FED försiktig men redo att utöka balansräkningen

Skriven av Formue

Övergripande

FED är fortsatt försiktiga och sänkte räntan i september med enbart 25 punkter, dock helt enligt marknadens förväntningar. Den sk. interbankmarknaden för korta dagslån mellan bankerna har varit ansträngd i New York med bristfällig tillgång på lån innan kvartalsskiftet. FED har därför tillfört tillfällig likviditet vid flera tillfällen och dessutom antytt att nästa åtgärd kan vara att återigen utöka storleken på den egna balansräkningen. Efter finanskrisen fyrdubblades balansräkningen till USD 4500 mrd, vilket var 25 % av USA:s dåvarande BNP. En aktiv minskning inleddes i slutet av 2017 fram till september i år. Nu är balansräkningen 18 % av USA:s BNP och det finns ett utrymme att åter låta balansräkningen öka i både nominella termer och som andel av BNP. Som jämförelse har ECB en balansräkning som utgör 31 % av euroområdets BNP. Den skall enligt besked från ECB utökas ytterligare det närmaste året, trots protester från bl.a. Tyskland och Nederländerna.

Handelssamtalen mellan USA och Kina kommer enligt besked återupptas på hög nivå den 10 oktober. De båda länderna ser ut att göra ett sista försök under 2019, ingen vet dock hur kompromissvilliga respektive sida är. I dagarna kom besked från Nordkorea att landet vill återuppta förhandlingar om kärnvapennedrustning. Att låta Nordkorea ingå ett nedrustningsavtal är troligen ett av Kinas starkaste förhandlingskort i spelet om ett nytt handelsavtal med USA. Trumps säkerhetsrådgivare Bolton har nyligen avgått vilket kan innebära sänkta krav från USA:s sida. Detta stärker samtidigt Nordkoreas villighet att förhandla.

Industrikonjunkturen har, som vi tidigare pekat ut, fortsatt att försvagas senast i USA men även i Sverige. I Kina och Europa finns vissa tecken på stabilisering. En faktor som bidragit till svagheten inom EU är osäkerheten inför Storbritanniens utträde ur EU den 31 oktober.
I USA har demokraterna i representanthuset inlett en undersökning som kan leda till riksrätt mot Trump senare i år. Sannolikheten för att den republikanskt kontrollerade senaten röstar för riksrätt är ännu så länge väldigt låg men kan komma att ändras om opinionen bland väljarna skiftar.

Räntor

Det stora räntefallet för långa 10-åriga statsobligationer som inleddes i maj avstannade under september. Istället har dessa räntor uppvisat en uppgång med 9 räntepunkter för Sverige och 13 – 16 punkter för Tyskland och USA. Euron har försvagats -1 % mot dollarn, kronan är oförändrad mot dollarn och +1 % starkare mot euron under september.

Aktier

Trots många negativa nyheter kring konjunkturutvecklingen under september har de flesta aktiemarknaderna med vissa undantag återhämtat nedgången som skedde under augusti. I lokala valutor har Stockholm, Europa och Japan uppvisat störst uppgångar på 3 – 5 % medan Shanghai och Nasdaq uppvisat en mer blygsam uppgång på 0,5 %.

Positivt

+ FED har stort utrymme för både räntesänkningar och utökning av sin balansräkning
+ Ökade budgetsatsningar bidrar till att mildra effekterna av den svaga industrisektorn

Negativt

– Osäkerheten kring Brexit kulminerar under oktober
– Handelskonflikten mellan Kina och USA kan bli långvarig om inte en kompromiss uppnås före jul

Slutsatser

Svagheterna inom industrisektorn blir allt tydligare och är dessutom globalt synkroniserade. Vid en traditionell inbromsning i industrikonjunkturen, som i nuvarande fall påbörjades redan 2017, kan en vändning ske det närmaste halvåret. Det är vårt huvudscenario för utvecklingen under 2020. FED har stort utrymme att stimulera den amerikanska ekonomin men ser ut att avvakta ett bättre tillfälle, innan de på allvar är redo att agera mer kraftfullt. Vi rekommenderar fortsatt en neutral vikt i svenska och globala aktier i förhållande till normal allokering samt en neutral räntebindning i obligationer. Kommentarer Slutsats

Ränteföljsamhet: Inom svenska obligationer rekommenderas en neutral räntebindning. Neutral

Kreditrisk: Allokering på 10 procent av räntebärande portfölj mot obligationer med hög risk. Neutral

Svenska aktier: Neutral exponering mot svenska aktier. Neutral

Globala aktier: Neutral exponering mot globala aktier. Vi rekommenderar en övervikt på 15 procentenheter inom tillväxtmarknader i förhållande till ett världsindex. Neutral

Det har varit stora ränterörelser under september månad med en rekyl uppåt efter den långa räntenedgången som inleddes under maj månad tidigare i år. Uppgången var större under månaden men stannade vid månadsslutet på +9 räntepunkter för Sverige och +13 respektive +16 punkter för Tyskland och USA. Det har varit stora volymer med nyutgivna företagsobligationer då företag passat på att finansiera sig i marknaden på väldigt låga räntenivåer.

Nyheter om svagare konjunkturutsikter har duggat tätt under september. Enkätundersökningarna som täcker förtroendet inom industriproduktionen har senaste veckan visat branta fall i bland annat USA och Sverige. I Tyskland som just nu har den svagaste tillväxten inom euroområdet har en viss spridning till andra sektorer av ekonomin kunnat skönjas. Trots negativa nyheter om ekonomin har de flesta aktiemarknaderna återhämtat nedgången som skedde under augusti. I lokala valutor har Stockholm, Europa och Japan uppvisat störst uppgångar på 3 – 5 % medan oron för Brexit respektive demonstrationer har begränsat uppgångarna i London och Hong Kong.

 

[sc name=”kontakt_forvaltning”]

 

Dela artikel

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss