Förvaltningens sju steg

Skriven av Formue

Som kapitalförvaltare tar vi betalt för en tjänst som det inte alltid går att se eller ta på. Investeringsbranschen är svår att skapa sig en översikt över och den är inte alltid så transparent som kunder önskar. Därför anser vi att det är viktigt att leta efter en aktör som du känner att du kan lita på och som varje dag gör sig förtjänt av din tillit.

Vilka värdeskapande delar ingår i den smarta kapitalförvaltarenstjänster?

Burenstam & Partners främsta uppdrag är att ”bevara och utveckla”. När det gäller våra tjänster inom investeringsrådgivning är detta en vision som är viktig att poängtera. Vårt mål är att våra kunder ska uppnå bästa möjliga avkastning, men hur kommer vi dit?

1.


”Mind the gap”

Mind the gap fokuserar vi på det så ofta försummade gapet mellan marknadsavkastningen och den individuelle investerarens avkastning. Om människor köper aktier när de är optimistiska och säljer dem när de är pessimistiska, får detta en effekt på hur mycket en känslomässig investerare får i avkastning jämfört med en investerare som inte låter känslorna påverka beteendet. Dessvärre tyder omfattande data på att den genomsnittlige investeraren i värdepappersfonder ofta kämpar för att hålla fast vid marknadsavkastningen. I många fall har det resulterat i en skillnad på många procentenheter per år mellan marknadsavkastningen och den individuella investerarens avkastning.

Tyvärr är det inte alltid så lätt att upptäcka den här skillnaden. En revisor kanske inte skulle märka något, men gapet kommer finnas där i form av en känsla av besvikelse och en ovilja att göra nya investeringar.

Att minska gapet mellan marknadsavkastningen och individers avkastning är på många sätt den smarta investeringsrådgivarens primära uppgift. Om det inte prioriteras har kunden förlorat loppet redan på startlinjen.

2.


Portföljsammansättning

När du lärt dig att undvika emotionella fällor på marknaden i steg ett är det dags för steg två: en bra portföljsammansättning. Redan här är det lätt att göra misstag. Många börjar med allt för låg diversifiering; det vill säga alla ägg i samma korg.

Diversifiering är den enda gratislunchen en kapitalförvaltare erbjuder. Diversifiering innebär att du kan uppnå samma förväntade avkastning som i en koncentrerad portfölj med ett fåtal aktier, men med lägre risk. En diversifierad portfölj kan i vissa fall till och med öka den förväntade avkastningen, med en bibehålld risknivå. Portföljsammansättning går i korta drag ut på att man tar i beaktning kundens önskemål om risk, likviditet och placeringshorisont när man sätter samman portföljen.

3.


Undvik att bli lurad

När man sett till att minska risken för avkastningsgap – genom att utforma en bra strategi och använt den till att bygga upp en bra portfölj – finns det fortfarande hinder i vägen för att du ska uppnå bästa möjliga riskanpassade avkastning.

Finansbranschen är tyvärr full av tjänster och erbjudanden som i bästa fall kan kallas tveksamma. Den svenske, prisbelönta ekonomijournalisten Andreas Cervenka höll inte tillbaka när han beskrev fondbluffen så här:

”Ungefär som att sälja en påse skräp för tiotusen kronor med hänvisning till en ambition om att den ska innehålla gotländsk tryffel”.

Eftersom en av fördelarna med Burenstam & Partners är att vi står på kundens sida hjälper vi dig med undvika de fonder som inte bidrar med värde. För att undvika intressekonflikter och situationer som kan leda till dessa typer av bluffar, arbetar vi på Burenstam & Partners  helt annorlunda än många andra inom finansbranschen. Vi håller bara på med en sak – och det är att ge råd inför en god kapitalförvaltning.

4.


Köpkraft

Identiska investeringsprodukter prissätts på olika sätt. Stora kunder har mer köpkraft än mindre kunder och eftersom Burenstam & Partners, tillsammans med Formuesforvaltning, är Nordens största oberoende kapitalförvaltare har vi riktigt stor köpkraft. Något som verkligen gynnar dig.

Ett exempel:
För nordiska aktier har vi en investeringslösning som samlar aktivt förvaltade medel från alla de fyra nordiska länderna. Tack vare Burenstam & Partners stora köpkraft blir priset för nordisk aktiefondförvaltning bara hälften så dyrt, jämfört med vad det blir för en vanlig privatperson. En cyniker skulle kunna säga att du inte bli rik på att spara in på kostnader, men bra köpkraft är mycket värdefullt när det gäller ett konkret exempel på en värdeskapande faktor inom kapitalförvaltningen.

5.


Skatt

Det är onödigt att betala mer skatt än du måste, och din avkastning blir bättre om du betalar imorgon istället för idag. Vi strävar efter att utforma investeringslösningar som betalar rätt skattebelopp vid rätt tidpunkt, baserat på kundens intresse. Återigen kan en cyniker hävda att du inte blir rik på att spara några få kronor i skatt, men det blir ändå en bra slant över som kan växa och bli något riktigt stort.

6.


Val av förvaltare

Att lägga god tid på att välja bra förvaltare är en av Burenstam & Partners grundpelare och därför letar vi aktivt efter förvaltare som utskiljer sig från medelmåttorna. När vi sätter ihop en portfölj av aktiva förvaltare kan kunden vara säker på att få en diversifierad portfölj investerad i företag runt om i hela världen. Fördelen med att använda sig av aktiva förvaltare är att du ofta får något högre avkastning än om du investerar i en traditionell indexfond.

Vi träffar inte alltid rätt när vi väljer förvaltare, men över tid finns det tydliga bevis på att det finns ett mervärde i att göra ett noggrant urval av sina förvaltare. Vi tror att det kommer ha ett fortsatt värde även i framtiden och arbetar därför kontinuerligt med att förbättra varje del i vår kapitalförvaltning. Dessutom har vi tydliga riktlinjer när det gäller ESG och hållbarhet när vi gör våra val av förvaltare.

7.


Marknadsanalys och omstrukturerade portföljer

Vi på Burenstam & Partners bedömer löpande samtliga risker och framtidsutsikter på kapitalmarknaden. Vi köper in data och analyser från oberoende aktörer för att göra våra helt egna marknadsanalyser som inte är påverkade av de många utspel som kommer från transaktionsdrivna bolag som mäklare och banker. Burenstam & Partners marknadsanalyser har många kopplingar till vårt arbete för att minska avkastningsgapet, se det tidigare stycket om ”mind the gap”.

När vi sedan tar hänsyn till vår marknadsanalys kan kundens risk öka eller minska, beroende på vår bedömning om avkastningsutsikter och andra risker. Med andra ord är syftet med marknadsanalysen att kunden ska kunna lämna över de svåra besluten till någon hon litar på, istället för att riskera att ta felaktiga beslut på grund av rädsla eller girighet. Förutom att minskar det tidigare nämnda avkastningsgapet, tror vi även att marknadsanalysen i sig kan bidra till bättre avkastning för hela portföljen.

Sju värdefulla värdeskapande faktorer

De sju stegen som hjälper dig på vägen till bästa möjliga avkastning utgör de huvudsakliga värdeskapande delarna av en värdefull kapitalförvaltning. Vissa steg (portföljsammansättning, köpkraft, skatt, val av förvaltare, marknadsanalys) är tydliga; de kan mätas och bedömas objektivt.

De övriga delarna (”mind the gap”, undvik att bli lurad) är svårare att förklara för den enskilda kunden. Det är dock ofta här som den potentiella rådgivaren gör störst nytta.

Övergripande kapitalförvaltning bygger på förtroende

I slutändan är kapitalförvaltning en fråga om tillit. Det sägs att det finns fyra faktorer som skapar förtroende; en önskan om att vilja den andre väl, ärlighet, integritet och kompetens. Av de fyra är det endast kompetens som kan bevisas, genom till exempel universitetsbetyg eller branschcertifiering. Att det inte går att bevisa välvilja, ärlighet och integritet på samma sätt betyder inte att de är mindre viktiga.

På samma sätt som vi tror att de osynliga faktorerna här (välvilja, ärlighet, integritet) är lika viktiga som den synliga (kompetens) så fokuserar vi lika mycket på de osynliga delarna (”mind the gap”, undvik att bli lurad) som de som påverkar kundavkastningen. God kapitalförvaltning uppstår först när förtroendet är välförtjänt och kunden vet att tjänsterna hon köper omfattar mer än vad som syns på pappret.

[sc name=”kontakt_forvaltning”]

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss