Alla behöver en plan, få har det

Skriven av Formue

För många är det få saker som kan värderas högre än kvalitetstid med nära och kära. Men – kan pengar köpa tid?

Hur vi resonerar i ovanstående fråga avslöjar mycket om hur vi är som personer, vare sig det rör sig om materiella ting eller lugn och ro för själen. Vad som är viktigt för oss avgör också hur vi ser på, och värderar, ett framgångsrikt liv. Svårigheten är att dessa resonemang ofta är instinktiva reaktioner snarare än väl uttänkta investeringsstrategier. Men faktum är att de är ytterst viktiga att ta i beaktning under en process då en investeringsstrategi ska formuleras.

Det finns andra händelser i livet som påverkar ens förmögenhet som faktiskt kan förutses

Att vinna på lotto är svårt att förutse, för att inte säga omöjligt, men det finns andra händelser i livet som påverkar ens förmögenhet som faktiskt kan förutses. Personer som har lyckats ackumulera en förmögenhet går igenom vissa händelser i livet som i viss mån är möjliga att förutse. Den hårt slitande entreprenören kan planera inför att en dag göra en exit. Eller den arbetsamma dottern som bär vetskapen att hon inom ett par år kommer ta över ansvaret för familjeföretaget.

Där det finns en dröm bör det också finnas en strategi inför den dagen drömmer slår in, så hur kan en förmögenhetsrådgivare vara behjälplig inför denna framtid?

Statistiskt sett startar resan mot förmögenheten för många entreprenörer och andra välbärgade personer oftast runt 35-årsåldern. Efter några år av hårt arbete befordras någon till partner eller mottar sin första bonus. Det i sin tur leder till en rad beslut som måste tas kring hur man ska investera sitt förvärvade kapital och vem ska man ge det stora ansvaret att hjälpa till när det är som stormigast på aktiemarknaden. De kommande fem åren arbetar man ännu hårdare för att slutligen vid 45-års ålder sälja av, kanske för att satsa på ett nytt, spännande projekt.

Livet fortsätter och innan 50 kan de personliga förutsättningarna ha förändrats drastiskt: flytt, skilsmässa och andra karriärmöjligheter är alla viktiga händelser som påverkar förmögenheten.

Trots att det går att förutse dessa händelser med relativt hög sannolikhet så är det förvånansvärt få som planerar för dem innan de händer.
Det är detta förmögenhetsförvaltning handlar om, att med hjälp av erfarenhet och expertis kartlägga händelser i förväg för att försäkra kunden om att det finns en strategi när de väl inträffar. Men för att komma dit behövs en nära och förtroendefull relation etableras.

Ready for takeoff

Så vad är formeln för att nå målet samtidigt som man under resans gång känner säkerhet och stabilitet? Hur sätter man upp en målbaserad investeringsplan? Vår uppmaning är att se till att hitta en rådgivare som förstår din livssituation, som tänker långsiktigt och som har erfarenhet av förmögenhetsplanering i varje stadie av en resa likt din.

När vi frågar kunder vad de anser är den viktigaste faktorn i ett framgångsrikt förhållande nämner hela 34 % av de tillfrågade ”förståelsen för deras mål” som den mest prioriterade. Detta är ännu tydligare när vi segmenterar på kvinnor och ”millennials”.

Det är därför av yttersta vikt att kunder upplever att den rådgivare de talar med förstår deras situation och de mål de har i livet. Oavsett om kunden är en 35-årig entreprenör eller 65-årig företagsledare, eller omvänt. Med olika mål och olika placeringshorisont kan dessa två individer omöjligen ha samma strategi för att nå sina mål.

Knivskarpt fokus på vart man ska

Det är förvånansvärt många förmögna personer som spenderar tid med sin rådgivare på att diskutera nya investeringsprodukter och hur många procentenheters avkastning som eventuellt kan erhållas i en osäker framtid. Istället borde fokus ligga på att planera inför framtiden och snarare se på investeringsprodukterna som ett verktyg för att ta sig dit.

Dessvärre finns det inte ett recept för alla kunders olika mål eller vägen dit. Även måluppnåelse bedöms olika beroende på kund. I vår undersökning visar det sig att 20 % av kunderna mäter rådgivarens prestation i relation till ett finansiellt benchmark, 25 % jämför mot huruvida deras livsmål har uppnåtts enligt plan medan 20 % endast önskar en positiv utveckling av deras investerade kapital, oavsett hur marknaden har utvecklats. Kvinnor lägger i regel större vikt på att ha en målbaserad plan än män.

Målbaserad investering tar bort produktfokuset och sätter kundupplevelsen i centrum. Lyckas rådgivare uppfylla kraven på ny typ av kommunikation och nytt fokus skapas en djupare relation i linje med kundens förväntningar och med det kommer högre grad av förtroende och nöjdare kunder.

Ett nytt tillvägagångssätt sätter kunden i förarsätet. Viktigt är:

Många händelser i livet är omöjliga att förutse, men när det kommer till din framtida förmögenhet finns det vissa utlösande faktorer som faktiskt kan identifieras och planeras för. Därför är vårt råd till kunder som betalar för tjänsten förmögenhetsförvaltning att säkerställa att rådgivaren har en fullständig bild över vart du vill och vad dina ambitioner är.

Vinsterna som kan skördas av en mer målbaserad investeringstillnärmning är stora. Kunder som använder denna tillnärmning ökar sannolikheten att nå sina mål och är i regel mer nöjda med sin rådgivare samt mer benägna att rekommendera rådgivaren till sin omgivning.
Detta skapar helt klart en win-win situation där både kund och rådgivare belönas av samarbetet.

Sammanfattning:

  1. Var tydlig med förväntningar: Genom att tillsammans med rådgivare komma fram till de mål man önskar sätta upp kan man jämföra utvecklingen mot ett relevant benchmark, dvs dina mål, och låta dessa avgöra om förhållandet är framgångsrikt eller ej.
  2. Kunder och rådgivare måste ha en kontinuerlig dialog och säkra att den utstakade planen är dynamisk och föränderlig, precis som livet. Denna dialog bör innehålla en diskussion runt val av metod men även hur rådgivarens val bidrar till att framtidens mål kan uppnås.
  3. Fokus på att hela tiden skapa kundvärde. Kunder är upptagna av att få ut maximalt värde för den avgift de betalar och för att ha möjlighet att avgöra detta krävs transparens.

Dela artikel

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss