Globala ekonomin blir utan nya stimulanser?

Skriven av Formue

Övergripande

Inbromsningen i global ekonomi sker synkroniserat bland flertalet länder trots att penningpolitiken och finanspolitiken har sett väldigt olika ut i bl.a. Japan, Kina, USA och Euroområdet.

Ett gemensamt drag i realekonomierna ser ut att vara fallande företagsinvesteringar och svagare konsumtion. I USA är tecknen på avmattning så här långt ganska få medan inbromsningen inom euroområdet och Kina är lättast att urskilja. I Kina har stimulanserna startat redan under 2018 och bedöms nu utgöra 6 % av BNP. Stimulanserna efter finanskrisen 2009 uppgick som mest till hela 12 % av BNP. Inom euroområdet har franska statsbudgeten blivit mer expansiv till följd av de gula västarnas omfattande protester medan Tyskland ser ut att planera för framtida skattesänkningar. ECB kommer inte få något utrymme för åtstramning när ekonomierna nu uppvisar tydlig svaghet och dessutom står inför Brexits osäkra utveckling. Politiker är upptagna av ökande osäkerhet i bilaterala relationer och det finns en påtaglig risk för att den ekonomiska politiken blir satt på undantag. Under 2019 kan större stimulanser bli nödvändiga, men det kan
mycket väl dröja till hösten eller början av 2020 innan behovet blir tillräckligt tydligt för att politiker och centralbankschefer kommer agera mer kraftfullt. Sverige har fått en ny regering som utlovat framtida reformer baserade på en överenskommen kravlista från centern och liberalerna. Det kommer troligen inte bli enkelt och svekdebatten ifall löften inte uppfylls kommer vara ett återkommande tema de närmaste åren. Allt handlar om leverans, Sverige behöver åtgärda brister inom flertalet utgiftsområden. Dessutom är behovet av att reformera skatter och bostadsmarknad stora. Statsfinansiellt är dock utgångsläget fortsatt stabilt inför en trolig stundande lågkonjunktur.

Räntor

FED har efter sitt möte i januari bekräftat bilden av en avvaktande hållning och att ytterligare räntehöjningar inte är aktuella de närmaste månaderna. Även omfattningen på FED:s balansräkning skall ses över och kan innebära att den pågående avvecklingen avslutas tidigare än planerat. Denna åtgärd tolkas positivt och medför att likviditeten i finansmarknaderna ökar. De långa statsobligationsräntorna fortsatte nedgången i december, med -5 räntepunkter i USA, -9 samt -8 punkter i Tyskland respektive Sverige under januari. Företagsobligationer med sämre kreditrating samt statsobligationer i tillväxtländer har avkastat hela 4 % under samma period.

Aktier

Globala börser har, i spåren av starka bolagsrapporter, avvaktande FED och förnyad optimism i marknaden om tillväxten i USA, uppvisat en kraftfull uppgång under januari. Uppgången på fyra veckor liknar mer en helårsavkastning. I USA och Stockholm är kurserna +8 % högre, i tillväxtländerna och Europa +7 % respektive + 6 % i lokala valutor. Kronan har åter försvagats med 2 % vilket medfört en extraavkastning för investeringar i utländska aktier.

Positivt

+ Lägre oljepris är positivt för global konjunktur
+ FED signalerar avvaktande hållning i början av 2019

Negativt

– Ökad osäkerhet riskerar att minska global tillväxt
– Rivaliteten mellan Kina och USA kvarstår och påverkar utvecklingen av handel negativt

Slutsatser

Avmattningen i konjunkturen i Kina och Europa har varit alltmer tydlig det senaste året. Kapaciteten och den politiska viljan att stimulera är i dagsläget dock begränsad. I USA finns utrymme för penningpolitisk stimulans under 2019 men insikten om behovet kan komma att dröja då de flesta i USA bortser från de negativa signalerna. Dessutom kommer nytt handelsavtal med Kina troligen inte ge det bränsle till ekonomin som många hoppas på. Vi rekommenderar fortsatt undervikt i svenska och globala aktier i förhållande till normal allokering och en kortare räntebindning i obligationer jämfört med normal allokering.

Ränteföljsamhet: Inom svenska obligationer överviktas obligationer med kort räntebindning. Övervikt

Kreditrisk: Allokering på 10 procent av räntebärande portfölj mot obligationer med hög risk. Övervikt

Svenska aktier: Underviktad exponering mot svenska aktier. Undervikt

Globala aktier: Underviktad exponering mot globala aktier. Vi rekommenderar en övervikt på 15 procentenheter inom tillväxtmarknader i förhållande till ett världsindex. Undervikt

Signalerna om en mer avvaktande inställning från FED till nya räntehöjningar under inledningen av 2019 har som förväntat mottagits positivt av finansmarknaderna. Statsobligationsräntorna har fortsatt nedgången under december med ytterligare 5 – 10 räntepunkter i USA, Tyskland och Sverige under januari. Företagsobligationer med sämre kreditkvalité samt statsobligationer i
tillväxtländer uppvisade en avkastning under januari på höga +4 %.

Aktiemarknaderna har reagerat positivt på beskeden om nya handelsdiskussioner mellan USA och Kina samt den avvaktande hållningen från FED. En majoritet av bolagsrapporterna från fjärde kvartalet har i USA överraskat positivt. Optimism om fortsatt styrka i den amerikanska ekonomin under 2019 är tillbaka trots osäkerhet om investeringsviljan hos företagen. Återhämtningen i
enskilda aktiemarknader som USA och Sverige under inledningen av 2019 kompenserar med några procentenheter för nedgången under hela 2018 i lokala valutor.

[sc name=”kontakt_forvaltning”]

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss