Hållbarhet hos Formue

Skriven av Caroline Lundh

Vi ser ett markant skifte från prat till handling inom hållbara investeringar. Det är ett skifte vi på Formue aktivt önskar att bidra till tillsammans med våra kunder.

Av Lars Uppsäll, vd Formue

Vårt jobb som rådgivare är att lyssna till våra kunder. Vår roll är att utmana och se saker och ting i ett större perspektiv genom vår vision; att bidra till ett rikare liv. Under de senaste åren har vi märkt av en trend som indikerar att allt fler investerare vill uppnå mer än enbart hög finansiell avkastning. Investeringarna ska även leda världen i en mer hållbar riktning.

Formue strategi för hållbarhet återspeglar denna trend. För oss är det viktigt att allt vi gör är mätbart och transparent. Det inkluderar de förväntningar vi har på finansiell avkastning, vårt bidrag till FN:s globala hållbarhetsmål och konkreta mål för CO2 (koldioxidutsläpp). De senaste åren har vi satsat stora resurser på att utveckla ny teknologi som ska göra det möjligt att ta fram och tillgängliggöra data och rapporter både för finansiella och icke-finansiella resultat. Under hösten kommer våra kunder bland annat kunna följa sina portföljers CO2-avtryck i Formueappen.

Vårt löfte till våra kunder är att erbjuda en effektiv och ansvarsfull förvaltning som ger konkreta resultat inom hållbarhet – och vi tror på en aktiv påverkan framför exkludering. När vi väljer förvaltare av våra kunders kapital är vi noga med att förvaltarna har integrerat hållbarhet i sina investeringsbeslut. Vi följer löpande upp att de utvalda förvaltarna genomför strategin och bidrar till förväntade resultat.

Vår koncern har idag omkring 110 miljarder kronor under rådgivning och förvaltning. Det ger oss kraft att aktivt påverka de förvaltare som har fått vår tillit – även potentiella förvaltare som vi noga utvärderar. För att välja rätt förvaltare använder vi oss utav oberoende datakällor som ger oss ett gediget beslutsunderlag.

Mätningar enskilt är viktigt för att kunna följa utvecklingen, men det är först när kunskapen används som vi kan åstadkomma verklig förändring och skapa resultat.

Under hösten kommer vi att fortsätta arbeta aktivt för att försöka minska vår belastning på miljön och bidra till en mer hållbar utveckling.

Caroline Lundh Content Manager

Caroline initierar, producerar och driver text och innehåll som publiceras på Formues blogg Insikt, samt övrig kommunikation för Formue i Sverige.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss