Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Vi betalar inte ut rörlig ersättning till ledande befattningshavare, som genom sina arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil. Detta gör att vi bedömer att det inte heller finns några incitament till ökat risktagande i relation till våra identifierade hållbarhetsrisker (så som de behandlas i vår hållbarhetspolicy).

Rådgivare erhåller provisionsbaserad lön i förhållande till individuell måluppfyllnad baserad på kvantitativa och kvalitativa resultat. Inga av de kvalitativa eller kvantitativa målen är utformade på ett sådant sätt att de skulle uppmuntra medarbetaren till att göra avsteg från vår hållbarhetspolicy och andra styrdokument, utan fokuserar på andra parametrar som uppmuntrar till en god kundrelation.

Våra medarbetare som uppbär ersättning från Formue förväntas alla efterleva samtliga våra interna styrdokument, inklusive vår hållbarhetspolicy, som en del av det arbete de utför.

Vi integrerar hållbarhetsrisk i våra investeringsbeslut och följer upp förvaltare som vi anser har svagheter i sina processer för att hantera hållbarhetsrisk. Genom att påverka förvaltare att minska den hållbarhetsrisk som kan finnas i deras portföljer kan vi också minska risken i våra kunders investeringar.

Vi undviker att investera med förvaltare som enligt vår bedömning har särskilt hög exponering för omställnings- eller annan hållbarhetsrisk och som inte prioriterar detta tillräckligt. I vår dialog med förvaltarna undersöker vi även om de arbetar med hållbarhet för att hitta nya investeringsmöjligheter. Investeringar i omställning handlar både om riskhantering och att delta i det värdeskapande som kan komma från stora omställningsprocesser.

I investeringsrådgivning integrerar vi hållbarhetsrisk i utarbetandet av våra kunders investeringsstrategier. Det börjar med en kartläggning av kundernas önskemål och behov, där vi även kan tillgängliggöra fonder med uteslutningskriterier och fonder som har hållbarhet som mål i sin förvaltning.

Här kan du läsa vår rapport skrivet enligt TCFD rekommendationer›

Formue bedriver finansiell rådgivning främst avseende investeringsfonder och partnerskap, vilka till största delen grupperas som fond-i-fond. Formue har valt att analysera, övervaka och använda uppgifterna om de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhet på nivån för underliggande aktier och räntebärande instrument. Detta säkerställer en högre nivå av datatäckning och gör det möjligt för Formue att använda data i sin samarbetsprocess med de underliggande förvaltarna. Huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktas således i en centraliserad process som tillämpas av Formues avdelning för investeringsanalys, och inte av enskilda rådgivare. Å andra sidan genomgår alla fonder som rekommenderas centralt av Formue, vilket i sin tur är de fonder som rådgivarna kan rekommendera till sina kunder, samma centraliserade process för att analysera och använda data om huvudsakliga negativa konsekvenser.

Formues finansiella rådgivare kommer inte att rangordna rekommenderade fonder utifrån huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer och därför kommer inte heller någon rekommenderad fond att väljas utifrån en sådan rangordning.

Formue har implementerat en process för samarbete med förvaltare av rekommenderade fonder och partnerskap. Det är teamen för noterade aktier och räntebärande tillgångar vid avdelningen för investeringsanalys som ansvarar för att använda uppgifterna om de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhet i denna samarbetsprocess. De huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhet analyseras ”i förhållande till index”, och beroende på kvaliteten på datatäckningen kommer data som är negativa i förhållande till det relevanta indexet att diskuteras med de berörda förvaltarna i syfte att främja förbättringar av processer och urval hos förvaltare. Rådgivarna använder sammanfattande presentationsmaterial som beskriver denna process i rådgivningsprocessen med kunderna.

Formue Sverige AB (LEI-kod 549300KW8UGXZ5QYQS79) beaktar de huvudsakliga negativa konsekvenserna av sina investeringsbeslut för hållbarhetsfaktorer. Föreliggande redogörelse är den konsoliderade redogörelsen för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer för Formue Sverige AB.

Denna redogörelse för de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer omfattar referensperioden från 1 januari till 31 december 2022.

En huvudsaklig negativ konsekvens (PAI – Principal Adverse Impact) är en effekt av investeringsbeslut eller rådgivning som leder till en negativ konsekvens för hållbarhetsfaktorer, såsom miljö, sociala frågor, respekt för mänskliga rättigheter och antikorruption.

När data finns tillgängliga använder vi kvantitativa analyser för att övervaka portföljens exponering för negativa konsekvenser. Sådana analyser ligger till grund för uppföljningen av de kapitalförvaltare kundernas kapital investeras hos, och vi använder aktivt ägandet för att påverka förvaltarna att förbättra sina processer. Vi prioriterar kontinuerlig förbättring av tillgången till och kvaliteten på data.

Många typer av ekonomisk verksamhet kan få konsekvenser för hållbarhetsfaktorer, och indikatorerna är ett sätt att mäta dessa konsekvenser. Tabell 1 i denna information visar att våra investeringsbeslut har negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Vi anser att tillgång till data och förbättringar av datatäckningen är viktigt i vårt arbete med att minska konsekvenserna, och vi hanterar de negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer genom att samarbeta med de kapitalförvaltare kundernas kapital investeras hos. Du kan läsa mer om konsekvenserna, åtgärder som vidtagits för att minska dem, policy för att hantera konsekvenserna och strategin för samarbetet i uttalandet nedan.

Se rapport ›

Kontakta oss