Oroligt på marknaden efter SVB:s kollaps i USA

Skriven av Michael Livijn

Marknadsoron från slutet av förra veckan fortsätter efter att Silicon Valley bank (SVB) under helgen kollapsat. Bankens affärsmodell, att låna in pengar till låg eller ingen ränta från främst tech-, venture- och private equity-sektorn, och i huvudsak investera medlen i obligationer, visade sig inte hålla när räntorna steg kraftigt under förra året och under inledningen på 2023. Detta skedde samtidigt som många tech-bolag tog ut sina insatta pengar. Stora kursfall på obligationer kombinerat med lägre täckning för insättningar ledde förra veckan till att en nyfinansieringsrunda misslyckades och krisen för SVB var ett faktum. Även Signature Bank i New York, med en liknande affärsmodell fast inriktad mot kryptoinvesteringar, mötte under helgen samma öde. Detta har skapat stort tryck på övriga regionala banker i USA och även en mycket orolig marknadssituation globalt.

Reaktionerna från myndighetshåll har inte låtit vänta på sig. Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) meddelade att de via sin fond för insättningsgarantier kommer att hålla alla insättningar i de två bankerna skadeslösa. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve, tillsammans med motsvarigheten till Riksgälden (The Treasury), öppnade dessutom en ny facilitet, Bank Term Funding Program (BTFP) som innebär till att banker kan deponera tillgångar (främst statsobligationer) för att kunna täcka eventuella uttag från sina kunder. Åtgärderna syftar till att återställa förtroendet för systemet och att tillräckligt med likviditet finns tillgängligt.

Rent marknadsmässigt kommer miljön att vara fortsatt slagig i det korta perspektivet. Givet de åtgärder som vidtagits av myndigheterna så ligger det en ordentlig grund för att oron ska lägga sig, den stora osäkerheten ligger i det faktum att marknadspsykologin i situationer som denna inte alltid följer det rationella. Medieuppmärksamheten är enorm och antalet olika scenarion som förs fram, och inte minst antalet åsikter kring dessa scenarier, är nästan oändliga. Det spär naturligtvis på osäkerheten ytterligare. Återigen, myndighetssidan i USA har agerat kraftfullt och det är värt att komma ihåg att de har både erfarenhet och en välfylld verktygslåda efter ett antal kriser, varav finanskrisen varit den djupaste.

Att visa en viss ödmjukhet inför att det är hart när omöjligt att veta hur detta kommer att utvecklas är en bra utgångspunkt. Antalet rörliga delar är många, och hur de påverkar varandra försvåras av oron som råder. Samtidigt visar denna situation att när förutsättningarna ändras, så uppstår ofta olika följdeffekter. Ofta märks det inte, men företag både lyckas och misslyckas dagligen på marknaden, det är i korthet dess funktion. Det enda som är säkert är att detta inte var första gången, och heller inte den sista.

Från ett portföljperspektiv så kan viljan att agera i nuvarande miljö vara stark, vilket är helt naturligt. Risken man tar i en osäker situation som denna är att man agerar på ofullständig och osäker information, vilket ökar sannolikheten för att fatta ett felaktigt beslut. Att försöka ”tajma” marknaden under stor oro och stora svängningar är mycket svårt och risken att det blir fel är hög. Formues filosofi är att en väl diversifierad portfölj, som är fördelad både mellan och inom olika tillgångsslag, är en god utgångspunkt för att möta oroliga marknader. Det gäller idag och även i framtiden.

Formues portföljer är brett diversifierade över sektorer, fonder och investeringslösningar. Baserat på information vi mottagit från våra förvaltare förväntar vi oss mycket begränsade negativa konsekvenser från händelserna i SVB och Signature Bank.

När nyheterna kring SVB och Signature Bank blev kända satte Formue omedelbart igång en kartläggning över eventuell exponering inom alla investeringsområden. Vi tog samtidigt kontakt med våra förvaltare för att få deras bekräftelse. Formue har ingen direkt aktie- eller ränteexponering mot vare sig SVB eller Signature Bank. Våra globala aktieportföljer är samtidigt underviktade mot banksektorn. Inom fastigheter, private equity, private credit och hedgefonder har vi inga direkta investeringar, men i några fall har enskilda förvaltare mindre insättningar hos SVB. Dessa täcks av insättningsgarantin. Formues portföljer kan likväl påverkas av de generella marknadsrörelserna som utlösts av dessa händelser. Vi följer utvecklingen noga och informerar ytterligare om situationen ändras.

Michael Livijn Chefsstrateg

Michael Livijn har över 20 års erfarenhet ifrån finansbranschen. Han tar fram Formues House View, skriver marknadskommentarer, veckobrev, medverkar i Förmögenhetspodden samt under Formues webinarer. Michael är även extern talesperson för Formue.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss