Centralbankerna har en enklare uppgift framför sig

Skriven av Formue

Det som nu stundar är ett större fokus på centralbankernas penningpolitik som inte längre behöver vara kraftigt stimulerande. Centralbankspolicyer kommer sannolikt fortsätta normaliseras i USA och under de närmaste 6-12 månaderna läggas om mot de första höjningarna i Europa och Sverige.

I USA ökar troligen höjningstakten. Om FED som förväntat höjer den 14 juni har centralbanken höjt 3 ggr de senaste 6 månaderna. Det är inte omöjligt att förväntningarna om ytterligare höjningar stiger från nuvarande 4 höjningar om totalt 1,00 % till slutet av 2019, till ytterligare 4 höjningar redan till slutet av 2018. I ett sådant scenario kommer obligationsräntorna stiga initialt och värderingarna på börsen blir p.g.a. högre räntor något mer ansträngda.

Utvecklingen med stigande inflation har under våren tagit en paus i såväl USA, Europa och Sverige. Det är sannolikt en temporär situation och om inflationen fortsätter upp blir behovet av höjningar tydligare. Sveriges ojusterade inflationsnivå på 1,3 % i mars ligger för första gången under Euroområdets som under samma månad låg på 1,5 %. Under april steg Euroområdets inflation till 1,9 %. Det är troligt att vi ser en ökning även i Sverige under april. Fortsätter den stigande trenden blir det svårt för Riksbanken att stå emot argumenten för att påbörja en normalisering av räntan från -0,50 % till nivån 0 % med nuvarande starka konjunktur i ryggen. Om Riksbanken väntar till mitten av 2018 med att inleda höjningar blir risken för mer aggressiva höjningar längre fram större med en efterföljande lågkonjunktur som resultat. Kronans värde kommer sannolikt stiga med 5-10 % när Riksbanken lägger om penningpolitiken, det är en utveckling som den svenska ekonomin tål i nuvarande konjunkturläge.

Under senaste månaden har priserna på olja och mineraler minskat. Brentoljan har uppvisat en nedgång på 11 % och handlas nu för första gången sedan november under 50 dollar. Trycket ökar på att OPEC förlänger produktionsnedragningarna på sitt möte 25 maj.

Räntor

Statsobligationsräntorna är marginellt ner i USA men har stigit i Tyskland och Sverige med 10-20 räntepunkter under senaste månaden. Stark konjunkturdata i Europa och Sverige har bidragit till uppgången. Företagsobligationer har samtidigt haft en fortsatt positiv utveckling. Euroområdets starkare utveckling har förstärkt euron och försvagat dollarn med 3 % senaste månaden. Kronans kurs har följt med och handlas nu på 8,80 mot dollarn och på 9,70 mot euron.

Aktier

Börsutvecklingen har fortsatt varit mycket stark med undantag för Storbritannien och Kina. I Stockholm är uppgången hela +7 % senaste månaden, följt av Europa +5 % och Japan +3 % i lokala valutor. Hittills i år är uppgången +13 % för Stockholm, +11 % för Europa, +10 % för tillväxtmarknaderna och +4 % för S&P 500 i svenska kronor. Företagens kvartalsrapporter har överlag visat stark vinstutveckling och överträffat marknadens förväntningar.

Positivt

  • Global tillväxt är fortsatt stabil
  • Tillväxten i Europa över förväntan trots politisk osäkerhet

Negativt

  • Kinas tillväxttakt kan minska något från dagens höga nivå
  • Penningpolitiken behöver fortsätta stramas åt i USA

Slutsatser

Stabil konjunktur och en kraftigt stimulerande penningpolitik kommer ge en gradvis ökad inflation i USA och Europa det närmaste året. I USA kan förväntningarna om fler höjningar öka det närmaste året som en följd av detta. I Europa och Sverige kommer pressen på omläggning av penningpolitiken att öka. Vår rekommendation är fortsatt neutral aktievikt i förhållande till normal allokering. Vi minskar fr.o.m. maj andelen företagsobligationer med hög risk s.k. high yield från 25 % till 10 % av svenska och globala obligationer.

Ränteföljsamhet: Svenska obligationer underviktas till förmån för penningmarknad Slutsats: Undervikt

Kreditrisk: Allokering på 10 procent av räntebärande portfölj mot obligationer med hög risk. Slutsats: Neutralvikt

Svenska aktier: Normal exponering mot svenska aktier. Slutsats:Neutralvikt

Globala aktier: Normal exponering mot globala aktier. Vi rekommenderar en övervikt på 15 procentenheter inom tillväxtmarknader i förhållande till ett världsindex. Slutsats: Neutralvikt

De 10-åriga statsobligationsräntorna har till följd av starkare konjunktur ökat i Tyskland och Sverige men varit oförändrade i USA senaste månaden. Uppgången är 19 räntepunkter i Tyskland till nivån 0,42 % och 10 räntepunkter i Sverige till nivån 0,65 %. I USA är motsvarande ränta oförändad på nivån 2,35 %. Hittills i år har räntemarknaden som helhet uppvisat små rörelser. Detta kan komma att förändras om förväntningarna kring centralbankernas penningpolitik byter riktning mot en stramare politik. Dollarn har försvagats med 3 % mot euron den senaste månaden efter starkare utveckling inom euroområdet. Sedan årsskiftet har dollarn försvagats med 4 % mot euron. Kronan är 3 % starkare mot dollarn och 1 % svagare mot euron under samma period. Vid sidan av centralbankernas kommande ränteförändringar kommer även centralbankernas utökade balansräkningar ifrågasättas framöver.

Börsutvecklingen har varit fortsatt stark med undantag för Storbritannien och Kina. Bra bolagsrapporter har stärkt Stockholm med +7 %, Europa med +5 % och Japan +3 % senaste månaden i lokala valutor. Hittills i år är uppgången + 13 % i Stockholm, +11 % för Europa, +10 % för tillväxtmarknaderna och +4 % för S&P i svenska kronor. Brentoljan har gått ned med -11 % senaste månaden och handlas nu under 50 dollar per fat, lägsta sedan november.

Dela artikel

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss