FED har sänkt 0,75 %, kommer det att räcka?

Skriven av Formue

Övergripande

FED har nu sänkt tre gånger med 25 punkter åt gången under de senaste 4 månaderna. Detta utgör en snabb takt men om åtgärden är tillräcklig för att öka tillväxten i USA under 2020 är självfallet osäkert. USA:s tillväxt blev 1,9 % i årstakt under det tredje kvartalet, vilket är något lägre än tillväxttakten under andra kvartalet. Inbromsningen i USA är tydlig men inte alarmerande. Arbetslösheten har stigit med 1 % inom industrin och byggnadssektorn. Reala konsumtionen ökar med 2,25 % i årstakt jämfört med ett snitt på 3 % de senaste 5 åren. För ekonomin som helhet är det på kort sikt viktigare att konsumtionen inte bromsar in ytterligare, än att industriproduktionen åter vänder upp. För att ekonomin uthålligt skall nå en högre tillväxt behövs en starkare utveckling inom båda sektorerna.

Inom Eurozonen blev tillväxten under 3:e kvartalet inte lika svag som befarat, men slutade på låga 1,1 % jämfört med 2018. Tillväxten ser ut att ha stabiliserats och förhoppningarna om budgetstimulanser från bl.a. Tyskland har minskat den senaste tiden. Fokus har istället legat på den kritik som riktats från bl.a. Tyskland, Frankrike och Holland mot att ECB utökade den negativa räntan med en tiondel till -0,5 % och dessutom återupptar köp av obligationer med EUR 20 mrd per månad.

Boris Johnson har kastat in handduken och begärt förlängning till den 31 januari för Brexit. Premiärministern spelar fortsatt högt och har fått parlamentet att gå med på ett nyval den 12 december. En majoritetsregering som utgörs av Torypartiet kan förmodligen leverera Brexit till januari. Alla andra utfall i valet kommer säkerligen bidra till att Storbritanniens utträde ur EU ytterligare försenas. Utgångsläget liknar det som rådde under 2017 när förre Toryledaren, May utlyste nyval. I opinionsundersökningar leder Tory, men utfallet är minst lika osäkert som då.

Riksbanken har åter signalerat sin intention att höja reporäntan med 25 räntepunkter till 0 % i slutet av året, trots att konjunkturen nu tydligt bromsar in i Sverige. Riksbanken avviker nu markant från ECB:s linje genom att luta åt höjning snarare än sänkning. Detta har gett kronkursen bättre stöd under de senaste månaderna.

Räntor

Räntorna för de långa 10-åriga statsobligationerna har stigit i Sverige och Tyskland med 15 räntepunkter och i USA marginellt med 3 punkter. Företagsobligationer uppvisar fortsatt stabilitet och därmed positiv avkastning under månaden. Euron har stärkts +2 % mot dollarn, kronan stärktes med +2 % mot dollarn och var oförändrad mot euron under oktober.

Aktier

Nyheterna kring konjunkturinbromsningen har varit mindre dramatiska under oktober. Tillsammans med positiva handelssignaler från USA och Kina samt bättre företagsrapporter än väntat, har gett globala börser bränsle för fortsatta uppgångar. I lokala valutor är Stockholm upp +4 %, tillväxtländerna +3 %, S & P 500 +2 % och Europa upp +1 %.

Positivt

+ FED har stort utrymme för både räntesänkningar och utökning av sin balansräkning
+ Tecken på stabilisering av konjunkturen i Europa och Kina

Negativt

–  Osäkerheten kring Brexit fortsätter till januari 2020
–  Handelskonflikten mellan Kina och USA kan bli långvarig om inte ett första delavtal uppnås före jul

Slutsatser

FED tar nu enligt egen utsago en paus i räntesänkningarna, vilket kan visa sig vara för tidigt. USA har i dagsläget en räntenivå som ligger klart högre än det globala snittet bland utvecklade länder. I Europa och Kina finns vissa tecken på en stabilisering av konjunkturen. Utsikterna för USA:s handelskonflikter har inte försämrats sedan augusti månad. Dessutom ser möjligheten för ett första delavtal med Kina under november mer lovande ut än tidigare. Dessa faktorer har bidragit till en fortsatt börsuppgång. Vi rekommenderar fortsatt en neutral vikt i svenska och globala aktier i förhållande till normal allokering samt en neutral räntebindning i obligationer.

Ränteföljsamhet: Inom svenska obligationer rekommenderas en neutral räntebindning. Neutral

Kreditrisk: Allokering på 10 procent av räntebärande portfölj mot obligationer med hög risk. Neutral

Svenska aktier: Neutral exponering mot svenska aktier. Neutral

Globala aktier: Neutral exponering mot globala aktier. Vi rekommenderar en övervikt på 15 procentenheter inom tillväxtmarknader i förhållande till ett världsindex. Neutral

Efter FED:s räntesänkning och besked om en paus i räntesänkningarna framöver den 30 oktober, har räntorna uppvisat små rörelser. Ränteuppgången i de långa 10-åriga räntorna under oktober stannade vid +3 räntepunkter för USA och +15 punkter för Tyskland och Sverige. Räntorna har fortsatt något upp under inledningen av november och svenska tioårsräntan ligger nu på +0,02%. Euron blev +2 % dyrare mot dollarn och svenska kronan stärktes +2 % mot dollarn men var oförändrad mot euron.

Globala börserna har fortsatt upp under oktober samtidigt som oron för den globala konjunkturinbromsningen har lättat något. Optimismen om att ett första delavtal i handeln mellan USA och Kina kan bli klart under november, har också bidragit. Delårsrapporterna i USA har hittills inte uppvisat negativ vinstutveckling jämfört med 2018, snarare en stagnation kring noll, vilket är bättre än förväntningarna i marknaden.

 

[sc name=”kontakt_forvaltning”]

 

Dela artikel

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss