Nio årsskiftestips

Skriven av Formue

1.


Kapitalvinster och kapitalförluster i värdepappersdepå

Inför årsskiftet 2017/2018 kan det vara bra att se över sina värdepappersaffärer. Om du realiserat vinster under 2017 och har orealiserade förluster kan du, genom att realisera förluster, kvitta förluster mot vinster. Har du istället en realiserad förlust, kan du realisera vinster för att helt eller delvis kvitta bort förlusten. Tänk på att alla slags värdepapper inte är fullt ut kvittningsbara mot varandra.

Uppskov vid försäljning av aktier, t ex AstraZeneca och ABB Ltd, kan lyftas f ram till beskattning för att möta förluster trots att ingen försäljning görs av uppskovsaktien. Även uppskov vid bostadsbyte kan tas fram till beskattning, dock minst 20 000 kr, för att kvitta en realiserad aktieförlust.

För onoterade aktier och aktier som är kvalificerade gäller andra kvoteringsregler vid vinst eller förlust. Vad gäller onoterade aktierelaterade värdepapper, till exempel onoterade fonder, är kvittning inte tillåten. Vinst redovisas till 100 procent och förlust redovisas till 70 procent. Samma sak gäller för premieobligationer.

2.


Schablonbeskattning för investeringssparkonto, kapitalförsäkring och fondandelar

För tillgångar som finns på ett investeringssparkonto ska den som kontoför investeringssparkontot fastställa ett kapitalunderlag och beräkna en schablonintäkt. Schablonintäkten beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med 1,25 % för inkomståret 2017 (räntan kan inte bli lägre än 1,25 %). Schablonintäkten beskattas som inkomst av kapital med 30 %. Kontoföraren av investeringsk ontot lämnar kontrolluppgift till Skatteverket på schablonintäkten och den blir då förtryckt i kommande inkomstdeklaration. Avdrag för preliminärskatt görs inte. För inkomståret 2018 är regeringens förslag att schablonintäkten beräknas genom att kapitalund erlaget multipliceras med statslåneräntan 30 november 2017 ökat med 1 procentenhet.

För fondandelar beräknas schablonintäkten genom att värdet av fondandelarna vid beskattningsårets början multipliceras med 0,4 %. Schablonintäkten blir förtryckt i inkomst deklarationen och skatten är 30 % av schablonintäkten. Inget preliminärskatteavdrag görs.

För kapitalförsäkringar fastställs också ett kapitalunderlag som för inkomståret 2017 multipliceras med 1,25 %. Skatten, som betecknas som avkastningsskatt, beräknas med 30 % av kapitalunderlaget. Kontrolluppgift ska lämnas till Skatteverket på kapitalunderlaget och det blir då förtryckt i kommande inkomstdeklaration. För utländska kapitalförsäkringar blir i vissa fall inte kapitalunderlaget förtryckt i inkomstdeklarationen. Du måste då själv ta upp kapitalunderlaget i din inkomstdeklaration.

3.


Ändrade regler för uppskov vid avyttring av permanentbostad

Vinst vid avyttring av bostadsrätt eller fastighet (småhus) beskattas med 22 %, det vill säga 22/30 av vinsten beskattas med 30 %. Vid avyttring av sin permanentbostad kan uppskov sökas med vinsten om en ersättningsbostad anskaffas. Under vissa förutsättningar kan numera uppskov med hela vinsten erhållas. Uppskovsreglerna gäller under en fyra års period och upphör 30 juni 2020.

Den som vid ingången av inkomståret har ett uppskovsbelopp ska erlägga en schablonintäkt med 1,67 % på uppskovsbeloppet. Intäkten, som beskattas som inkomst av kapital, förtrycks i inkomstdeklarationen och beskattas med 30 %.

4.


Teckningsrätter och inlösenrätter

Vid avyttring av teckningsrätter och inlösenrätter är anskaffningsutgiften noll kronor.

5.


Kompletteringsbetalning av skatt

För att undvika kostnadsränta (ej avdragsgill) ska belopp som överstiger 30 000 kr vara Skatteverket tillhanda senast 12 februari 2018. Kostnadsräntan är för närvarande 1,25 % och inte avdragsgill. För överskott på skattekontot utgår ingen intäktsränta.

6.


Ändringar av ROT – och RUT – avdraget

ROT – avdraget har sänkts från 50 % av arbetskostnaden till 30 %. Taket för RUT – tjänster har sänkts från 50 000 kr till 25 000 kr. För RUT – tjänster gäller fortfarande 50 000 kr för person er som är fyllda 65 år.

7.


Fastighetsavgift

Den kommunala fastighetsavgiften för småhus är för beskattningsåret 2017 , 7 687 kr eller högst 0,75 % av taxeringsvärdet om det ger lägre avgift.

8.


Schablonavdrag för privatuthyrning

Schablonavdraget för andrahandsuthyrning av privatbostäder är 40 000 kr för beskattningsåret 2017. Det innebär att inkomst av uthyrning upp till 50 000 kr av t ex villafastighet blir skattefri.

9.


Informationsutbytesavtal och internationell skattekontroll

Sverige har träffat en rad avtal om informationsutbyte för skattekontroll med ett antal länder.

 

Kan Burenstam & Partners hjälpa dig?

Om du har frågor eller vill diskutera något, är du alltid välkommen att kontakta oss.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss