitalvinst från fåmansföretaget beskattas enligt den lägre skattesatsen om 25 procent.

Skatterättsnämndens förhandsbesked vände upp och ned på hur vi tillämpat utomståenderegeln. Förhandsbeskedet innebar att en passiv investerare som investerar via ett ägarbolag i ett annat fåmansföretag inte kunde ses som utomstående ägare. Skatterättsnämnden ansåg att aktier som en passiv investerare förvärvar vid nyemission, genom sitt ägarbolag ska innebära att en sådan överföring av kapital som gör att bolagen bedriver samma eller likartad verksamhet på grund av så kallad kapitalsmitta.

Kort sagt innebär utomståenderegeln att delägare till ett fåmansföretag som tar in en utomstående passiv investerare kan undvika den högre beskattning vid utdelning som 3:12-reglerna innebär genom att den utomstående ägaren får rätt till minst 30 procent av utdelningen. Skatterättsnämndens besked innebar att delägaren till fåmansföretaget blev tvungen att förlita sig på den passive investerarens skattemässiga situation.

Kan fortsätta tillämpas

HFD anser däremot att även om kapital förts över till fåmansföretaget från investerarens bolag genom nyemissionen, kan detta dock inte anses som att företagen bedriver samma eller likartad verksamhet, då investeraren inte var verksam i betydande omfattning i fåmansföretaget och inte heller äger några aktier direkt i fåmansföretaget. Det finns därmed enligt HFD därmed ingen risk för inkomstomvandling av högt beskattad arbetsinkomst till lägre beskattad kapitalinkomst. Aktierna ska därmed bara anses kvalificerade om det finns särskilda skäl, några sådana särskilda skäl har inte framkommit och HFD ändrar därmed Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Genom HFD:s dom har domstolen klarlagt syftet med regeln och dömt i enlighet med detta.

Vi välkomnar HFD:s dom som innebär att utomståenderegeln fortsatt kan tillämpas i enlighet med sitt syfte.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss