Tips inför årsskiftet 2023

Skriven av Formue

Vi närmar oss ett nytt år och det är dags att fundera på vad som behöver göras skattemässigt för dig som privatperson och fåmansföretagsdelägare inför årsskiftet. Här kommer några tips från skattejuristerna på Formue.  

Fåmansföretagsdelägare

För en fåmansföretagsdelägare är det viktigt att ta ut rätt lön då det styr såväl inkomstskatten i företaget som den privata skatten och de sociala förmånerna. Löneuttaget har även betydelse för hur stor kapitalbeskattad utdelning som du kan ta ut nästa år på dina kvalificerade andelar.  

  • Lön/utdelning

Beskattning av lön/utdelning från ett fåmansföretag bestäms av hur mycket du tar ut och hur stor din kommuns kommunalskatt är. 

För att på ett enkelt sätt åskådliggöra skatteeffekten vid olika typer av uttag kan man se på tabellen nedan. Tabellen visar hur mycket du får kvar efter skatt beroende på vilket sätt du tar ut vinsten från ditt företag under 2022. *Beräkningarna bygger på en kommunalskatt på 32 procent, en bolagsskatt på 20,6 procent och arbetsgivaravgifter på 31,42 procent. Vi har inte tagit hänsyn till jobbskatteavdraget eller det förhöjda grundavdraget för pensionärer. 

Inkomstnivåer 2022   Skatt och avgifter, %    Kvar efter skatt 
Lön under brytpunkten   48,3   51,7 
Lön över brytpunkten   63,5   36,5 
Utdelning inom gränsbeloppet   36,5   63,5 
Utdelning som beskattas i tjänst*   61,9   38,1 
Utdelning onoterade andelar   40,5   59,5 
*Beskattning i tjänst med 52 %     

Är andelarna inte kvalificerade beskattas all utdelning i kapital med 25 procent.  

Som framgår av tabellen så försvinner mycket i skatt och avgifter när lön tas från bolaget, särskilt om man hamnar över nivån för statlig inkomstskatt. För år 2022 är brytpunkten 540 700 kr. Samtidigt är det viktigt att även tänka på vilka förmåner som är kopplade till lönenivån. Du kan planera för att inte ta ut för hög lön utifrån skattesynpunkt, men inte heller för låg lön utifrån de sociala förmånerna. 

Följande gäller för 2022:
– maximal sjukpenninggrundande inkomst 483 000 kronor (under brytpunkten), 
– maximal föräldrapenning 483 000 kronor
– maximal pensionsgrundande inkomst är 572 970 kronor   

  • Gränsbelopp och löneuttagskrav

Utdelning enligt förenklingsregeln 

Den 1 januari 2023 får delägare till fåmansföretag ett gränsbelopp om 195 250 kr att använda till utdelning som beskattas med 20 procent. Gränsbeloppet kan sparas till kommande år och räknas då upp med en särskild procentsats.  

Tänk på att förenklingsregeln bara får användas i ett fåmansföretag per år och att gränsbeloppet beräknas utifrån din ägarandel i företaget. 

Utdelning enligt huvudregeln 

Den som tar ut lön från sitt företag får beräkna sitt gränsbelopp enligt huvudregeln i stället för förenklingsregeln om huvudregeln ger ett högre gränsbelopp.  

Huvudregeln innebär att gränsbeloppet beräknas dels på delägarens anskaffningsvärde, dels på 50 procent av de kontant utbetalda lönerna i företaget.  

Om du är en aktiv delägare i ett fåmansföretag där du äger mer än fyra procent så är det viktigt att du, eller en till dig närstående person, tar ut rätt lön för att kunna tillgodoräkna dig löneunderlag baserat på de löner som totalt sett finns i fåmansföretaget. Löneunderlaget kan sedan användas till att ta ut utdelning med 20 procent skatt nästkommande beskattningsår.  

För att få tillgodoräkna sig löneutrymmet måste man som delägare, eller närstående till delägaren, gjort egna löneuttag i företaget eller i dotterföretag med antingen minst 9,6 IBB (681 600 kronor för 2022) eller 6 IBB (426 000 kronor för 2022) plus 5 procent av den totala lönesumman i företaget.  

Se gärna över ditt löneuttag för år 2022 innan sista löneutbetalningen i december, så att du inte hamnar under gränsen för löneuttagskravet. Detta kan ske om du t.ex. varit föräldraledig under året. 

  • Skjut på ägarförändringar till efter årsskiftet

Du får beräkna löneunderlag i ett fåmansföretag du äger vid ingången av året. Underlaget beräknas baserat på löner i företaget och dess dotterbolag för året före beskattningsåret. En ägarförändring under december månad riskerar då att medföra att hela löneunderlaget från 2022 går förlorat. Vi rekommenderar därför ofta att ägarförändringar sker i januari före första lönekörningen för att undvika att löneunderlag från 2022 och för 2023 går förlorat. 

  • Förvärv av fåmansföretag

Har du planer på att förvärva ett fåmansföretag är det fördelaktigt att göra det före årsskiftet så att du får tillgodoräkna dig 2023 års gränsbelopp. I sådant fall är det viktigt att bolaget är bildat och aktierna ägs vid ingången av året. 

  • Öka ditt anskaffningsvärde och samtidigt ditt gränsbelopp på aktier i fåmansföretag

Har du lånat pengar till fåmansföretag finns det möjlighet att omvandla inlånade medel till ett ovillkorat aktieägartillskott för att öka anskaffningsvärdet på dina aktier. På så sätt höjer du årets gränsbelopp vid beräkning enligt huvudregeln. Tillskott som har skett före 31 december får, om de ses som varaktiga, räknas med redan för nästa inkomstår. 

  • Planera för att låta ditt bolag vila (träda)

En tidigare verksam delägare kan omvandla sina kvalificerade aktier i fåmansföretag till okvalificerade aktier efter fem hela beskattningsår och på så sätt beskattas med en lägre procentsats om 25 procent på utdelning och kapitalvinst, under förutsättning att övriga krav är uppfyllda. För det fall at du planerar att låta dig bolag ligga i träda gäller det att planera för detta före ingången av 2023.  

För att vara säker att bolagets trädaperiod påbörjas före ingången av 2023 rekommenderas att man vidtar åtgärder som visar att trädan faktiskt inleddes i slutet av 2022. Det kan till exempel vara att avsluta vissa abonnemang, förmånsbil och att flytta ut från bolagets lokaler mm. 

Ta tempen på ditt finansiella liv

58% av de som gör vårt test är inte nöjda med de skattemässiga effekterna av hur de organiserat sitt finansiella liv. Är du?

Gör testet här​​

Kapitalbeskattning

  • Utjämna resultatet av årets försäljning av värdepapper

För att utjämna resultatet av årets försäljningar av värdepapper bör du överväga att realisera eventuella vinster/förluster du har i din depå. Observera dock att alla vinster och förluster inte är fullt kvittningsbara mot varandra.  

 Sparande på Investeringssparkonto (ISK) beskattas utifrån en schablonintäkt som grundas på innehav och insättningar. Inom ISK kan du inte kvitta vinst mot förlust. Schablonintäkt på ISK kan däremot kvittas mot ränteutgift eller mot 70 procent av en kapitalförlust på sparande utanför ett ISK.  

  • Skatt på fonder

För fonder som inte ligger i ett ISK tas skatt ut den 1 januari, så står du inför att sälja dina fonder kan det vara fördelaktigt att göra det före årsskiftet. 

  • Kapitalförsäkring

Går du i tankar att avsluta sparande i kapitalförsäkring eller sparande på ISK är det skattemässigt mest fördelaktigt att avsluta före årsskiftet i och med att kapitalunderlaget beräknas på värdet på försäkringen vid ingången av kalenderåret (ökat med de premier som har betalats in till försäkringen under året).

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar kring våra tips inför årsskiftet.  Vi kommer under våren att vägleda er lite mer ingående kring vad man bör tänka på inför deklarationen 2023.

Om du vill komma i kontakt med någon av våra skattejurister kan du fylla i ett kontaktformulär här.

 

Dela artikel

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss