Skattereformen i USA kostar mer än den smakar

Skriven av Formue

För att förhindra ett ännu större underskott kommer skattesänkningarna på hushållssidan rullas tillbaka i slutet av denna period medan skattesänkningarna på företagssidan förblir permanenta. Skattesänkningarna bör ge en viss uppgång i ekonomin men har historiskt aldrig betalat sig själva.

Nästa drag för republikanerna kan därmed bli kontinuerliga besparingar inom välfärden för att motverka ett allt större budgetunderskott. I ett läge där företagens vinster ligger på toppnivåer och låneräntorna är väldigt låga är det ett optimistiskt antagande att företagens investeringar skall öka kraftigt till följd av skattesänkningarna.

För att minska USA:s handelsunderskott kommer USA fortsätta sätta press på Kina genom ett antal nya åtgärder den kommande tiden. Trumps Asienresa utgjorde en markering att ”handelsreglerna nu har ändrats” och att USA kommer agera unilateralt utan inblandning av WTO. Detta förmodas snabba upp förfarandet till USA:s fördel.

Prisnedgången och det ökade utbudet av bostadsrätter har dominerat nyhetsflödet i Sverige under hösten. Nystarter och färdigställda bostäder har fördubblats på senare år och har inte varit högre sedan början av 1990-talet. De flesta projekt går inte att stoppa, därmed kommer utbudet sannolikt öka från 40.000 till 70.000 bostäder de kommande två åren. Prisfallen, det större utbudet och den sämre betalningsviljan hos köpare tar förmodligen flera år att balansera.

Räntor

Inflationsutvecklingen har varit fortsatt dämpad i Europa, justerad för energi och mat, är inflationen fortsatt på 5 månaders lägsta, 0,9 %. I USA är samma kärninflation något högre och ligger strax under 2 %. I förväntningarna ligger att FED fortsätter höja räntan i USA vid sitt decembermöte till nivån 1,50 %. Detta blir tredje höjningen för året och följs troligen upp med ett flertal höjningar under 2018. I Europa förväntas ECB inte höja räntan förrän i början av 2019. I Sverige där inflationsmåttet KPIF ligger på 1,8 % förväntas höjningar påbörjas i mitten av 2018. Under november har kronan försvagats med 2 % delvis till följd av oron kring fallande bostadspriser. I övrigt har långa 10-åriga statsobligationsräntor i USA, Tyskland och Sverige uppvisat mindre rörelser sedan slutet av oktober.

Aktier

I lokala valutor har börserna fortsatt upp 2 till 3 % i USA och Japan medan Europa, tillväxtländerna och Sverige har fallit med -2 till -4 % under senaste månaden. Optimismen kring konjunktur och vinstutveckling under 2018 finns kvar, dock ökar osäkerheten efter en lång period med en oavbruten börsuppgång. Vinstförväntningarna i USA under nästa år ligger på knappt 10 %. Dollarn har försvagats med 2 % mot euron under november. Hittills i år är uppgången för tillväxtmarknaderna +22 %, Europa +13 %, Stockholm och USA +10 % i svenska kronor.

Positivt

  • Global tillväxt är synkroniserad och fortsatt stark
  • Tillväxten i Europa har stärkts under hela 2017

Negativt

  • Osäkerhet om USA:s framtida handelspolitik
  • Penningpolitiken behöver fortsätta stramas åt i USA

Slutsatser

Förväntningarna på global tillväxt ligger nu på höga nivån 3,7 % och det kommer bli svårare att överträffa den målbilden under 2018. I Sverige kompliceras bilden av den plötsliga inbromsningen i bostadsmarknaden. När ett kraftigt ökat utbud väl har rubbat balansen i marknaden brukar det ta tid att återhämta. En ytterligare kronförsvagning kan dämpa effekterna och dessutom gynna exportsektorn. Däremot kommer konsumtion och bygginvesteringar sannolikt drabbas negativt. Vi behåller för närvarande vår rekommendation neutral aktievikt i förhållande till normal allokering och en kortare räntebindning i obligationer jämfört med normal allokering.

Ränteföljsamhet: Inom svenska obligationer överviktas obligationer med kort räntebindning. Slutsats: Neutralvikt

Kreditrisk: Allokering på 10 procent av räntebärande portfölj mot obligationer med hög risk. Slutsats: Neutralvikt

Svenska aktier: Normal exponering mot svenska aktier. Slutsats:Neutralvikt

Globala aktier: Normal exponering mot globala aktier. Vi rekommenderar en övervikt på 15 procentenheter inom tillväxtmarknader i förhållande till ett världsindex. Slutsats: Neutralvikt

De långa 10-åriga statsobligationsräntorna har uppvisat små rörelser under november månad. I USA är räntorna upp +3 räntepunkter till nivån 2,36 %, i Tyskland är räntorna ned -5 punkter till nivån 0,31 % medan nedgången i Sverige är -8 punkter till nivån 0,71 %. I USA förväntas ytterligare en höjning av FED under kommande decembermöte till nivån 1,50 %. Skattereformen som utarbetats de senaste veckorna kommer öka behovet av fortsatta höjningar i USA även under 2018. Dollarn har försvagats under november med -2 % mot euron. Kronan har försvagats drygt -2 % mot euron och marginellt mot dollarn. Hittills i år har dollarn försvagats med -13 % mot euron, kronan har stärkts +8 % mot dollarn och försvagats -4 % mot euron.

I lokala valutor har uppgången fortsatt den senaste månaden för S & P 500 med +3 % och för Nikkei i Japan med 2 %. Tillväxtmarknaderna har däremot uppvisat en nedgång med -2 %, likaså Euro Stoxx 600 i Europa med -3 % och OMX i Stockholm med -4 %. I USA ligger vinstförväntningarna på knappt 10 % för 2018 vilket är något lägre jämfört med den faktiska utvecklingen hittills under 2017. Hittills i år är uppgången i svenska kronor +22 % för tillväxtmarknaderna, +13 % i Europa, samt +10 % för Stockholm och USA. Brentoljan har stärkts drygt 1 % till 64 dollar per fat den senaste månaden, uppgången hittills i år är +11 %.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss