UBS köper Credit Suisse

Skriven av Formue

Storbanken Credit Suisse har köpts upp av sin nationella konkurrent UBS efter en process ledd av schweiziska tillsynsmyndigheter. Formue har en mycket liten exponering i Credit Suisse.

Uppköpet av Credit Suisse finansieras delvis av den schweiziska centralbanken och har skett utan rösträtt för befintliga aktieägare. Krisen uppstod i kölvattnet av kollapsen av Silicon Valley Bank (SVB) och två andra amerikanska bankers kriser.

Credit Suisse har sedan länge haft andra utmaningar än SVB, i samtliga banker drabbades man av stora uttag från sina kunder. En ökande oro från investerare utlöste stora kursfall för aktiekursen i Credit Suisse, vilket bidrog till en kris för den 167 år gamla banken.

Förlust för aktieägarna

UBS betalar endast tre miljarder schweizerfranc för Credit Suisse, motsvarande 34 miljarder svenska kronor. Vid börsstämningen i fredags värderades Credit Suisse till över 80 miljarder kronor.

Kontroversiellt nog var en förutsättning för förvärvet att så kallade fondobligationer värderades till noll. Normalt ska obligationsinnehavare ha företräde framför aktieägare i sådana situationer. Det utlöste därför kritik både från investerare, förvaltare och den europeiska centralbanken.

Formues exponering mot Credit Suisse

Vi har inga direkta exponeringar mot Credit Suisse i våra aktivt förvaltade aktiefonder.

På räntesidan har vi haft direkt exponering i AT1-obligationerna via vissa enskilda förvaltare.

  • I vår Global Bonds-lösning utgör detta 0,047 procent av det förvaltade kapitalet.
  • I Global High Yield 0,03 procent av det förvaltade kapitalet.

I Global Bonds har vi samtidigt en exponering mot seniora skulder från Credit Suisse motsvarande 0,5 procent av fondens förvaltningskapital. Dessa handlas för närvarande till cirka 80 procent av sitt nominella värde och det finns fortfarande inga tecken på att dessa kommer att falla.

Vi har inga andra direkta investeringar via våra alternativa investeringslösningar.

En bekräftelse på värdet av god riskspridning

Formue har länge arbetat med en god riskspridning inom alla investeringsområden. En bred diversifiering innebär visserligen en ökad risk för att vi kommer att exponeras för företagsspecifika händelser, men det innebär också att det får en begränsad effekt i våra portföljer.

Banksektorn är betydande i det finansiella systemet och för ekonomin. Myndigheter och centralbanker har visat handlingskraft för att lugna oroliga investerare och bankkunder. Situationen är ändå instabil och de finansiella marknaderna kan förbli oroliga framåt.

Våra rekommenderade portföljer och investeringslösningar är väldiversifierade och står väl rustade för ett volatilt marknadsklimat.

Vi måste ändå vara förberedda på att de rådande marknadsförhållandena också kommer att påverka våra rekommenderade fonder.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss