Nytt lagförslag om slopat ränteavdrag – hur kan det påverka dig?

Skriven av Joel Uddenäs

I januari 2024 presenterade Finansdepartementet ett lagförslag som kan ändra reglerna för ränteavdrag för vissa lån. Om förslaget antas som lag kommer räntekostnader för värdepapperslån inte längre vara avdragsgilla. Här går Joel Uddenäs, Head of Tax & Legal på Formue, igenom vad förslaget innebär och hur det kan påverka dig.

Att dra av en del av dina bolåneräntor när du betalar skatt är en vanlig skattereduktion, som innebär att staten återbetalar en del av de räntekostnader du har haft under året. Detta ränteavdrag har historiskt sett varit en förmånlig mekanism för att lätta på skattebördan för låntagare, särskilt för bostadslån. Trots dess fördelar har det också kritiserats för att kunna leda till överbelåning.

Ska motverka överbelåning

Den 25 januari i år presenterades ett förslag med syfte att motverka just överbelåning. Det föreslagna systemet handlar om avtrappat ränteavdrag och är avsett att adressera dessa oroande trender och främja en mer balanserad och hållbar situation för den svenska lånestrukturen. Enligt förslaget ska ränteavdragen för konsumtionslån utan säkerhet successivt minskas från och med januari 2025 för att helt fasas ut år 2026.

Enligt förslaget kommer ränteavdrag endast att tillåtas för lån som uppfyller specifika krav när det gäller säkerheter. Avdrag kommer att tillåtas för lån som är säkrade med bostad, fordon eller båt. Dessutom kommer avdrag att godkännas för lån som används för att finansiera ny-, till- eller ombyggnad av en byggnad, under förutsättning att lånet när byggprojektet är färdigt ska omvandlas till ett lån med säkerhet i bostad.

Kan vara avskaffat 2026

Ränteavdragsmöjligheterna för kostnader som inte är relaterade till bostad, fordon eller båt kommer att successivt minska över en tvåårsperiod. Det innebär att endast 50 procent av dessa kostnader kommer att vara avdragsgilla för beskattningsåret 2025, för att sedan helt avskaffas år 2026.

Se över kalkylen – ränteavdraget för lån på värdepappersdepåer påverkas

De föreslagna nya bestämmelserna är planerade att träda i kraft den 1 januari 2025. Om förslaget antas kommer möjligheten till ränteavdrag för värdepapperslån att upphöra. Det är därför av stor vikt att noggrant granska eventuella lån som är säkrade mot värdepapper, då detta kan ha en betydande ekonomisk påverkan om reglerna genomförs. Dessutom kommer räntor för exempelvis kreditkort inte längre vara avdragsgilla, då syftet med förslaget är att minska risken för högräntekonsumtionslån som kan leda till betalningssvårigheter för låntagare.

Lagförslaget har varit ute på remiss och svaren lämnades till Finansdepartementet den 18 april 2024. Om remissinstanserna inte kritiserat förslaget alltför hårt är det högst sannolikt att de nya reglerna träder i kraft som planerat 1 januari 2025.

Vill du veta mer? Här kommer du i kontakt med Formues skattejurister

Joel Uddenäs Head of Tax & Legal

Joel Uddenäs är utbildad skattejurist och specialiserad inom svensk och internationell skatterätt. Han har under flera års tid arbetat i London med amerikanska och brittiska skattefrågor. Joel har god vana av att arbeta i frågor rörande bland annat fåmansföretag, omstruktureringar och individbeskattning ur ett nationellt såväl som internationellt perspektiv. Han har även bred erfarenhet avseende rådgivning till familjer och dess företag i generatonsskiftesprocessen.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss