Kriget i Ukraina fortsatt i centrum

Skriven av Michael Livijn

Formues chefsstrateg Michael Livijn kommenterar läget i Ukraina och pratar om en oförutsägbar situation. Han kommer in på de finansiella marknaderna och pratar om volatilitet men också ett marknadsbeteende utan panik. Var ser vi de största reaktionerna och vad kan hända framåt på inflation- och tillväxtsidan – och varför är det bäst att luta sig mot sin plan?

Kriget i Ukraina är nu inne på sin andra vecka, och hittills håller landet heroiskt emot den ryska aggressionen. Stödet från väst ökar varje dag i form av sanktioner men även leveranser av vapen och andra förnödenheter samtidigt som de många ukrainare som flyr från kriget tas om hand i framförallt grannländerna. Situationen är dock i högsta grad oförutsägbar, vilket också präglar de finansiella marknaderna. Volatiliteten fortsätter att vara hög, även om många tillgångsslag klarat sig hyggligt givet omständigheterna. Den stora frågan är förstås hur det hela kommer att spela ut?

Krig är som sagt en mycket oförutsägbar variabel, och innebär förstås motsvarande oförutsägbarhet för marknaden. Generellt signalerar dock marknadsbeteendet knappast panik. De största reaktionerna har kommit på råvarusidan, då Ryssland (och också Ukraina) är en stor exportör av bland annat, olja, kol och gas, men också spannmål och metaller, både bas- och ädelmetaller. Råvarupriserna har i spåren av krigsutbrottet stigit kraftigt, oljan (Brent) är till exempel upp drygt 15 procent, naturgas har stigit än mer. Det riskerar naturligtvis att späda på de redan höga inflationstalen i framförallt Europa, men kan också drabba tillväxten negativt. Och det är Europa som på kort sikt löper de största ekonomiska konsekvenserna då Ryssland står för en stor del av regionens energibehov. Många försörjningskedjor i den europeiska produktionen går också från öst till väst, och dessa har drabbats av störningar i spåren av kriget. USA är i det perspektivet längre bort och är i princip energioberoende, varför effekterna på den amerikanska ekonomin blir mindre. Centralbankerna, och speciellt ECB, hamnar i en knepig situation om inflationen stiger för mycket och tvingas strama åt penningpolitiken ovanpå en redan bromsande ekonomi. Utsikterna för Europa har därför försämrats mer relativt andra regioner.

Samtidigt ska (åtminstone enligt teorin) all känd information finnas i prissättningen och även om de fulla effekterna av kriget i nuläget är osäkra så är ändå detta nuläge prissatt. Och i linje med ovanstående så är det europeiska tillgångar som har påverkats mest negativt, förutom svenska aktier är det europeiska aktier som har drabbats hårdast sedan kriget startade. Finns det då risk för att kriget kan få hela den globala ekonomin att hamna i recession? Inget går naturligtvis att utesluta, det gör det aldrig, fast motståndskraften är ändå hygglig. Europa kommer att tynga de globala siffrorna, men så länge det inte handlar om en kraftig recession, eller till och med depression för Europas del, är sannolikheten för att den globala tillväxten kommer att hålla emot relativt god. Kommande månader kommer dock att bli präglade av fortsatt osäkerhet, både ekonomiskt och marknadsmässigt. Ett slut på kriget skulle givetvis mottas positivt av marknaden, men där är vi tyvärr inte än.

Vikten av att ha en plan för sin portfölj har återigen visat sig i denna situation. Utan denna plan kommer du aldrig att komma dit du försöker komma, vad än ditt mål är med portföljen är. Olika typer av kriser som orsakar turbulens på marknaden är inget nytt och de kommer att återkomma i framtiden också. Den långa uppgång som varit sedan botten efter finanskrisen har innehållit ett antal tillfällen med större kursnedgångar än vad vi hittills sett på grund av kriget i Ukraina, plus ett antal korrektioner i linje med nuvarande nedgång. Diversifiering mellan olika typer av tillgångsslag är ingen garanti mot kursnedgångar, men hjälper definitivt till att skydda portföljen. Svenska aktier har haft en jobbig start på året, och är ned runt 20 procent i skrivande stund. Ett globalt aktieindex är ned runt två procent, mätt i svenska kronor. De flesta ränteslag är oförändrade, eller ligger svagt på minus. Alternativa tillgångsslag som Private Equity, fastigheter och hedgestrategier hjälper också till att lindra en tuff marknadssituation. Och kom ihåg, i en så pass volatil marknadsmiljö som nu, präglad av en hög nivå av (negativa) känslor, är det lätt att fatta kortsiktiga beslut som senare kan visa sig vara felaktiga. Då är det bättre att luta sig mot sin plan.

Text: Michael Livijn

Michael Livijn Chefsstrateg

Michael Livijn har över 20 års erfarenhet ifrån finansbranschen. Han tar fram Formues House View, skriver marknadskommentarer, veckobrev, medverkar i Förmögenhetspodden samt under Formues webinarer. Michael är även extern talesperson för Formue.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss