Nya direktiv värnar kunderna i finansbranschen

Skriven av Formue

– För oss är oberoendet en naturlig del av företagsfilosofin. Grundaren Mariana Burenstam Linder ser det som något grundläggande för hela vår affärsidé. Vi välkomnar att man äntligen tagit det här steget, en positiv utveckling för branschen, säger Burenstam & Partners VD Lars Uppsäll.

Diskussionen gäller de nya EU-direktiv som ökar skyddet för investerare och minskar informationsgapet mellan kunderna och rådgivarna inom finanssektorn. Reglerna trädde i kraft den 1 januari 2018, men för Burenstam & Partners har visionen om oberoende rådgivning vara en ledstjärna sedan bildandet.

EU-reglerna bäddar för att ett enhetligt reglemente ska gälla hela finansmarknaden – termen ”oberoende” är av central betydelse. Nu krävs att företag som använder ordet i sin marknadsföring verkligen står oberoende i förhållande till leverantörerna av finansiella produkter. Från årsskiftet är det inte heller möjligt att använda begreppet och samtidigt erbjuda kunderna egna finansiella lösningar. Finansinspektionen har till och med slagit fast att det inte är tillåtet för ett företag att hänvisa till snarlika utryck om man föreslår kunderna egna produkter. Det vanligt förekommande ordet ”fristående” blir i och med detta inte längre möjligt att lyfta i marknadsföringen för aktörer som inte verkligen är oberoende.

För oss är oberoendet en naturlig del av företagsfilosofin.

– Det är ofta vanskligt om leverantören betalar rådgivaren för att rekommendera kunden en specifik produkt. I den situationen finns en uppenbar risk att kunden hamnar i kläm.

Lars Uppsäll nämner att denna intressekonflikt var en av drivkrafterna då Burenstam & Partners bildades. Det var 2004 och samhället präglades av it-kraschens efterdyningar. Många privatpersoner drabbades hårt.

– Kunderna hade svårt att uppfatta när rådgivarna agerade för egen räkning.

Hur definierar du begreppet ”oberoende rådgivning”?

– Grundläggande är att vi inte erbjuder egna produkter och tydligt visar och förklarar för kunden vad som händer och vilka kostnader som är förknippade med rådgivningen.

Lars Uppsäll återkommer till att det är en fördel för företaget som han leder att oberoendet sitter i ryggmärgen. Andra aktörer i branschen kan antingen välja att också i framtiden erbjuda egna upplägg till sina kunder och fortsätta med att ta emot provisioner från leverantörer av finansiella produkter. Eller uppfylla kraven på oberoende. Burenstam & Partners behöver inte förändra sig – organisation, kunskap och kundrelationer är sedan starten anpassade till det som nu lagreglerats.

– Vi har byggt upp en systematik under 14 år. Den vilar på en sofistikerad urvalsprocess vid investering. En kompetens som det tar lång tid att tillägna sig. Generellt tror jag att det krävs en kulturändring och sannolikt kommer kunderna att driva fram den. De känner snabbt av ett företag – är det på min sida? Finns det ett ömsesidigt förtroende?

Hur utvecklar ni det ömsesidiga förtroendet?

– Genom att bygga en långvarig relation som fördjupas och mynnar ut i att vi ägnar tid åt andra frågeställningar än enbart placeringar. Det handlar om ”life management” som man talar mycket om i USA. Vi hjälper kunden att leva det liv som han eller hon vill leva. En coachande roll i samband med allt från generationsskiften till kunders affärsstrategier.

Hur har ni förberett er och era kunder på regelförändringen?

– För vår del har det inte krävts så omfattande arbete eftersom vi redan tidigare agerat utifrån det som gäller nu. Man kan säga att vår definition av oberoende ligger mycket nära vad som står i lagen. Dessutom tror jag att förståelsen hos våra kunder är ovanligt stor. Många av dem har yrken som advokater och analytiker eller kanske riskkapitalister. Även de som har annan bakgrund är personer som ställer krav och utmanar. De vet redan vad som gäller, och det gör vårt arbete spännande och intressant.

– Men vi har ändå tagit kontakt med alla kunder, var och en av dem har pratat med en rådgivare som gått igenom direktivet och erbjudit nya avtal. Själv ringde jag upp 16 kunder för att diskutera vad oberoende innebär.

Finns det skäl för branschen som helhet att ta ytterligare steg mot oberoende?

– Det är svårt att säga nu eftersom vi ännu inte vet hur de nya reglerna påverkar. Branschen och Finansinspektionen kommer att pröva hur direktiven ska tolkas mera exakt. Till viss del blir det upp till de enskilda företagen att anpassa sig. Det står klart att alla inte kommer att tolka reglerna likadant. 

Finns det risk för att lagstiftningen blir allt för ingående?

– Krav på ännu mer information till kunderna är inte enbart bra i vår digitaliserade värld. Det är bara att gå till sig själv, personligen är jag usel på att läsa igenom alla villkor innan jag klickar i rutan när jag beställer en tjänst eller vara via internet. För mycket information kan vara förvirrande och svår att greppa. Det blir upp till lagstiftare och branschföreträdare att fundera över om man tagit regleringen för långt.

Vilka tankar har du om den framtida utvecklingen i din bransch?

– I USA och Storbritannien har man jobbat med oberoende rådgivning mycket längre än vi har gjort i Sverige och övriga Europa – med största sannolikhet följer vi efter. Sedan tror jag att branschen kommer att få fortsätta att kämpa med det vi kallar transparenskrav, att visa vad vi gör för kunderna. Det ligger i sakens natur att det är svårt att i förväg med exakthet redovisa den framtida avkastningen. Men kostnaderna för kunden måste det gå att förmedla på ett bättre sätt än vad som sker i dag.

Och vad händer generellt i ekonomin kommande år?

– Vi lever i digitaliseringens tidevarv och det går otroligt snabbt. När vi pratar om kostnader menar jag att vi lätt hamnar fel. Kommande fem år är det klokt att akta sig för att bara jämföra mot index som baseras på hur det går för större bolag. På grund av den enorma utvecklingen mot automatisering kommer vi att se turbulens i många branscher. Värdeskapandet kommer till stor del att ske i onoterade företag utanför börserna och det är där vi ska vara med.

Och hur ser arbetet ut framöver för Burenstam & Partners?

– Vi kommer att stärka vår närvaro i Malmö och Göteborg och anställa flera rådgivare i Stockholm. Vi fortsätter att fokusera på en heltäckande oberoende rådgivning. Utmaningarna i samband med arvsdelning, generationsskiften och andra ägarfrågor är något som ofta underskattas. Vår investeringsrådgivning kommer också i fortsättningen att vara oerhört viktig för att vi ska kunna leverera den fina avkastningen som vi har gjort hittills. Kundernas portfölj är bara en av många brickor i det vi kallar life management.

Ni har just genomfört en kundundersökning, berätta?

– Den visar att våra kunder vill träffa oss oftare, de vill fortsätta att investera och utveckla rapporteringsmöjligheter och förslag på nya tjänster för att stärka vårt helhetserbjudande. Detta tar vi på Burenstam & Partners naturligtvis med oss.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss