Vår vision är att ge våra kunder ett rikare liv

I vår vision finns ett ansvar för att bevara och utveckla de värden som betyder mest för våra kunder, också ett ansvar för en hållbar samhällsutveckling. Vårt uppdrag handlar därför om mer än att generera avkastning på förvaltat kapital. Vi har uppfyllt vår vision först när vi lyckas skapa ett värde för våra kunder, anställda och ägare som inte försämrar för samhället vi lever i idag, och inte påverkar möjligheterna för framtida generationer.

Formues verksamhet har ett klimatavtryck, dels genom det kapital vi förvaltar åt våra kunder, dels genom vår egen verksamhet. Genom att kombinera kunskap och handling ska vi göra vad vi kan för att reducera de klimatavtryck vi kan påverka. Med det vill vi bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling, målen i Parisavtalet och visionen för Nordiska ministerrådet år 2030.

icon Hållbarhet hos Formue

“Allt vi gör ska vara mätbart, transparent och enkelt att förstå.”

Ledningen har ordet f-arrow
f-curve

Vår strategi för det kapital vi investerar

Alla investeringar har en miljö- och klimatpåverkan. Det gäller oavsett om en investering görs direkt i ett bolag, via en indexfond eller med aktiv förvaltning. Vårt löfte till våra kunder är att erbjuda en effektiv och ansvarsfull förvaltning som ger konkreta resultat inom hållbarhet.

Vi tror på en aktiv påverkan. När vi väljer förvaltare av våra kunders kapital är vi därför noga med att förvaltarna har integrerat hållbarhet i sina investeringsbeslut. Vi följer löpande upp att de utvalda förvaltarna verkar ansvarsfullt, genomför strategin och bidrar till förväntade resultat.

Våra mål och åtgärder:

 • Reducera koldioxidavtrycket i våra kunders portföljer i takt med EUs målsättningar.
 • Övervaka, följa upp och löpande kommunicera vårt hållbarhetsarbete mot FN:s hållbarhetsmål.
 • Erbjuda lösningar med låga koldioxidutsläpp till kunder som har intresse av och efterfrågar det. 

Så arbetar vi med hållbarhet

Hållbarhet är en integrerad del av vår investeringsprocess och bygger på aktiv förvaltning –  påverkan genom dialog och villighet till att investera i transition. För våra kunders räkning investerar vi uteslutande i värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder och vi prioriterar förvaltare och fonder som vi anser ger det bästa förhållandet mellan avkastning och risk inom olika tillgångsklasser. Vårt viktigaste verktyg i uppföljningen av våra investeringar är dialog med förvaltarna. Uppföljning av hållbarhetsrisk och de möjligheter som uppstår i omställningen till ett lågutsläppssamhälle sker i regelbundna möten med förvaltare, där vi genom dialog kan påverka till förändring. Formue är normalt en stor och därför viktig investerare i de fonder som väljs och bolaget kan oftast ställa krav och uppmuntra till förbättringar där som svagheter identifierats. När vi väljer förvaltare, undersöker vi bland annat om förvaltaren:
 • är ansluten till PRI eller liknande nätverk och om förvaltaren möter de rapporteringskrav som ett sådant medlemskap kräver
 • har en robust hållbarhetspolicy, där hållbarhet är en integrerad del i förvaltarens investeringsprocess och måluppfyllelse är synligt genom god rapportering
 • har utarbetat hållbarhetsmål, inkluderat för växthusgasutsläpp
 • kan visa hur mänskliga rättigheter och arbetarskydd följs upp i investeringarna
 • kan visa hur de riktlinjer som följer av förvaltarens hållbarhetspolicy är integrerat och praktiseras i ägarskap
Vi sätter i dag inga gränsvärden utan gör en helhetsbedömning för varje förvaltare. Eftersom kvalitet och tillgänglighet av data ständigt förbättras, utvärderar vi kontinuerligt när det kommer att vara möjligt att sätta våra egna mål och/eller gränsvärden för dessa områden. Hållbarhetsrisk Vi integrerar hållbarhetsrisk*  i våra investeringsbeslut och följer upp förvaltare som vi anser har svagheter i sina processer för att hantera hållbarhetsrisk. Genom att påverka förvaltare att minska den hållbarhetsrisk som kan finnas i deras portföljer kan vi också minska risken i våra kunders investeringar. Vi undviker att investera med förvaltare som enligt vår bedömning har särskilt hög exponering för omställnings- eller annan hållbarhetsrisk och som inte prioriterar detta tillräckligt. I vår dialog med förvaltarna undersöker vi även om de arbetar med hållbarhet för att hitta nya investeringsmöjligheter. Investeringar i omställning handlar både om riskhantering och att delta i det värdeskapande som kan komma från stora omställningsprocesser. I vår investeringsrådgivning integrerar vi hållbarhetsrisk i utarbetandet av våra kunders investeringsstrategier. Det börjar med en kartläggning av kundernas önskemål och behov, där vi även kan tillgängliggöra fonder med uteslutningskriterier och fonder som har hållbarhet som mål i sin förvaltning. Negativa konsekvenser Vi beaktar negativa konsekvenser i våra investeringar genom aktivt ägande och undantagsvis genom uteslutningar. Där data finns tillgänglig använder vi kvantitativa analyser för att övervaka portföljens exponering, bland annat mot koldioxidintensiva sektorer. Vi prioriterar ständigt förbättring av datatillgång och kvalitet. Sådana analyser ligger till grund för vår förvaltaruppföljning och vi praktiserar aktivt ägande för att påverka förvaltare till förbättring. Vi utesluter förvaltare som regelbundet förväntas ha investeringar som bryter mot internationella normer. Bedömningar av hållbarhet är förbundet med osäkerhet, och vi förväntar att negativa konsekvenser på hållbarhet kan förekomma inom olika områden, till exempel klimatpåverkan. Vi beaktar negativa konsekvenser av vår investeringsrådgivning genom att ge kunder information bland annat om hur förvaltare beaktar negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer, där detta redovisas av förvaltaren. Ersättning Vi betalar inte ut rörlig ersättning till ledande befattningshavare, som genom sina arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil. Detta gör att vi bedömer att det inte heller finns några incitament till ökat risktagande i relation till våra identifierade hållbarhetsrisker (så som de behandlas i vår hållbarhetspolicy). Rådgivare erhåller provisionsbaserad lön i förhållande till individuell måluppfyllnad baserad på kvantitativa och kvalitativa resultat. Inga av de kvalitativa eller kvantitativa målen är utformade på ett sådant sätt att de skulle uppmuntra medarbetaren till att göra avsteg från vår hållbarhetspolicy och andra styrdokument, utan fokuserar på andra parametrar som uppmuntrar till en god kundrelation. Våra medarbetare som uppbär ersättning från Formue förväntas alla efterleva samtliga våra interna styrdokument, inklusive vår hållbarhetspolicy, som en del av det arbete de utför. *Hållbarhetsrisk är efter SFDR Artikel 2 (22) beskrivet som en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde.

1 formue

Univers

Välja en aktiv förvaltningsform

Läs mer
2 formue

Utvärdering

Fokusera på ESG och hållbarhet

Läs mer
3 formue

Urval

Hitta globalt ledande förvaltare

Läs mer
4 formue

Portfölj

Bygga en effektiv och ansvarsfull portfölj

Läs mer
Ambitionen för Formue

Vi på Formue är medvetna om att vår verksamhet påverkar den miljö vi verkar inom. Vi vill därför, inom de områden vi kan, bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vi har även formulerat ett ambitiöst mål för att eliminera det klimatavtryck vår verksamhetsdrift har.

Våra mål och åtgärder:

 • Netto noll klimatavtryck innan 2025 (växthusgasstandard mätt av PWC)
 • Årlig rapportering av förbättringar i relation till FN:s hållbarhetsmål, med särskilt fokus på:
  - Mångfald
  - Jämlikhet
  - Innovation
  - Utbildning
 • Fortsatt samarbete med Partnership for Change

Vi vill minska avtrycket från vår verksamhet

Vi vill att hållbarhet ska vara en integrerad del av Formues dagliga verksamhet, och något som involverar våra anställda. Det tror vi är nyckeln till att uppnå vårt mål – att driften av vår verksamhet ska ge netto noll klimatavtryck innan 2025.

Vi kommer att mäta och följa upp både direkta och indirekta utsläpp vår verksamhet genererar – och ta ett aktivt ansvar för att minska vår klimatpåverkan.

Så rapporterar vi

Investeringsportföljen

I Formue-appen kan du följa utvecklingen av din portföljs ESG-resultat och CO2-avtryck.

forume

Vad du kan förvänta
dig i appen:

 • ESG-data från MSCI för din portfölj
 • Se hur din portfölj presterar inom olika ESG-parametrar
 • Se din portföljs ESG-betyg i förhållande till jämförbara index
 • Vilket klimatavtryck din portfölj har.
formue formue formue

Önskar du träffa oss och lära dig mer?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Kontakta oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få inspiration, bli uppdaterad och informerad. Registrera dig för vårt nyhetsbrev idag!

Kontakta oss