Ökat fokus på hållbarhet inom private equity

Det har varit ett ökat fokus på hållbarhet de senaste åren. Detta ser man tydligt när private equity-fonder ska hämta in kapital, som i sin tur har en påverkan på vilka investeringsbeslut som fattas.

Det är ett faktum att alla investeringar som genomförs har en påverkan på omgivningen. Detta gäller oavsett om man investerar direkt i företag, genom aktiefonder eller via private equity-fonder som investerar i privatägda företag. Under de senaste åren har vi sett ett ökat fokus på det som kallas ESG (environment, social, governance). På svenska kan detta översättas till miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning.

Större fokus på hållbarhet bland europeiska förvaltare

I figuren nedan visas utvecklingen av hur många gånger som ESG nämns i genomsnitt i det som kallas ett PPM (private placement memorandum) bland ett urval av private equity-förvaltare. Det är ett dokument som innehåller kompletterande information om en förvaltare och en private equity-fond i samband med inhämtning av kapital. Figuren visar en tydlig skillnad mellan USA och Europa samt en markant ökning från 2019 till 2020 i Europa. Det ökade fokuset på ESG bland europeiska förvaltare, samt skillnaden mot USA, är också något vi har noterat vid utvärderingar av nya investeringsmöjligheter.

Förutom att analysera PPM-dokumenten, som visas i figuren ovan, har det globala investmentbolaget Hamilton Lane frågat private equity-förvaltarna om hur stor andel av investerarna som efterfrågar information om initiativ knutna till ESG. Undersökningen visar att mer än en tredjedel av private equity-förvaltarna uppger att färre än en fjärdedel av investerarna efterfrågar information om ESG.

Viktig del av våra investeringsbeslut

När vi inom Burenstam väljer förvaltare av våra kunders kapital är vi intresserade av att förvaltarna har inkluderat hållbarhet i sina investeringsbeslut. Värderingen av detta är därför en integrerad del av den utvärdering vi genomför i fondurvalsprocessen. Vi följer löpande upp att de utvalda förvaltarna inkluderar och utvecklar sitt fokus på ESG och hållbarhet i sina investeringsbeslut. Vill du veta mer om hur hållbarhet integreras i investeringsprocessen hos Burenstam & Partners? Det kan du läsa mer om genom att klicka på länken nedan.

Hållbarhet hos Burenstam

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss