Styrkan i att ta ansvar

Skriven av Formue

Frågar du förmögna personer om vad som toppar deras prioriteringslista svarar de oftast: bevara och utveckla kapitalet. Dock har vi sett att när de ska välja förmögenhetsrådgivare spelar just ansvar en allt viktigare roll.

Begreppet ansvar är inte helt lätt att definiera. Det är just detta som är själva utmaningen för många förmögna personer. Utan att veta vad de behöver eller bör leta efter hos en potentiell, ansvarfull rådgivare kan vägen dit bli både lång och krokig.

Vi svenskar ­kopplar ofta begreppet ansvar till den egna personen, till vår familj och till samhället

Vi svenskar kopplar ofta begreppet ansvar till den egna personen, till vår familj och till samhället vi lever i. Som förmögenhetsrådgivare kan vi därför hjälpa kunderna med råd runt ansvar, vad som bör beaktas och vad som sammanfattar begreppet ansvar när det gäller omsorgsfull finansiell rådgivning. Detta är tätt sammanflätat med alla de aspekter som ingår i den strategiska planeringen av hur de ska förvalta sitt kapital. Helt enkelt, vad som gör våra kunder riktigt nöjda.

Priset för framgång är ansvar

Idag kan vi se att personer med stora placeringsbara tillgångar tänker mer strategiskt och är mer engagerade i hur deras pengar påverkar omvärlden än tidigare.

Detta etiska ställningstagande innebär så mycket mer än att ett företag enbart har rutiner för återvinning. Snarare handlar det om att stärka värdegrunden för att tjäna pengar och göra gott i ett större perspektiv på en och samma gång. Medarbetarna motiveras att arbeta på ett sätt som gynnar både deras kunder och omvärlden.

På en hårt konkurrensutsatt marknad är det ofta svårt att skilja sig från mängden. För de svenskar som bygger upp en förmögenhet är det dock avgörande att deras förmögenhetsrådgivare arbetar medvetet och ansvarsfullt.

Det finns dessutom en stor skillnad mellan män och kvinnor. Åtta av tio förmögna svenska kvinnor anser att ett företags ramverk för etiskt ansvar är en viktig faktor som de noga överväger i sina finansiella ärenden. Motsvarande siffra för förmögna män är endast sex av tio.

Det här pekar på en utveckling som kan ge ringar på vattnet. Genom självreglering kan kapitalförvaltare och deras rådgivare skapa etiska normer som främjar samhället och miljön.

Hur är det då med de förmögna? De vill arbeta med rådgivare som inte bara kan erbjuda en omfattande och strukturerad rådgivning, utan som också har värderingar som speglar deras egna. Vad beträffar Burenstams kunder anser nästan 9 av 10 att det är viktigt att företaget följer principer för hållbarhet och socialt ansvar. 27 % av kunderna under 50 år vill dessutom ha mer råd om miljömässig och social styrning i framtiden.

Nyttan av hållbarhet

Viljan att hantera förmögenheten på ett ansvarsfullt sätt växer. Det gäller speciellt viljan att få strategisk rådgivning att bli mer transparent för att anpassas till de värderingar som förmögna har.

Även om det bland investerare pratas mycket om återvinning, välgörenhetsarbete och ett högt samhällsengagemang, vill de att deras förvaltare ska förflytta sig från att ”vara ansvariga” till att ”agera ansvarsfullt”. En bra väg dit är hållbara investeringsstrategier.

Under de senaste tio åren har hållbar och ansvarsfull investering (SRI) växt kraftigt i Sverige. Tillväxttakten överträffar de flesta andra investeringsstrategier. Faktum är att man nyligen kunde se att investeringar med hållbarhetsinriktning ökade med en genomsnittlig tillväxttakt på 75 procent per år i Sverige, jämfört med 11 procent i övriga Europa.

Förmögna svenskar ­ligger i framkant när det kommer till långsiktigt hållbara investeringar

Förmögna svenskar ligger i framkant när det kommer till långsiktigt hållbara investeringar. Därmed är förmögna svenskar viktiga främjare för tillväxten när det gäller att ta hänsyn till miljömässig och social styrning.

Undersökningen visar att en majoritet av kunder med stort placeringsbart kapital nu förväntar sig att deras investeringar ska väljas med ett socialt och etiskt ansvar som urvalskriterium. Detta gäller speciellt bland de med snabbt växande förmögenhet, äldre kunder och de som har ett större behov av professionell rådgivning.

Det finns bara en väg – uppåt

Att vara ansvarsfull både ekonomiskt och etiskt är inte längre bara en möjlighet. Faktum är att det nu är ytterst centralt när privata investerare ska välja rådgivare som ska investera och förvalta deras kapital.

Vi anser att en kunds värderingar borde vara lika viktiga som deras livsmål, riskprofil och attityd när vi lägger upp en personlig förmögenhetsstrategi.

Vårt budskap är således att vi lyssnar på våra kunders värderingar och stötta dem under hela förmögenhetsresan. Sammantaget betyder det att vi tar ett helhetsansvar i vår beslutsprocess för investeringar.

Fakta om hållbarhet och ESG:

Hållbarhet är “utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.” Det handlar om både miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Globala hållbarhetsmegatrender är t.ex. klimatförändringar, överanvändning av resurser, ökad vattenbrist och minskad biologisk mångfald.

ESG står för miljömässiga, sociala förhållanden och ägarstyrning (Environmental, Social and Governance). Företagens ESG-hantering handlar om hantering av ESG-risk, operativt effektiv verksamhet, affärsmöjligheter och ansvarsfullt företagande. Det finns ingen standard definition av ESG, men några exempel är:

E: hantering av CO2-utsläpp, resursförbrukning och miljövänliga produkter
S: mångfald bland anställda, arbetstagares rättigheter och produktsäkerhet
G: anti-korruption, mångfald i styrelse och chefslöner

ESG som begrepp kan även omfatta övergripande teman, såsom ett ökat fokus på utmaningar med kortsiktighet kontra långsiktighet i finansbranschen.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss